ม.6

ข้อสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ ปี 2556 โดย Rath Center

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB613210

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 10 พ.ย. 59 เวลา 15:14 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ถ้า S = {x | x เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับอสมการ log x(x - 15) ≤ 2} แล้วจำนวนสมาชิกของเซต S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

กำหนดให้ a เป็นจำนวนเต็มบวก ถ้า ห.ร.ม.ของ a และ 2520 เท่ากับ 60 และ ค.ร.น. ของ a และ 420 เท่ากับ 4620 แล้ว a อยู่ในช่วงในข้อใดต่อไปนี้

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

กำหนดให้ P(x) เป็นพหุนามดีกรี 4 ซึ่งมีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงและสัมประสิทธิ์ของ x4 เท่ากับ 1 ถ้า z1 และ z2 เป็นรากที่ 2 ของ 2i และเป็นคำตอบของสมการ P(x) = 0 ด้วย แล้ว P(1) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ในระบบพิกัดฉากที่มี O เป็นจุดกำเนิด วงรีรูปหนึ่งมีสมการเป็น  ถ้า F1 และ F2 เป็นจุดโฟกัสของวงรีรูปนี้ โดยที่ OF1 > OF2 แล้วระยะทางจากจุด Fไปยังเส้นตรงที่ผ่านจุด F1 และ (0, 5) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

กำหนดให้ A, B และ C เป็นจุดในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ จงพิจารณาข้อความ 4 ข้อความต่อไปนี้

จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

กำหนดให้ α, β ∈ [-π, 0] ถ้า sin α + sin β = -2/3 และ cos α + cos β = 2/√3 แล้ว α + β มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ |x2 + 5x +5|(x-5) = 1 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ 4x + 24 = 65(2x-1) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

กำหนดระบบสมการ
  2x + 3y + 3z = 28
      2x + y + z = 12
        x + y + z = 10
ถ้า S = {(a,b,c) | (a,b,c) เป็นคำตอบของระบบสมการที่กำหนด โดย a,b,c เป็นจำนวนเต็ม ซึ่งอยู่ในช่วง [-10, 10]} แล้วจำนวนสมาชิกของเซต S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งมีจำนวน 30 คน สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้เกรด A 5 คน ได้เกรด B 15 คน และได้เกรด C 10 คน ถ้าสุ่มนักเรียน 3 คนจากห้องนี้แล้ว ความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียนอย่างน้อย 1 คนที่ได้เกรด A เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

อายุการใช้งานของถ่านไฟฉายชนิดหนึ่งมีการแจกแจงปกติ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ μ นาที และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ σ นาที ถ้า a เป็นจำนวนจริงที่ทำให้ถ่านไฟฉายที่ใช้งานได้นานระหว่าง μ - aσ และ μ + aσ นาที มีจำนวน 34% แล้วถ่านไฟฉายที่ใช้งานได้นานระหว่าง μ - 2aσ และ μ + 2aσ นาที มีจำนวนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
เมื่อกำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติดังนี้
 

Z 0.215 0.34 0.44 0.68 0.88 0.99
พื้นที่ 0.085 0.133 0.17 0.25 0.31 0.34

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อมูลชุดที่ 1 คือ x1, x2, x3, ..., x9 โดยที่ xi = 3 - (i/5) ทุก i
ข้อมูลชุดที่ 2 คือ y1, y2, y3, ..., y9 โดยที่ yi = |a - j| ทุก j
เมื่อ a เป็นจำนวนจริงที่ทำให้  มีค่าน้อยที่สุด ถ้า b เป็นจำนวนจริงที่ทำให้  มีค่าน้อยที่สุด แล้ว b มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

กำหนดให้ฟังก์ชัน ƒ(x) เป็นปฏิยานุพันธ์ของ 2x + 5 และความชันของเส้นโค้ง y = g(x) ที่จุด (x, w) ใดๆ คือ 3x2 ถ้ากราฟของฟังก์ชัน ƒ และ g ตัดกันที่จุด (1, 2) แล้ว (ƒ/g)' (1) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

กำหนดให้ g(x) เป็นฟังก์ชันซึ่งมีอนุพันธ์ที่ทุกจุด และ  ถ้า ƒ ต่อเนื่องที่ทุกจุด แล้ว  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

กำหนดให้  และ  จะได้ว่าอนุกรม  เป็นอนุกรมดังข้อใดต่อไปนี้

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

กำหนดให้ S = {-3, -2, -1, 1, 2, 3} และ  สุ่มหยิบเมทริกซ์จากเซต M มา 1 เมทริกซ์ ความน่าจะเป็นที่จะได้เมทริกซ์ ซึ่งมีค่าดีเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์นั้นเท่ากับ 27 หรือ -27 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ถ้า A และ B เป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อน โดยที่ A = {z | |z-1| + |z-5| = 6} และ B = {z | |z-1| - |z-7| = 4} แล้วจำนวนสมาชิกของ A∩B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

กำหนดลำดับซึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็มบวกทุกจำนวนที่หารด้วย 5 ไม่ลงตัว เรียงจากน้อยไปหามาก ถ้าผลบวก n พจน์แรกของลำดับนี้เท่ากับ 9000 แล้ว n มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

กำหนดให้ A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} , B = {p(x) | p(x) = ax2 + bx + c เมื่อ a, b, c ∈ A} สุ่มหยิบ p(x) มาหนึ่งตัวจากเซต B ความน่าจะเป็นที่จะได้ p(x) ซึ่ง  มีค่าเป็นจำนวนเต็ม เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

กำหนดให้กราฟของ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ƒ เป็นดังรูป

นักเรียนคนหนึ่งได้สรุปว่า ƒ ต้องเป็นดังข้อความต่อไปนี้
   (ก) ƒ(x) = -x เมื่อ 2 < x < 3
   (ข) ƒ เป็นฟังก์ชันลด เมื่อ 0 < x < 2
   (ค) ƒ มีจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ที่จุด x = 4
   (ง) ƒ มีจุดสูงสุดสัมพัทธ์ที่จุด x = 1
จำนวนข้อความที่นักเรียนคนนี้สรุปได้อย่างถูกต้อง เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ถ้า S = {x | x เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับอสมการ log x(x - 15) ≤ 2} แล้วจำนวนสมาชิกของเซต S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

กำหนดให้ a เป็นจำนวนเต็มบวก ถ้า ห.ร.ม.ของ a และ 2520 เท่ากับ 60 และ ค.ร.น. ของ a และ 420 เท่ากับ 4620 แล้ว a อยู่ในช่วงในข้อใดต่อไปนี้

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

กำหนดให้ P(x) เป็นพหุนามดีกรี 4 ซึ่งมีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงและสัมประสิทธิ์ของ x4 เท่ากับ 1 ถ้า z1 และ z2 เป็นรากที่ 2 ของ 2i และเป็นคำตอบของสมการ P(x) = 0 ด้วย แล้ว P(1) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ในระบบพิกัดฉากที่มี O เป็นจุดกำเนิด วงรีรูปหนึ่งมีสมการเป็น  ถ้า F1 และ F2 เป็นจุดโฟกัสของวงรีรูปนี้ โดยที่ OF1 > OF2 แล้วระยะทางจากจุด Fไปยังเส้นตรงที่ผ่านจุด F1 และ (0, 5) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

กำหนดให้ A, B และ C เป็นจุดในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ จงพิจารณาข้อความ 4 ข้อความต่อไปนี้

จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

กำหนดให้ α, β ∈ [-π, 0] ถ้า sin α + sin β = -2/3 และ cos α + cos β = 2/√3 แล้ว α + β มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ |x2 + 5x +5|(x-5) = 1 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ 4x + 24 = 65(2x-1) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

กำหนดระบบสมการ
  2x + 3y + 3z = 28
      2x + y + z = 12
        x + y + z = 10
ถ้า S = {(a,b,c) | (a,b,c) เป็นคำตอบของระบบสมการที่กำหนด โดย a,b,c เป็นจำนวนเต็ม ซึ่งอยู่ในช่วง [-10, 10]} แล้วจำนวนสมาชิกของเซต S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งมีจำนวน 30 คน สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้เกรด A 5 คน ได้เกรด B 15 คน และได้เกรด C 10 คน ถ้าสุ่มนักเรียน 3 คนจากห้องนี้แล้ว ความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียนอย่างน้อย 1 คนที่ได้เกรด A เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

อายุการใช้งานของถ่านไฟฉายชนิดหนึ่งมีการแจกแจงปกติ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ μ นาที และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ σ นาที ถ้า a เป็นจำนวนจริงที่ทำให้ถ่านไฟฉายที่ใช้งานได้นานระหว่าง μ - aσ และ μ + aσ นาที มีจำนวน 34% แล้วถ่านไฟฉายที่ใช้งานได้นานระหว่าง μ - 2aσ และ μ + 2aσ นาที มีจำนวนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
เมื่อกำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติดังนี้
 

Z 0.215 0.34 0.44 0.68 0.88 0.99
พื้นที่ 0.085 0.133 0.17 0.25 0.31 0.34

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อมูลชุดที่ 1 คือ x1, x2, x3, ..., x9 โดยที่ xi = 3 - (i/5) ทุก i
ข้อมูลชุดที่ 2 คือ y1, y2, y3, ..., y9 โดยที่ yi = |a - j| ทุก j
เมื่อ a เป็นจำนวนจริงที่ทำให้  มีค่าน้อยที่สุด ถ้า b เป็นจำนวนจริงที่ทำให้  มีค่าน้อยที่สุด แล้ว b มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

กำหนดให้ฟังก์ชัน ƒ(x) เป็นปฏิยานุพันธ์ของ 2x + 5 และความชันของเส้นโค้ง y = g(x) ที่จุด (x, w) ใดๆ คือ 3x2 ถ้ากราฟของฟังก์ชัน ƒ และ g ตัดกันที่จุด (1, 2) แล้ว (ƒ/g)' (1) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

กำหนดให้ g(x) เป็นฟังก์ชันซึ่งมีอนุพันธ์ที่ทุกจุด และ  ถ้า ƒ ต่อเนื่องที่ทุกจุด แล้ว  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

กำหนดให้  และ  จะได้ว่าอนุกรม  เป็นอนุกรมดังข้อใดต่อไปนี้

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

กำหนดให้ S = {-3, -2, -1, 1, 2, 3} และ  สุ่มหยิบเมทริกซ์จากเซต M มา 1 เมทริกซ์ ความน่าจะเป็นที่จะได้เมทริกซ์ ซึ่งมีค่าดีเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์นั้นเท่ากับ 27 หรือ -27 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ถ้า A และ B เป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อน โดยที่ A = {z | |z-1| + |z-5| = 6} และ B = {z | |z-1| - |z-7| = 4} แล้วจำนวนสมาชิกของ A∩B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

กำหนดลำดับซึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็มบวกทุกจำนวนที่หารด้วย 5 ไม่ลงตัว เรียงจากน้อยไปหามาก ถ้าผลบวก n พจน์แรกของลำดับนี้เท่ากับ 9000 แล้ว n มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

กำหนดให้ A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} , B = {p(x) | p(x) = ax2 + bx + c เมื่อ a, b, c ∈ A} สุ่มหยิบ p(x) มาหนึ่งตัวจากเซต B ความน่าจะเป็นที่จะได้ p(x) ซึ่ง  มีค่าเป็นจำนวนเต็ม เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

กำหนดให้กราฟของ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ƒ เป็นดังรูป

นักเรียนคนหนึ่งได้สรุปว่า ƒ ต้องเป็นดังข้อความต่อไปนี้
   (ก) ƒ(x) = -x เมื่อ 2 < x < 3
   (ข) ƒ เป็นฟังก์ชันลด เมื่อ 0 < x < 2
   (ค) ƒ มีจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ที่จุด x = 4
   (ง) ƒ มีจุดสูงสุดสัมพัทธ์ที่จุด x = 1
จำนวนข้อความที่นักเรียนคนนี้สรุปได้อย่างถูกต้อง เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน