แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่3

วิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ