ม.6

แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: HEMB012760

จำนวนข้อ

: 44 ข้อ

วิชา

: สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 26 ก.ย. 58 เวลา 11:53 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/44
คำถาม :

ข้อใดเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่สำคัญที่สุดในการป้องกันไม่ให้ลูกติดสารเสพติด

2

ข้อที่ 2/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการบำบัดรักษาในการฟื้นฟูสมรรถภาพ

3

ข้อที่ 3/44
คำถาม :

ข้อใดคือวิธีการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติดให้แก่สมาชิกในครอบครัวที่เหมาะสม

4

ข้อที่ 4/44
คำถาม :

ข้อใดคือวิธีการหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่ดีที่สุด

5

ข้อที่ 5/44
คำถาม :

สาเหตุใดที่วัยรุ่นมักจะถูกทำร้ายร่างกายซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากที่สุดในปัจจุบัน

6

ข้อที่ 6/44
คำถาม :

สาเหตุใดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรงระหว่างพ่อแม่กับลูก อันเนื่องมาจากการที่พ่อแม่ปรับตัวไม่ทันกับการเจริญเติบโตของลูก

7

ข้อที่ 7/44
คำถาม :

ระดับความรุนแรงในครอบครัว ข้อใดที่มีความรุนแรงมากที่สุด

8

ข้อที่ 8/44
คำถาม :

แนวทางป้องกันการใช้ความรุนแรงข้อใดเหมาะสมที่สุด

9

ข้อที่ 9/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หลักปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพ

10

ข้อที่ 10/44
คำถาม :

การกดหน้าอกผู้ป่วยให้มีจังหวะเร็วและแรงเกินไป เป็นหลักการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง เพราะอาจทำให้หัวใจช้ำหรือกระดูกหักได้

11

ข้อที่ 11/44
คำถาม :

เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ ที่นักเรียนต้องโทรแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือจากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

12

ข้อที่ 12/44
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีการดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจได้ดีที่สุด

13

ข้อที่ 13/44
คำถาม :

โรคของระบบการหายใจในข้อใด เกิดจากการหายใจเอาอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานาน

14

ข้อที่ 14/44
คำถาม :

ข้อใดคือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

15

ข้อที่ 15/44
คำถาม :

เพราะเหตุใด เพื่อนจึงมีบทบาทสำคัญต่อปัญหาความขัดแย้งเรื่องเพศของวัยรุ่น

16

ข้อที่ 16/44
คำถาม :

คำตอบข้อใดเป็นการใช้ทักษะการต่อรอง

17

ข้อที่ 17/44
คำถาม :

หากนักเรียนผิดหวังในความรัก และกำลังจะสอบในสัปดาห์หน้า สิ่งแรกที่นักเรียนพึงปฏิบัติคือข้อใด

18

ข้อที่ 18/44
คำถาม :

สาเหตุสำคัญในการรักษาคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคคือข้อใด

19

ข้อที่ 19/44
คำถาม :

ผู้โดยสารได้รับบริการรถโดยสารประจำทางอย่างปลอดภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฯ ถือเป็นสิทธิของผู้บริโภคข้อใด

20

ข้อที่ 20/44
คำถาม :

บุคคลหนึ่งซื้อถุงพลาสติกบรรจุอาหารและมีการระบุไว้ที่หน้าห่อว่าบรรจุ 100 ใบ เมื่อเปิดออกนับพบว่ามีเพียง 65 ใบ กรณีนี้บุคคลดังกล่าวถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ เพราะเหตุใด

21

ข้อที่ 21/44
คำถาม :

การตรวจหาโรคเบาหวานนั้นแพทย์นิยมตรวจวินิจฉัยจากสิ่งใด

22

ข้อที่ 22/44
คำถาม :

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงอยู่เสมอสัมพันธ์กับข้อความใด

23

ข้อที่ 23/44
คำถาม :

ข้อใดเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่สำคัญที่สุดในการป้องกันไม่ให้ลูกติดสารเสพติด

24

ข้อที่ 24/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการบำบัดรักษาในการฟื้นฟูสมรรถภาพ

25

ข้อที่ 25/44
คำถาม :

ข้อใดคือวิธีการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติดให้แก่สมาชิกในครอบครัวที่เหมาะสม

26

ข้อที่ 26/44
คำถาม :

ข้อใดคือวิธีการหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่ดีที่สุด

27

ข้อที่ 27/44
คำถาม :

สาเหตุใดที่วัยรุ่นมักจะถูกทำร้ายร่างกายซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากที่สุดในปัจจุบัน

28

ข้อที่ 28/44
คำถาม :

สาเหตุใดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรงระหว่างพ่อแม่กับลูก อันเนื่องมาจากการที่พ่อแม่ปรับตัวไม่ทันกับการเจริญเติบโตของลูก

29

ข้อที่ 29/44
คำถาม :

ระดับความรุนแรงในครอบครัว ข้อใดที่มีความรุนแรงมากที่สุด

30

ข้อที่ 30/44
คำถาม :

แนวทางป้องกันการใช้ความรุนแรงข้อใดเหมาะสมที่สุด

31

ข้อที่ 31/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หลักปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพ

32

ข้อที่ 32/44
คำถาม :

การกดหน้าอกผู้ป่วยให้มีจังหวะเร็วและแรงเกินไป เป็นหลักการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง เพราะอาจทำให้หัวใจช้ำหรือกระดูกหักได้

33

ข้อที่ 33/44
คำถาม :

เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ ที่นักเรียนต้องโทรแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือจากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

34

ข้อที่ 34/44
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีการดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจได้ดีที่สุด

35

ข้อที่ 35/44
คำถาม :

โรคของระบบการหายใจในข้อใด เกิดจากการหายใจเอาอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานาน

36

ข้อที่ 36/44
คำถาม :

ข้อใดคือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

37

ข้อที่ 37/44
คำถาม :

เพราะเหตุใด เพื่อนจึงมีบทบาทสำคัญต่อปัญหาความขัดแย้งเรื่องเพศของวัยรุ่น

38

ข้อที่ 38/44
คำถาม :

คำตอบข้อใดเป็นการใช้ทักษะการต่อรอง

39

ข้อที่ 39/44
คำถาม :

หากนักเรียนผิดหวังในความรัก และกำลังจะสอบในสัปดาห์หน้า สิ่งแรกที่นักเรียนพึงปฏิบัติคือข้อใด

40

ข้อที่ 40/44
คำถาม :

สาเหตุสำคัญในการรักษาคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคคือข้อใด

41

ข้อที่ 41/44
คำถาม :

ผู้โดยสารได้รับบริการรถโดยสารประจำทางอย่างปลอดภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฯ ถือเป็นสิทธิของผู้บริโภคข้อใด

42

ข้อที่ 42/44
คำถาม :

บุคคลหนึ่งซื้อถุงพลาสติกบรรจุอาหารและมีการระบุไว้ที่หน้าห่อว่าบรรจุ 100 ใบ เมื่อเปิดออกนับพบว่ามีเพียง 65 ใบ กรณีนี้บุคคลดังกล่าวถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ เพราะเหตุใด

43

ข้อที่ 43/44
คำถาม :

การตรวจหาโรคเบาหวานนั้นแพทย์นิยมตรวจวินิจฉัยจากสิ่งใด

44

ข้อที่ 44/44
คำถาม :

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงอยู่เสมอสัมพันธ์กับข้อความใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
25 ส.ค. 2552 HEPA100344 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 4 10 ข้อ 6,850 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 HEPB600142 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_3 10 ข้อ 22,308 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ม.ค. 2553 HEPA301269 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.3 ชุดที่2 15 ข้อ 14,639 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ม.ค. 2553 HEPA301274 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย ป.3 10 ข้อ 30,087 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
14 ต.ค. 2552 HEMA100736 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่22 20 ข้อ 18,033 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 HEPB500108 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 2 10 ข้อ 17,255 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ม.ค. 2553 HEPB401280 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.4 ชุดที่1 15 ข้อ 20,083 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ก.ย. 2552 HEMA300629 วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่8 20 ข้อ 13,927 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ต.ค. 2552 HEPB400719 แนวข้อสอบพลศึกษา 19 ข้อ 114,649 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ม.ค. 2553 HEPB401278 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.4 ชุดที่1 15 ข้อ 19,067 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน