แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่2

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
13 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ