งานธุรกิจ ป.2

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.2
จำนวน
17 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ