งานบ้าน ป.2 ชุดที่1

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.2
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
35 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ