แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่ 2

วิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
11 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ