แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2554) ชุดที่1

วิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
12 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ