ข้อสอบ O-net ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่1

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
15 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ