ป.6

แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB611382

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 29 ม.ค. 57 เวลา 17:06 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยน้อยกว่าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นคน ข้อใดถูกต้อง

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

187,601  อ่านว่าอย่างไร

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

จำนวนใดที่มีค่าของเลขโดดในหลักหมื่นกับหลักสิบต่างกันมากที่สุด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

564,987 จากจำนวนที่กำหนดให้ เลขโดดในหลักหมื่นมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเลขโดดในหลักร้อยอยู่เท่าใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

คุณพ่อซื้อรถยนต์ป้ายแดงราคา 800,000 + 40,000 + 9,000 รถยนต์คันนี้ราคาเท่าใด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

(1) 8,300   7,850    7,400    6,950    6,500
(2) 18,652  20,522  22,392  24,262  26,132
(3) 4,360    4,150    3,940    3,730    3,520
(4) 20,771  21,761  22,751  23,741  24,731
จากแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้ ข้อใดเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

259,000   257,700   256,400   ___   253,800 มีความสัมพันธ์ในลักษณะใด และควรเติมจำนวนใดลงใน ___

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ผลบวกในข้อใดมีค่ามากกว่า 4,000,000

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดที่มีผลบวกต่างจากพวก

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

   (1) ชาวนาขายข้าวได้ 145,915 บาท นำเงินไปซื้อปุ๋ย 78,610 บาท  ชาวนาเหลือเงินกี่บาท
   (2) แม่มีเงิน 45,671 บาท ขายเสื้อผ้าได้เงิน 21,715 บาท แม่มีเงินทั้งหมดกี่บาท
   (3) โรงงานขายเตาอบได้เงิน 210,763 บาท ขายเตาแก๊สได้เงิน 371,401 บาท โรงงานขายเตาอบได้เงินน้อยกว่าเตาแก๊สอยู่เท่าไร
   (4) พ่อซื้อเตียงราคา 19,990 บาท ซื้อตู้ราคา 9,875 บาท พ่อซื้อของรวมกี่บาท
จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ ข้อใดถูกต้อง

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

   (1) ชาวนาขายข้าวได้ 145,915 บาท นำเงินไปซื้อปุ๋ย 78,610 บาท ชาวนาเหลือเงินกี่บาท
   (2) แม่มีเงิน 45,671 บาท ขายเสื้อผ้าได้เงิน 21,715 บาท แม่มีเงินทั้งหมดกี่บาท
   (3) ในเดือนเมษายน พ่อค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 342,176 บาท ในเดือนกันยายน ขายได้ 282,153 บาท พ่อค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในเดือนเมษายนมากกว่าในเดือนกันยายนกี่บาท
   (4) พ่อซื้อกล้องถ่ายรูปราคา 21,870 บาท ซื้อโทรทัศน์ราคา 38,153 บาท พ่อซื้อของรวมเป็นเงินกี่บาท
ข้อใดมีคำตอบเท่ากับ 60,023

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :


จากรูปที่กำหนด มุม DBE เป็นมุมชนิดใด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :


จากรูปที่กำหนด ข้อใดไม่ถูกต้อง

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ใช้รูปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 14.-15.

จากรูปข้อใดไม่ถูกต้อง

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

จากรูป ข้อใดไม่ได้เป็นมุมฉาก

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :


จากรูป มีรูปวงกลมมากกว่าหรือน้อยกว่ารูปสี่เหลี่ยมอยู่เท่าใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

จำนวนใดที่บวกด้วย 26,103 แล้วมีค่าเท่ากับ 452 × 231

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

นักเรียนคนใดต่อไปนี้ สร้างโจทย์ปัญหาการคูณไม่ถูกต้อง

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

    (1) 2,898 ÷ 63 = __
    (2) 2,891 ÷ 59 = __
    (3) 3,969 ÷ 81 = __
    (4) 5,092 ÷ 67 = __
ข้อใดมีคำตอบเท่ากัน

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

พนักงานขาย 15 คน ได้รับเงินค่านายหน้ารวมกันในเดือนตุลาคม 200,000 บาท ข้อใดต่อไปนี้คือเงินที่เฉลี่ยแล้วพนักงานแต่ละคนจะได้รับเท่าๆ กัน

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยน้อยกว่าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นคน ข้อใดถูกต้อง

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

187,601  อ่านว่าอย่างไร

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

จำนวนใดที่มีค่าของเลขโดดในหลักหมื่นกับหลักสิบต่างกันมากที่สุด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

564,987 จากจำนวนที่กำหนดให้ เลขโดดในหลักหมื่นมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเลขโดดในหลักร้อยอยู่เท่าใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

คุณพ่อซื้อรถยนต์ป้ายแดงราคา 800,000 + 40,000 + 9,000 รถยนต์คันนี้ราคาเท่าใด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

(1) 8,300   7,850    7,400    6,950    6,500
(2) 18,652  20,522  22,392  24,262  26,132
(3) 4,360    4,150    3,940    3,730    3,520
(4) 20,771  21,761  22,751  23,741  24,731
จากแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้ ข้อใดเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

259,000   257,700   256,400   ___   253,800 มีความสัมพันธ์ในลักษณะใด และควรเติมจำนวนใดลงใน ___

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ผลบวกในข้อใดมีค่ามากกว่า 4,000,000

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดที่มีผลบวกต่างจากพวก

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

   (1) ชาวนาขายข้าวได้ 145,915 บาท นำเงินไปซื้อปุ๋ย 78,610 บาท  ชาวนาเหลือเงินกี่บาท
   (2) แม่มีเงิน 45,671 บาท ขายเสื้อผ้าได้เงิน 21,715 บาท แม่มีเงินทั้งหมดกี่บาท
   (3) โรงงานขายเตาอบได้เงิน 210,763 บาท ขายเตาแก๊สได้เงิน 371,401 บาท โรงงานขายเตาอบได้เงินน้อยกว่าเตาแก๊สอยู่เท่าไร
   (4) พ่อซื้อเตียงราคา 19,990 บาท ซื้อตู้ราคา 9,875 บาท พ่อซื้อของรวมกี่บาท
จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ ข้อใดถูกต้อง

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

   (1) ชาวนาขายข้าวได้ 145,915 บาท นำเงินไปซื้อปุ๋ย 78,610 บาท ชาวนาเหลือเงินกี่บาท
   (2) แม่มีเงิน 45,671 บาท ขายเสื้อผ้าได้เงิน 21,715 บาท แม่มีเงินทั้งหมดกี่บาท
   (3) ในเดือนเมษายน พ่อค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 342,176 บาท ในเดือนกันยายน ขายได้ 282,153 บาท พ่อค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในเดือนเมษายนมากกว่าในเดือนกันยายนกี่บาท
   (4) พ่อซื้อกล้องถ่ายรูปราคา 21,870 บาท ซื้อโทรทัศน์ราคา 38,153 บาท พ่อซื้อของรวมเป็นเงินกี่บาท
ข้อใดมีคำตอบเท่ากับ 60,023

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :


จากรูปที่กำหนด มุม DBE เป็นมุมชนิดใด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :


จากรูปที่กำหนด ข้อใดไม่ถูกต้อง

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ใช้รูปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 14.-15.

จากรูปข้อใดไม่ถูกต้อง

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

จากรูป ข้อใดไม่ได้เป็นมุมฉาก

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :


จากรูป มีรูปวงกลมมากกว่าหรือน้อยกว่ารูปสี่เหลี่ยมอยู่เท่าใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

จำนวนใดที่บวกด้วย 26,103 แล้วมีค่าเท่ากับ 452 × 231

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

นักเรียนคนใดต่อไปนี้ สร้างโจทย์ปัญหาการคูณไม่ถูกต้อง

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

    (1) 2,898 ÷ 63 = __
    (2) 2,891 ÷ 59 = __
    (3) 3,969 ÷ 81 = __
    (4) 5,092 ÷ 67 = __
ข้อใดมีคำตอบเท่ากัน

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

พนักงานขาย 15 คน ได้รับเงินค่านายหน้ารวมกันในเดือนตุลาคม 200,000 บาท ข้อใดต่อไปนี้คือเงินที่เฉลี่ยแล้วพนักงานแต่ละคนจะได้รับเท่าๆ กัน

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
11 ธ.ค. 2552 MAPA200959 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2 20 ข้อ 14,028 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ธ.ค. 2552 MAPA100944 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 1 20 ข้อ 15,906 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 ส.ค. 2552 MAPA100325 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 11 10 ข้อ 14,451 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 ก.ย. 2552 MAPA100484 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 15 15 ข้อ 19,430 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 ก.ย. 2552 MAPA100483 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 14 10 ข้อ 18,600 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 ธ.ค. 2552 MAPB400984 เรื่อง การหาร ป.4 18 ข้อ 57,276 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ส.ค. 2552 MAPB500364 วิชาคณิตศาสตร์ป.5 ชุดที่1 10 ข้อ 75,627 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ก.ย. 2552 MAMA100490 วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่1 7 ข้อ 55,039 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ธ.ค. 2552 MAPA300976 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง บวก ลบ คูณ หารระคน ชุดที่ 1 12 ข้อ 22,253 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 ส.ค. 2552 MAPA300321 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 10 ข้อ 23,470 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน