แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5

วิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
16 ข้อ
เวลา
35 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ