แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่3

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
16 ข้อ
เวลา
40 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ