ม.6

แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: LAMB610840

จำนวนข้อ

: 34 ข้อ

วิชา

: ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 4 ต.ค. 56 เวลา 14:29 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การอ่านจับใจความ

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/34
คำถาม :

Paragraph 1 (1-9)
     It took 13 years for Thai justice to catch up with Rakesh Saxena, an Indian-born banker who fled to Canada in 1996. Once there, Mr. Saxena dug in his heels during what became Canada’s longest-ever extradition case. Eventually, on October 30th, all his appeals exhausted, Mr. Saxena arrived back in Thailand to face criminal charges over his role in the insolvency of Bangkok Bank of Commerce (BBC) in 1996. The sorry tale of BBC, which was milked by bank executives and politicians under the nose of regulators, was, in retrospect, a dry run for the 1997-98 Asian financial crisis that began in Bangkok.
     For Thailand, putting Mr. Saxena on trial provides a bookend of sorts to the crisis. It also threatens to ensnare several politicians aligned to the present government who had dealings with BBC and may prefer Mr. Saxena’s silence. Prison officials have made a show of securing his cell to prevent anyone getting to him. Regulators hope to tie up loose ends from BBC’s collapse under the weight of $3 billion in bad loans. Its president was jailed in 2005 for fraud. But many others escaped censure.
     Mr. Saxena’s return was soon eclipsed, however, by recriminations over another sort of financial shenanigans. On November 1st two Thais, both share analysts, were arrested and charged for spreading false data under a 2007 computer-crime law. A third man was detained on November 3rd. Police say more may follow. The arrests follow a 7% fall in Thai shares over two days in October
     Mr. Saxena argued long and hard that Thai justice was neither free nor fair. He certainly knew how to play Canada’s judicial system, lodging umpteen appeals, while living under a luxury version of house arrest in Vancouver that was said to be saving taxpayers’ money. Armed with a phone and a computer, he made astonishing forays into murky global businesses. These included financing a never-completed coup in Sierra Leone, investing in a failed bank in Austria and attempting to buy the passport of a dead Yugoslav. Lawsuits seemed to dog his every move.
     Canadian police rumbled the passport scam. Britain’s parliament investigated the 1997 coup plot, hatched by British mercenaries. The idea was to install a friendly president who could secure bauxite and diamond mines, if Mr. Saxena stumped up $10m. Britain’s then foreign secretary, Robin Cook, called the plan “quite mind-boggling” and its backer “an Indian businessman, travelling on the passport of a dead Serb, awaiting extradition from Canada for alleged embezzlement from a bank in Thailand.” The thwarted fugitive may see himself as a martyr to globalization.

Which following statement is not TRUE about Mr. Saxena?

2

ข้อที่ 2/34
คำถาม :

Mr. Saxena argued that Thai justice is so ________ that he doesn’t want to fight his case in Thai judicial system.

3

ข้อที่ 3/34
คำถาม :

The word “collapse” is in closest in meaning to ________.

4

ข้อที่ 4/34
คำถาม :

The word “dog” can be best replaced by ________.

5

ข้อที่ 5/34
คำถาม :

The word “his” refers to ________.

6

ข้อที่ 6/34
คำถาม :

The purpose of this passage is to ________.

7

ข้อที่ 7/34
คำถาม :

According to the passage, Mr. Saxena has done all the following except ________.

8

ข้อที่ 8/34
คำถาม :

It can be inferred from paragraph 2 that ________.

9

ข้อที่ 9/34
คำถาม :

In paragraph 3, it can be implied that Mr. Saxena ________.

10

ข้อที่ 10/34
คำถาม :

Paragraph 2 (10-17)
    
In December 2007 a Japanese aquarium hooked up the lights on a Christmas tree to a tank containing an electric eel. Metal plates at the ends of the tank enabled the eel to power the bulbs. It was certainly effective as a publicity stunt. Now some researchers in America have developed a battery that produces electricity in a similar way.
     Many creatures use differences in the concentration of ions (electrically charged atoms) within the body to do work. Human brains, for example, rely on electrical impulses to release calcium ions that bind to neurotransmitters that, in turn, communicate with the rest of the nervous system. The mechanism that allows Electrophorus electricus to produce a shock as strong as a wall socket employs differences in the concentration of sodium ions in some 6,000 specialized cells called electrocytes. These cells are normally electrically isolated from one another. When the eel locates its prey, it opens a series of cellular gates through which the ions flow. This movement of charged ions, when the eel is in a conductive solution like water, creates an electric current.
     David LaVan of the National Institute of Standards and Technology in Maryland and his colleagues wanted to study the operation of living cell membranes and their proteins. They began by experimenting on artificial “protocells”. These, like real cells, were surrounded by membranes made of fatty molecules. Proteins “floating” in the membranes would let only certain ions pass. The researchers realized that they might be able to copy the eel’s electricity-generation mechanism.
     The team fused two protocells together, so that they shared part of their respective membranes. They then added a dilute concentration of potassium chloride to one protocell and a more concentrated solution to the other. The difference in concentrations of potassium and chloride ions would normally cause ions to move from the less concentrated protocell to the more concentrated one. In this case, however, the membrane between the protocells was too thick to permit much movement.
     Next, Dr. LaVan and his colleagues installed a protein called alpha-hemolysin into the protocell membrane. This functioned as a selective bridge, permitting the passage of positively charged sodium ions, but not negatively charged chloride ions. As the selected ions moved in one direction, electrons (which are negatively charged) flowed in the opposite direction. To make use of this electrical current, the team connected tiny electrodes to the protocells.
     They report, in Advanced Materials, that they were able to sustain a usable current. Dr. LaVan reckons that two of his protocells, measuring several centimetres across, could run a digital music-player for about 10 hours. A novel Christmas present, perhaps?

Where in the passage does the author explain how eel generates electricity?

11

ข้อที่ 11/34
คำถาม :

What does the word “they” refer to?

12

ข้อที่ 12/34
คำถาม :

The word “the other” refers to ________.

13

ข้อที่ 13/34
คำถาม :

We can infer from paragraph 6 that Advanced Materials is probably a (an) ________.

14

ข้อที่ 14/34
คำถาม :

What is the main idea of the passage?

15

ข้อที่ 15/34
คำถาม :

The word “artificial” is closest in meaning to ________.

16

ข้อที่ 16/34
คำถาม :

If the passage is to continue, the next paragraph will most likely discuss about ________.

17

ข้อที่ 17/34
คำถาม :

We learnt from the passage that eel ________.

18

ข้อที่ 18/34
คำถาม :

Paragraph 1 (1-9)
     It took 13 years for Thai justice to catch up with Rakesh Saxena, an Indian-born banker who fled to Canada in 1996. Once there, Mr. Saxena dug in his heels during what became Canada’s longest-ever extradition case. Eventually, on October 30th, all his appeals exhausted, Mr. Saxena arrived back in Thailand to face criminal charges over his role in the insolvency of Bangkok Bank of Commerce (BBC) in 1996. The sorry tale of BBC, which was milked by bank executives and politicians under the nose of regulators, was, in retrospect, a dry run for the 1997-98 Asian financial crisis that began in Bangkok.
     For Thailand, putting Mr. Saxena on trial provides a bookend of sorts to the crisis. It also threatens to ensnare several politicians aligned to the present government who had dealings with BBC and may prefer Mr. Saxena’s silence. Prison officials have made a show of securing his cell to prevent anyone getting to him. Regulators hope to tie up loose ends from BBC’s collapse under the weight of $3 billion in bad loans. Its president was jailed in 2005 for fraud. But many others escaped censure.
     Mr. Saxena’s return was soon eclipsed, however, by recriminations over another sort of financial shenanigans. On November 1st two Thais, both share analysts, were arrested and charged for spreading false data under a 2007 computer-crime law. A third man was detained on November 3rd. Police say more may follow. The arrests follow a 7% fall in Thai shares over two days in October
     Mr. Saxena argued long and hard that Thai justice was neither free nor fair. He certainly knew how to play Canada’s judicial system, lodging umpteen appeals, while living under a luxury version of house arrest in Vancouver that was said to be saving taxpayers’ money. Armed with a phone and a computer, he made astonishing forays into murky global businesses. These included financing a never-completed coup in Sierra Leone, investing in a failed bank in Austria and attempting to buy the passport of a dead Yugoslav. Lawsuits seemed to dog his every move.
     Canadian police rumbled the passport scam. Britain’s parliament investigated the 1997 coup plot, hatched by British mercenaries. The idea was to install a friendly president who could secure bauxite and diamond mines, if Mr. Saxena stumped up $10m. Britain’s then foreign secretary, Robin Cook, called the plan “quite mind-boggling” and its backer “an Indian businessman, travelling on the passport of a dead Serb, awaiting extradition from Canada for alleged embezzlement from a bank in Thailand.” The thwarted fugitive may see himself as a martyr to globalization.

Which following statement is not TRUE about Mr. Saxena?

19

ข้อที่ 19/34
คำถาม :

Mr. Saxena argued that Thai justice is so ________ that he doesn’t want to fight his case in Thai judicial system.

20

ข้อที่ 20/34
คำถาม :

The word “collapse” is in closest in meaning to ________.

21

ข้อที่ 21/34
คำถาม :

The word “dog” can be best replaced by ________.

22

ข้อที่ 22/34
คำถาม :

The word “his” refers to ________.

23

ข้อที่ 23/34
คำถาม :

The purpose of this passage is to ________.

24

ข้อที่ 24/34
คำถาม :

According to the passage, Mr. Saxena has done all the following except ________.

25

ข้อที่ 25/34
คำถาม :

It can be inferred from paragraph 2 that ________.

26

ข้อที่ 26/34
คำถาม :

In paragraph 3, it can be implied that Mr. Saxena ________.

27

ข้อที่ 27/34
คำถาม :

Paragraph 2 (10-17)
    
In December 2007 a Japanese aquarium hooked up the lights on a Christmas tree to a tank containing an electric eel. Metal plates at the ends of the tank enabled the eel to power the bulbs. It was certainly effective as a publicity stunt. Now some researchers in America have developed a battery that produces electricity in a similar way.
     Many creatures use differences in the concentration of ions (electrically charged atoms) within the body to do work. Human brains, for example, rely on electrical impulses to release calcium ions that bind to neurotransmitters that, in turn, communicate with the rest of the nervous system. The mechanism that allows Electrophorus electricus to produce a shock as strong as a wall socket employs differences in the concentration of sodium ions in some 6,000 specialized cells called electrocytes. These cells are normally electrically isolated from one another. When the eel locates its prey, it opens a series of cellular gates through which the ions flow. This movement of charged ions, when the eel is in a conductive solution like water, creates an electric current.
     David LaVan of the National Institute of Standards and Technology in Maryland and his colleagues wanted to study the operation of living cell membranes and their proteins. They began by experimenting on artificial “protocells”. These, like real cells, were surrounded by membranes made of fatty molecules. Proteins “floating” in the membranes would let only certain ions pass. The researchers realized that they might be able to copy the eel’s electricity-generation mechanism.
     The team fused two protocells together, so that they shared part of their respective membranes. They then added a dilute concentration of potassium chloride to one protocell and a more concentrated solution to the other. The difference in concentrations of potassium and chloride ions would normally cause ions to move from the less concentrated protocell to the more concentrated one. In this case, however, the membrane between the protocells was too thick to permit much movement.
     Next, Dr. LaVan and his colleagues installed a protein called alpha-hemolysin into the protocell membrane. This functioned as a selective bridge, permitting the passage of positively charged sodium ions, but not negatively charged chloride ions. As the selected ions moved in one direction, electrons (which are negatively charged) flowed in the opposite direction. To make use of this electrical current, the team connected tiny electrodes to the protocells.
     They report, in Advanced Materials, that they were able to sustain a usable current. Dr. LaVan reckons that two of his protocells, measuring several centimetres across, could run a digital music-player for about 10 hours. A novel Christmas present, perhaps?

Where in the passage does the author explain how eel generates electricity?

28

ข้อที่ 28/34
คำถาม :

What does the word “they” refer to?

29

ข้อที่ 29/34
คำถาม :

The word “the other” refers to ________.

30

ข้อที่ 30/34
คำถาม :

We can infer from paragraph 6 that Advanced Materials is probably a (an) ________.

31

ข้อที่ 31/34
คำถาม :

What is the main idea of the passage?

32

ข้อที่ 32/34
คำถาม :

The word “artificial” is closest in meaning to ________.

33

ข้อที่ 33/34
คำถาม :

If the passage is to continue, the next paragraph will most likely discuss about ________.

34

ข้อที่ 34/34
คำถาม :

We learnt from the passage that eel ________.

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
26 มิ.ย. 2556 LAMB510033 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่6 20 ข้อ 7,535 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ก.พ. 2554 LAMB603500 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2543) ชุดที่6 9 ข้อ 8,268 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มี.ค. 2553 LAMA302227 ภาษาอังกฤษ ม.3 ชุดที่6 20 ข้อ 27,952 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
6 ส.ค. 2556 LAMA310346 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่2 15 ข้อ 30,865 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ก.ค. 2557 LAMA312166 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 20 ข้อ 14,025 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มี.ค. 2553 LAMA302225 ภาษาอังกฤษ ม.3 ชุดที่5 20 ข้อ 31,330 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ก.ค. 2557 LAMB612055 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2554 ชุดที่3 20 ข้อ 9,331 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 ต.ค. 2554 LAMB605191 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่8 12 ข้อ 23,083 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ก.ย. 2552 LAMA300589 วิชาภาษาอังกฤษม.3 ชุดที่3 20 ข้อ 223,161 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ก.ค. 2557 LAMB612170 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 1 (ระดับ advance) 15 ข้อ 22,934 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน