[O-NET] เรียนรู้กระบวนการทำงานและการดูแลบ้าน

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
มัธยมต้น
จำนวน
22 ข้อ
เวลา
22 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ