แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2549 ชุดที่ 4

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
35 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ