รหัสข้อสอบ : THMA309783
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ม.3
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 2
1)
“จะเรียนคมเรียนเถิดอย่าเปิดฝัก” ตรงกับสำนวนในข้อใด
ก.
คมในฝัก
ข.
ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
ค.
ไม่มีใครแก่เกินเรียน
ง.
อย่าริรักในวัยเรียน
2)
“เด็กไทยวันนี้ ต้องดีต้องเก่ง ต้องช่วยตัวเอง ต้องเร่งก้าวไป” จาก “กลอนสี่ ” บทนี้ วรรคใดที่เรียกว่าวรรครอง
ก.
เด็กไทยวันนี้
ข.
ต้องดีต้องเก่ง
ค.
ต้องช่วยตัวเอง
ง.
ต้องเร่งก้าวหน้า
3)
“เราจะทำอย่างไรกันดีล่ะคะคุณข้าวของในท้องตลาดพากันขึ้นราคาไปหมดทุกอย่าง ไหนจะค่าเช่าบ้าน ค่าเทอมลูก ค่าอาหาร สารพัดอย่าง แย่แล้วล่ะค่ะ” จากข้อความข้างต้นเป็นคำพูดประเภทใด
ก.
ร้องทุกข์
ข.
ปรับความเข้าใจ
ค.
ปรับทุกข์
ง.
ขอความช่วยเหลือ
4)
ข้อความในข้อ 3. ข้อเท็จจริงมีลักษณะอย่างไร
ก.
เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่พูดกัน
ข.
มีคนพูดกันว่าเป็นเรื่องจริง
ค.
เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้
ง.
เป็นเรื่องที่มีหลักฐานอ้างอิงและเชื่อถือได้
5)
คำใดมีความหมายว่า “เอาของวางลงบนที่รองรับแล้วตัดให้เป็นชิ้นบางๆ”
ก.
หั่น
ข.
ฝาน
ค.
ซอย
ง.
เฉือน
6)
“โวหาร หมายถึง ชั้นเชิง สำนวน หรือท่วงทำนองการแต่งหนังสือให้ผู้อ่านเข้าใจมีความรู้สึกคล้อยตามจุดมุ่งหมายของผู้เขียน” จากข้อความข้างตัน ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร
ก.
เชิญชวน
ข.
นำเสนอ
ค.
ตักเตือน
ง.
อธิบาย
7)
ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ
ก.
จระเข้ เจียระนัย จันทน์กะพ้อ
ข.
จัดสรร สร้างสรรค์ เสกสรร
ค.
จักรวรรดิ โจษจัน จตุสดมภ์
ง.
เจตจำนง เจตนารม จินตนาการ
8)
“หลวงตาเทศน์เรื่องการประหยัด พ่อเห็นว่า.........จึงนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน” จากข้อความนี้ ควรเติมคำในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก.
ได้ฟัง
ข.
ฟังได้
ค.
ฟังขึ้น
ง.
ฟังออก
9)
ถ้าเดี่ยวต้องการความรู้ทางวิชาการ ควรเลือกอ่านสื่อสารสนเทศประเภทใด
ก.
นิทาน
ข.
วรรณคดี
ค.
อินเทอร์เน็ต
ง.
บทเรียนสำเร็จรูป
10)
ข้อใดใช้สรรพนามได้เหมาะสมที่สุด
ก.
นายกรัฐมนตรีออกตรวจพื้นที่
ข.
นายกรัฐมนตรีเขากำลังให้การช่วยเหลือประชาชน
ค.
นายกรัฐมนตรีเขาไม่อยู่ไปราชการ
ง.
นายกรัฐมนตรีท่านกำลังประชุม
11)
พฤติกรรมใดแสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติเพื่อน
ก.
อรอนงค์เป็นที่ชอบพอของเพื่อน ๆ
ข.
สุวรรณชัยยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อน
ค.
ลีลาวดีทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จทุกครั้ง
ง.
โรจน์ช่วยเพื่อนทำเวรทำความสะอาดห้องเรียน
12)
พฤติกรรมที่เหมาะสมที่สุดคือข้อใด
ก.
อรุณโรจน์มาโรงเรียนสาย แต่มาทุกวัน
ข.
อรุณรดน้ำต้นไม้ในชั่วโมงภาษาไทย
ค.
อรุณีเก็บขยะในถังขยะในห้องเรียนนำไปขาย
ง.
อรุโณทัยขยันอ่านหนังสือในเวลาที่ครูสอน
13)
ในการเขียนรายงาน ควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ก.
ค้นคว้า
ข.
ทบทวน
ค.
การเตรียม
ง.
เรียงลำดับ
14)
ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง
ก.
หากนกกาบินมาจับหลังคาบ้าน เป็นลางบอกว่าจะเกิดเหตุร้าย
ข.
ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง
ค.
จังหวัดชลบุรีมีภูมิประเทศติดทะเล
ง.
ต้นไม้นอกจากจะให้ความร่มเย็นแล้วยังช่วยป้องกันลมได้อีกด้วย
15)
“เมื่อเกิดบาดแผล ควรล้างบาดแผลนั้นด้วยน้ำสะอาดก่อนหลังจากนั้นจึงใช้แอลกอฮอล์เช็ดล้างอีกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค แล้วปิดด้วยปลาสเตอร์ปิดแผลลีกครั้งหนึ่ง” ข้อความข้างต้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
ก.
สั่งสอน
ข.
ตักเตือน
ค.
แนะนำ
ง.
อธิบาย
16)
ข้อใดใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์
ก.
รถผู้ดีวิ่งขวา รถขี้ข้าวิ่งซ้าย
ข.
สิ่งสำคัญคือเงินตราได้มานำไปใช้
ค.
ซื่อกินหมด คดกินได้นาน
ง.
เสร็จกิจปิดไฟ ช่วยไทยประหยัดน้ำมัน
17)
“ข้าวเหนียวที่ผัดกับกะทิ ใส่เกลือ น้ำตาล ห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อนหรือใบเตยไว้หางยาว แล้วต้มให้สุก นิยมใช้ในเทศกาลวันออกพรรษา” จากข้อความข้างต้น นักเรียนคิดว่าเป็นอาหารชนิดใด
ก.
ขนมเข่ง
ข.
ขนมต้ม
ค.
ข้าวต้มผัด
ง.
ข้าวต้มลูกโยน
18)
อธิป + บดี รวมกันเป็นคำสนธิได้อย่างไร
ก.
อธิปดี
ข.
อธิบดี
ค.
บดีธิป
ง.
ธิปบดี
19)
ข้อใดเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 1. ผู้ป่วยเป็นต้อหินจะมีอาการตามัว สูญเสียม่านสายตา 2. การรักษาต้อหินอาจใช้ยาหยอดตาและยารับประทาน 3. ต้อหินเกิดจากความดันในสายตาเพิ่มสูงขึ้นจนทำลายประสาทตา 4. ถ้าเป็นต้อหินทุกชนิดรุนแรงจะปวดตา ปวดศีรษะมากและคลื่นไส้ อาเจียน 5. ผู้ที่เป็นต้อหินบางรายอาจจำเป็นต้องรักษาโดยใช้แสงเลเซอร์หรือโดยการผ่าตัด
ก.
1-3-4-2-5
ข.
3-1-4-2-5
ค.
1-2-5-3-4
ง.
3-1-2-4-5
20)
“แม่น้ำ” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
นภา ชลาลัย
ข.
คงคา สิงขร
ค.
นที ชลที
ง.
ชโลทร ทิฆัมพร
21)
“จะเรียนคมเรียนเถิดอย่าเปิดฝัก” ตรงกับสำนวนในข้อใด
ก.
คมในฝัก
ข.
ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
ค.
ไม่มีใครแก่เกินเรียน
ง.
อย่าริรักในวัยเรียน
22)
“เด็กไทยวันนี้ ต้องดีต้องเก่ง ต้องช่วยตัวเอง ต้องเร่งก้าวไป” จาก “กลอนสี่ ” บทนี้ วรรคใดที่เรียกว่าวรรครอง
ก.
เด็กไทยวันนี้
ข.
ต้องดีต้องเก่ง
ค.
ต้องช่วยตัวเอง
ง.
ต้องเร่งก้าวหน้า
23)
“เราจะทำอย่างไรกันดีล่ะคะคุณข้าวของในท้องตลาดพากันขึ้นราคาไปหมดทุกอย่าง ไหนจะค่าเช่าบ้าน ค่าเทอมลูก ค่าอาหาร สารพัดอย่าง แย่แล้วล่ะค่ะ” จากข้อความข้างต้นเป็นคำพูดประเภทใด
ก.
ร้องทุกข์
ข.
ปรับความเข้าใจ
ค.
ปรับทุกข์
ง.
ขอความช่วยเหลือ
24)
ข้อความในข้อ 3. ข้อเท็จจริงมีลักษณะอย่างไร
ก.
เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่พูดกัน
ข.
มีคนพูดกันว่าเป็นเรื่องจริง
ค.
เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้
ง.
เป็นเรื่องที่มีหลักฐานอ้างอิงและเชื่อถือได้
25)
คำใดมีความหมายว่า “เอาของวางลงบนที่รองรับแล้วตัดให้เป็นชิ้นบางๆ”
ก.
หั่น
ข.
ฝาน
ค.
ซอย
ง.
เฉือน
26)
“โวหาร หมายถึง ชั้นเชิง สำนวน หรือท่วงทำนองการแต่งหนังสือให้ผู้อ่านเข้าใจมีความรู้สึกคล้อยตามจุดมุ่งหมายของผู้เขียน” จากข้อความข้างตัน ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร
ก.
เชิญชวน
ข.
นำเสนอ
ค.
ตักเตือน
ง.
อธิบาย
27)
ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ
ก.
จระเข้ เจียระนัย จันทน์กะพ้อ
ข.
จัดสรร สร้างสรรค์ เสกสรร
ค.
จักรวรรดิ โจษจัน จตุสดมภ์
ง.
เจตจำนง เจตนารม จินตนาการ
28)
“หลวงตาเทศน์เรื่องการประหยัด พ่อเห็นว่า.........จึงนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน” จากข้อความนี้ ควรเติมคำในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก.
ได้ฟัง
ข.
ฟังได้
ค.
ฟังขึ้น
ง.
ฟังออก
29)
ถ้าเดี่ยวต้องการความรู้ทางวิชาการ ควรเลือกอ่านสื่อสารสนเทศประเภทใด
ก.
นิทาน
ข.
วรรณคดี
ค.
อินเทอร์เน็ต
ง.
บทเรียนสำเร็จรูป
30)
ข้อใดใช้สรรพนามได้เหมาะสมที่สุด
ก.
นายกรัฐมนตรีออกตรวจพื้นที่
ข.
นายกรัฐมนตรีเขากำลังให้การช่วยเหลือประชาชน
ค.
นายกรัฐมนตรีเขาไม่อยู่ไปราชการ
ง.
นายกรัฐมนตรีท่านกำลังประชุม
31)
พฤติกรรมใดแสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติเพื่อน
ก.
อรอนงค์เป็นที่ชอบพอของเพื่อน ๆ
ข.
สุวรรณชัยยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อน
ค.
ลีลาวดีทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จทุกครั้ง
ง.
โรจน์ช่วยเพื่อนทำเวรทำความสะอาดห้องเรียน
32)
พฤติกรรมที่เหมาะสมที่สุดคือข้อใด
ก.
อรุณโรจน์มาโรงเรียนสาย แต่มาทุกวัน
ข.
อรุณรดน้ำต้นไม้ในชั่วโมงภาษาไทย
ค.
อรุณีเก็บขยะในถังขยะในห้องเรียนนำไปขาย
ง.
อรุโณทัยขยันอ่านหนังสือในเวลาที่ครูสอน
33)
ในการเขียนรายงาน ควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ก.
ค้นคว้า
ข.
ทบทวน
ค.
การเตรียม
ง.
เรียงลำดับ
34)
ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง
ก.
หากนกกาบินมาจับหลังคาบ้าน เป็นลางบอกว่าจะเกิดเหตุร้าย
ข.
ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง
ค.
จังหวัดชลบุรีมีภูมิประเทศติดทะเล
ง.
ต้นไม้นอกจากจะให้ความร่มเย็นแล้วยังช่วยป้องกันลมได้อีกด้วย
35)
“เมื่อเกิดบาดแผล ควรล้างบาดแผลนั้นด้วยน้ำสะอาดก่อนหลังจากนั้นจึงใช้แอลกอฮอล์เช็ดล้างอีกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค แล้วปิดด้วยปลาสเตอร์ปิดแผลลีกครั้งหนึ่ง” ข้อความข้างต้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
ก.
สั่งสอน
ข.
ตักเตือน
ค.
แนะนำ
ง.
อธิบาย
36)
ข้อใดใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์
ก.
รถผู้ดีวิ่งขวา รถขี้ข้าวิ่งซ้าย
ข.
สิ่งสำคัญคือเงินตราได้มานำไปใช้
ค.
ซื่อกินหมด คดกินได้นาน
ง.
เสร็จกิจปิดไฟ ช่วยไทยประหยัดน้ำมัน
37)
“ข้าวเหนียวที่ผัดกับกะทิ ใส่เกลือ น้ำตาล ห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อนหรือใบเตยไว้หางยาว แล้วต้มให้สุก นิยมใช้ในเทศกาลวันออกพรรษา” จากข้อความข้างต้น นักเรียนคิดว่าเป็นอาหารชนิดใด
ก.
ขนมเข่ง
ข.
ขนมต้ม
ค.
ข้าวต้มผัด
ง.
ข้าวต้มลูกโยน
38)
อธิป + บดี รวมกันเป็นคำสนธิได้อย่างไร
ก.
อธิปดี
ข.
อธิบดี
ค.
บดีธิป
ง.
ธิปบดี
39)
ข้อใดเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 1. ผู้ป่วยเป็นต้อหินจะมีอาการตามัว สูญเสียม่านสายตา 2. การรักษาต้อหินอาจใช้ยาหยอดตาและยารับประทาน 3. ต้อหินเกิดจากความดันในสายตาเพิ่มสูงขึ้นจนทำลายประสาทตา 4. ถ้าเป็นต้อหินทุกชนิดรุนแรงจะปวดตา ปวดศีรษะมากและคลื่นไส้ อาเจียน 5. ผู้ที่เป็นต้อหินบางรายอาจจำเป็นต้องรักษาโดยใช้แสงเลเซอร์หรือโดยการผ่าตัด
ก.
1-3-4-2-5
ข.
3-1-4-2-5
ค.
1-2-5-3-4
ง.
3-1-2-4-5
40)
“แม่น้ำ” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
นภา ชลาลัย
ข.
คงคา สิงขร
ค.
นที ชลที
ง.
ชโลทร ทิฆัมพร