รหัสข้อสอบ : MAPA300973
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 18 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน
1)
7,811.75 บาท อ่านว่าอย่างไร
ก.
เจ็ดพันแปดร้อยเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์
ข.
เจ็ดพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์
ค.
เจ็ดพันแปดร้อยสิบเอ็ดเจ็ดสิบห้า
ง.
เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์
2)
ฉันมีเงิน 375.50 บาท ซื้อของใช้ไป 250 บาท ฉันเหลือเงินเท่าไร
ก.
152.25 บาท
ข.
122.50 บาท
ค.
125.50 บาท
ง.
155.50 บาท
3)
สองร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ เขียนบอกจำนวนเงินโดยใช้จุดได้อย่างไร
ก.
2,088.75 บาท
ข.
2,808.75 บาท
ค.
288.75 บาท
ง.
200.75 บาท
4)
1,876.75 อ่านว่าอย่างไร
ก.
หนึ่งร้อยแดสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์
ข.
หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์
ค.
หนึ่งแปดเจ็ดหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์
ง.
หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์
5)
มีเงินอยู่ 285.75 บาท แม่ให้อีก 150.25 บาท รวมมีเงินเท่าไร
ก.
436.00 บาท
ข.
436.25 บาท
ค.
436.50 บาท
ง.
436.75 บาท
6)
รองเท้าราคาคู่ละ 185 บาท ถุงเท้าราคาคู่ละ 25.50 บาท รองเท้าราคาแพงกว่าถุงเท้ากี่บาท
ก.
129.50 บาท
ข.
139.50 บาท
ค.
149.50 บาท
ง.
159.50 บาท
7)
เพ็ญมีเงิน 219.25 บาท พรมีเงินเป็น 2 เท่าของเพ็ญ พรมีเงินเท่าไร
ก.
438.50 บาท
ข.
483.50 บาท
ค.
438.25 บาท
ง.
483.25 บาท
8)
เกดมีเงิน 77.25 บาท แบ่งให้น้อง 3 คน คนละเท่าๆกันจะได้คนละเท่าไร
ก.
25.25 บาท
ข.
25.75 บาท
ค.
24.50 บาท
ง.
25.50 บาท
9)
ส้มโอราคาผลละ 23 บาท ถ้าขายไป 13 ผล จะได้เงินทั้งหมดเท่าไร
ก.
279.00 บาท
ข.
289.00 บาท
ค.
299.00 บาท
ง.
299.25 บาท
10)
7,811.75 บาท อ่านว่าอย่างไร
ก.
เจ็ดพันแปดร้อยเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์
ข.
เจ็ดพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์
ค.
เจ็ดพันแปดร้อยสิบเอ็ดเจ็ดสิบห้า
ง.
เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์
11)
ฉันมีเงิน 375.50 บาท ซื้อของใช้ไป 250 บาท ฉันเหลือเงินเท่าไร
ก.
152.25 บาท
ข.
122.50 บาท
ค.
125.50 บาท
ง.
155.50 บาท
12)
สองร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ เขียนบอกจำนวนเงินโดยใช้จุดได้อย่างไร
ก.
2,088.75 บาท
ข.
2,808.75 บาท
ค.
288.75 บาท
ง.
200.75 บาท
13)
1,876.75 อ่านว่าอย่างไร
ก.
หนึ่งร้อยแดสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์
ข.
หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์
ค.
หนึ่งแปดเจ็ดหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์
ง.
หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์
14)
มีเงินอยู่ 285.75 บาท แม่ให้อีก 150.25 บาท รวมมีเงินเท่าไร
ก.
436.00 บาท
ข.
436.25 บาท
ค.
436.50 บาท
ง.
436.75 บาท
15)
รองเท้าราคาคู่ละ 185 บาท ถุงเท้าราคาคู่ละ 25.50 บาท รองเท้าราคาแพงกว่าถุงเท้ากี่บาท
ก.
129.50 บาท
ข.
139.50 บาท
ค.
149.50 บาท
ง.
159.50 บาท
16)
เพ็ญมีเงิน 219.25 บาท พรมีเงินเป็น 2 เท่าของเพ็ญ พรมีเงินเท่าไร
ก.
438.50 บาท
ข.
483.50 บาท
ค.
438.25 บาท
ง.
483.25 บาท
17)
เกดมีเงิน 77.25 บาท แบ่งให้น้อง 3 คน คนละเท่าๆกันจะได้คนละเท่าไร
ก.
25.25 บาท
ข.
25.75 บาท
ค.
24.50 บาท
ง.
25.50 บาท
18)
ส้มโอราคาผลละ 23 บาท ถ้าขายไป 13 ผล จะได้เงินทั้งหมดเท่าไร
ก.
279.00 บาท
ข.
289.00 บาท
ค.
299.00 บาท
ง.
299.25 บาท