รหัสข้อสอบ : MAPA200963
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.2
จำนวน : 24 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน
1)
เงินเหรียญในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด
ก.
5 บาท
ข.
50 สตางค์
ค.
25 สตางค์
2)
ธนบัตรในข้อใดมีค่ามากที่สุด
ก.
1,000 บาท
ข.
500 บาท
ค.
100 บาท
3)
ธนบัตรฉบับละ 100 บาท แลกธนบัตรฉบับละ 20 บาท ได้กี่ฉบับ
ก.
4 ฉบับ
ข.
5 ฉบับ
ค.
6 ฉบับ
4)
ซื้อเข็มขัดราคา 180 บาท คนขายลดให้ 20 บาท จะต้องจ่ายเงินกี่บาท
ก.
200 บาท
ข.
180 บาท
ค.
160 บาท
5)
ธนบัตรฉบับละ 500 บาท 1 ฉบับ แลกธนบัตรฉบับละ 50 บาท ได้กี่ฉบับ
ก.
5 ฉบับ
ข.
10 ฉบับ
ค.
20 ฉบับ
6)
ดนัยมีเงิน 285.75 บาท จิระศักดิ์มีเงิน 199.25 บาท ทวีมีเงิน 210.50 บาท ใครมีเงินมากที่สุด
ก.
ดนัย
ข.
จิระศักดิ์
ค.
ทวี
7)
ข้อใดเปรียบเทียบค่าของเงินได้ถูกต้อง
ก.
20 บาท มากกว่า 100 บาท
ข.
50 บาท น้อยกว่า 200 บาท
ค.
60 บาท มากกว่า 100 บาท
8)
725.25 บาท อ่านอย่างไร
ก.
เจ็ดสองห้าบาทจุดสองห้าสตางค์
ข.
เจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทสองห้าสตางค์
ค.
เจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์
9)
ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท แลกธนบัตรฉบับละ 50 บาท ได้กี่ฉบับ
ก.
10 ฉบับ
ข.
15 ฉบับ
ค.
20 ฉบับ
10)
อำนาจมีเงิน 825.75 บาท วิชิตมีเงิน 875.25 บาท ดนัยมีเงิน 850.25 บาท ใครมีเงินน้อยที่สุด
ก.
อำนาจ
ข.
วิชิต
ค.
ดนัย
11)
ขนมราคาซองละ 6 บาท ถ้าซื้อ 5 ซอง ให้ธนบัตรฉบับละห้าสิบบาท 1 ฉบับ จะได้รับเงินทอนกี่บาท
ก.
10 บาท
ข.
20 บาท
ค.
30 บาท
12)
ถ้ามีเงิน 200 บาท ซื้อเสื้อราคาตัวละ 120 บาท 1 ตัว จะเหลือเงินกี่บาท
ก.
40 บาท
ข.
60 บาท
ค.
80 บาท
13)
เงินเหรียญในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด
ก.
5 บาท
ข.
50 สตางค์
ค.
25 สตางค์
14)
ธนบัตรในข้อใดมีค่ามากที่สุด
ก.
1,000 บาท
ข.
500 บาท
ค.
100 บาท
15)
ธนบัตรฉบับละ 100 บาท แลกธนบัตรฉบับละ 20 บาท ได้กี่ฉบับ
ก.
4 ฉบับ
ข.
5 ฉบับ
ค.
6 ฉบับ
16)
ซื้อเข็มขัดราคา 180 บาท คนขายลดให้ 20 บาท จะต้องจ่ายเงินกี่บาท
ก.
200 บาท
ข.
180 บาท
ค.
160 บาท
17)
ธนบัตรฉบับละ 500 บาท 1 ฉบับ แลกธนบัตรฉบับละ 50 บาท ได้กี่ฉบับ
ก.
5 ฉบับ
ข.
10 ฉบับ
ค.
20 ฉบับ
18)
ดนัยมีเงิน 285.75 บาท จิระศักดิ์มีเงิน 199.25 บาท ทวีมีเงิน 210.50 บาท ใครมีเงินมากที่สุด
ก.
ดนัย
ข.
จิระศักดิ์
ค.
ทวี
19)
ข้อใดเปรียบเทียบค่าของเงินได้ถูกต้อง
ก.
20 บาท มากกว่า 100 บาท
ข.
50 บาท น้อยกว่า 200 บาท
ค.
60 บาท มากกว่า 100 บาท
20)
725.25 บาท อ่านอย่างไร
ก.
เจ็ดสองห้าบาทจุดสองห้าสตางค์
ข.
เจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทสองห้าสตางค์
ค.
เจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์
21)
ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท แลกธนบัตรฉบับละ 50 บาท ได้กี่ฉบับ
ก.
10 ฉบับ
ข.
15 ฉบับ
ค.
20 ฉบับ
22)
อำนาจมีเงิน 825.75 บาท วิชิตมีเงิน 875.25 บาท ดนัยมีเงิน 850.25 บาท ใครมีเงินน้อยที่สุด
ก.
อำนาจ
ข.
วิชิต
ค.
ดนัย
23)
ขนมราคาซองละ 6 บาท ถ้าซื้อ 5 ซอง ให้ธนบัตรฉบับละห้าสิบบาท 1 ฉบับ จะได้รับเงินทอนกี่บาท
ก.
10 บาท
ข.
20 บาท
ค.
30 บาท
24)
ถ้ามีเงิน 200 บาท ซื้อเสื้อราคาตัวละ 120 บาท 1 ตัว จะเหลือเงินกี่บาท
ก.
40 บาท
ข.
60 บาท
ค.
80 บาท