รหัสข้อสอบ : MAPA200954
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.2
จำนวน : 32 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
1)
ข้อใดเป็นหน่วยวัดความยาวที่ไม่ได้มาตรฐาน
ก.
เซนติเมตร
ข.
เมตร
ค.
ศอก
2)
ถ้าจะวัดความสูงของโต๊ะ ควรใช้เครื่องมือชนิดใด
ก.
ไม้เมตร
ข.
ไม้บรรทัด
ค.
สายวัดตัว
3)
ถ้าจะวัดความยาวของหนังสือ ควรใช้เครื่องมือชนิดใด
ก.
ตลับเมตร
ข.
ไม้บรรทัด
ค.
ไม้เมตร
4)
ความสูงของนักเรียน มีหน่วยวัดความยาวเป็นอะไร
ก.
ศอก
ข.
เมตร
ค.
เซนติเมตร
5)
เชือกยาว 58 เมตร ตัดไปใช้ 15 เมตร จะเหลือเชือกยาวกี่เมตร
ก.
43 เมตร
ข.
63 เมตร
ค.
73 เมตร
6)
เชือกม้วนหนึ่งยาว 120 เซนติเมตร นำไปมัดของ 85 เซนติเมตร เหลือเชือกกี่เซนติเมตร
ก.
30 ซม.
ข.
35 ซม.
ค.
40 ซม.
7)
สายวัดตัว ใช้วัดอะไร
ก.
ความยาวของผ้า
ข.
ความสูงของโต๊ะทำงาน
ค.
ความยาวของถนน
8)
1 เมตร เท่ากับกี่เซนติเมตร
ก.
30 เซนติเมตร
ข.
50 เซนติเมตร
ค.
100 เซนติเมตร
9)
ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน 789 เมตร ถ้าเดินไปโรงเรียนทั้งไปและกลับ จะต้องเดินเป็นระยะทางกี่เมตร
ก.
1,578 เมตร
ข.
1,568 เมตร
ค.
1,558 เมตร
10)
ข้อใดมีความยาวเท่ากับ 3 เมตร
ก.
90 เซนติเมตร
ข.
150 เซนติเมตร
ค.
300 เซนติเมตร
11)
ถ้าจะวัดความยาวของห้องเรียน ควรใช้เครื่องมือชนิดใด
ก.
ไม้บรรทัด
ข.
ไม้เมตร
ค.
ตลับเมตร
12)
เครื่องมือวัดความยาวที่มีหน่วยวัดได้มาตรฐาน คือข้อใด
ก.
ไม้เมตร
ข.
คืบ
ค.
วา
13)
100 เซนติเมตร เท่ากับข้อใด
ก.
10 มิลลิเมตร
ข.
30 เซนติเมตร
ค.
1 เมตร
14)
ณรงค์สูง 150 .......... ควรเติมหน่วยใดลงในช่องว่าง
ก.
เซนติเมตร
ข.
เมตร
ค.
มิลลิเมตร
15)
แม่ซื้อผ้ามาทำปลอกหมอน 100 เซนติเมตร เหลือผ้าอยู่ 25 เซนติเมตร แม่ใช้ผ้าทำปลอกหมอนกี่เซนติเมตร
ก.
80 เซนติเมตร
ข.
75 เซนติเมตร
ค.
70 เซนติเมตร
16)
บ้านของมนัสอยู่ห่างจากโรงเรียน 450 เมตร ถ้าเดินไป-กลับระหว่างบ้านของมนัสกับโรงเรียน ต้องเดินเป็นระยะทางกี่เมตร
ก.
450 เมตร
ข.
800 เมตร
ค.
900 เมตร
17)
ข้อใดเป็นหน่วยวัดความยาวที่ไม่ได้มาตรฐาน
ก.
เซนติเมตร
ข.
เมตร
ค.
ศอก
18)
ถ้าจะวัดความสูงของโต๊ะ ควรใช้เครื่องมือชนิดใด
ก.
ไม้เมตร
ข.
ไม้บรรทัด
ค.
สายวัดตัว
19)
ถ้าจะวัดความยาวของหนังสือ ควรใช้เครื่องมือชนิดใด
ก.
ตลับเมตร
ข.
ไม้บรรทัด
ค.
ไม้เมตร
20)
ความสูงของนักเรียน มีหน่วยวัดความยาวเป็นอะไร
ก.
ศอก
ข.
เมตร
ค.
เซนติเมตร
21)
เชือกยาว 58 เมตร ตัดไปใช้ 15 เมตร จะเหลือเชือกยาวกี่เมตร
ก.
43 เมตร
ข.
63 เมตร
ค.
73 เมตร
22)
เชือกม้วนหนึ่งยาว 120 เซนติเมตร นำไปมัดของ 85 เซนติเมตร เหลือเชือกกี่เซนติเมตร
ก.
30 ซม.
ข.
35 ซม.
ค.
40 ซม.
23)
สายวัดตัว ใช้วัดอะไร
ก.
ความยาวของผ้า
ข.
ความสูงของโต๊ะทำงาน
ค.
ความยาวของถนน
24)
1 เมตร เท่ากับกี่เซนติเมตร
ก.
30 เซนติเมตร
ข.
50 เซนติเมตร
ค.
100 เซนติเมตร
25)
ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน 789 เมตร ถ้าเดินไปโรงเรียนทั้งไปและกลับ จะต้องเดินเป็นระยะทางกี่เมตร
ก.
1,578 เมตร
ข.
1,568 เมตร
ค.
1,558 เมตร
26)
ข้อใดมีความยาวเท่ากับ 3 เมตร
ก.
90 เซนติเมตร
ข.
150 เซนติเมตร
ค.
300 เซนติเมตร
27)
ถ้าจะวัดความยาวของห้องเรียน ควรใช้เครื่องมือชนิดใด
ก.
ไม้บรรทัด
ข.
ไม้เมตร
ค.
ตลับเมตร
28)
เครื่องมือวัดความยาวที่มีหน่วยวัดได้มาตรฐาน คือข้อใด
ก.
ไม้เมตร
ข.
คืบ
ค.
วา
29)
100 เซนติเมตร เท่ากับข้อใด
ก.
10 มิลลิเมตร
ข.
30 เซนติเมตร
ค.
1 เมตร
30)
ณรงค์สูง 150 .......... ควรเติมหน่วยใดลงในช่องว่าง
ก.
เซนติเมตร
ข.
เมตร
ค.
มิลลิเมตร
31)
แม่ซื้อผ้ามาทำปลอกหมอน 100 เซนติเมตร เหลือผ้าอยู่ 25 เซนติเมตร แม่ใช้ผ้าทำปลอกหมอนกี่เซนติเมตร
ก.
80 เซนติเมตร
ข.
75 เซนติเมตร
ค.
70 เซนติเมตร
32)
บ้านของมนัสอยู่ห่างจากโรงเรียน 450 เมตร ถ้าเดินไป-กลับระหว่างบ้านของมนัสกับโรงเรียน ต้องเดินเป็นระยะทางกี่เมตร
ก.
450 เมตร
ข.
800 เมตร
ค.
900 เมตร