รหัสข้อสอบ : MAPA100944
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 1
1)
แปด เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยได้ดังข้อใด
ก.
6 ๖
ข.
7 ๗
ค.
8 ๘
2)
ข้อใดบอกถึงสิ่งที่มีจำนวนสอง
ก.
แก้วหนึ่งใบ
ข.
ดอกไม้สองดอก
ค.
ส้มสามผล
3)
> คือเครื่องหมายใด
ก.
มากกว่า
ข.
น้อยกว่า
ค.
เท่ากับ
4)
เก้า เขียนเป็นเลขไทยได้ดังข้อใด
ก.
9
ข.
6
ค.
5)
5 มีค่ามากกว่าจำนวนใด
ก.
8
ข.
6
ค.
4
6)
7 > ...... ควรใส่ตัวเลขในข้อใด
ก.
6
ข.
8
ค.
9
7)
3 ...... 5 ควรใส่เครื่องหมายใด
ก.
>
ข.
<
ค.
=
8)
ข้อใดเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง
ก.
7, 8, 9, 10
ข.
9, 8, 7, 6
ค.
3, 4, 6, 5
9)
ข้อใดเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง
ก.
1, 2, 3, 4, 5
ข.
8, 7, 6, 5, 4
ค.
9, 8, 6, 7, 5
10)
5 รวมกับ 2 รวมเป็นเท่าไร
ก.
6
ข.
7
ค.
9
11)
5 + 4 ผลลัพธ์คือข้อใด
ก.
7
ข.
8
ค.
9
12)
9 + 0 ผลลัพธ์คือข้อใด
ก.
7
ข.
8
ค.
9
13)
0 + 5 ผลลัพธ์คือข้อใด
ก.
4
ข.
5
ค.
6
14)
3 + 2 และ 2 + 3 มีผลลัพธ์คือข้อใด และมีค่าเท่ากันหรือไม่
ก.
5 มีค่าเท่ากัน
ข.
6 มีค่าเท่ากัน
ค.
4 และ 6 มีค่าไม่เท่ากัน
15)
มีขนมอยู่ 7 ชิ้น เพื่อนให้เพิ่มอีก 2 ชิ้น รวมมีขนมอยู่กี่ชิ้น
ก.
2 ชิ้น
ข.
7 ชิ้น
ค.
9 ชิ้น
16)
มีรองเท้า 3 คู่ พี่ให้อีก 3 คู่ จากโจทย์ข้อใดถูกต้อง
ก.
3 + 3 = 6
ข.
3 + 4 = 7
ค.
5 + 2 = 7
17)
มีเสื้อ 6 ตัว พ่อให้อีก 2 ตัว จากโจทย์ข้อใดถูกต้อง
ก.
6 + 2 = 8
ข.
6 + 3 = 9
ค.
6 + 1 = 7
18)
ห้า เขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังข้อใด
ก.
ข.
ค.
5
19)
เจ็ด เขียนเป็นตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังข้อใด
ก.
๖ 6
ข.
๗ 6
ค.
๗ 7
20)
5 < ...... ควรใส่ตัวเลขในข้อใด
ก.
6
ข.
5
ค.
4
21)
แปด เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยได้ดังข้อใด
ก.
6 ๖
ข.
7 ๗
ค.
8 ๘
22)
ข้อใดบอกถึงสิ่งที่มีจำนวนสอง
ก.
แก้วหนึ่งใบ
ข.
ดอกไม้สองดอก
ค.
ส้มสามผล
23)
> คือเครื่องหมายใด
ก.
มากกว่า
ข.
น้อยกว่า
ค.
เท่ากับ
24)
เก้า เขียนเป็นเลขไทยได้ดังข้อใด
ก.
9
ข.
6
ค.
25)
5 มีค่ามากกว่าจำนวนใด
ก.
8
ข.
6
ค.
4
26)
7 > ...... ควรใส่ตัวเลขในข้อใด
ก.
6
ข.
8
ค.
9
27)
3 ...... 5 ควรใส่เครื่องหมายใด
ก.
>
ข.
<
ค.
=
28)
ข้อใดเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง
ก.
7, 8, 9, 10
ข.
9, 8, 7, 6
ค.
3, 4, 6, 5
29)
ข้อใดเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง
ก.
1, 2, 3, 4, 5
ข.
8, 7, 6, 5, 4
ค.
9, 8, 6, 7, 5
30)
5 รวมกับ 2 รวมเป็นเท่าไร
ก.
6
ข.
7
ค.
9
31)
5 + 4 ผลลัพธ์คือข้อใด
ก.
7
ข.
8
ค.
9
32)
9 + 0 ผลลัพธ์คือข้อใด
ก.
7
ข.
8
ค.
9
33)
0 + 5 ผลลัพธ์คือข้อใด
ก.
4
ข.
5
ค.
6
34)
3 + 2 และ 2 + 3 มีผลลัพธ์คือข้อใด และมีค่าเท่ากันหรือไม่
ก.
5 มีค่าเท่ากัน
ข.
6 มีค่าเท่ากัน
ค.
4 และ 6 มีค่าไม่เท่ากัน
35)
มีขนมอยู่ 7 ชิ้น เพื่อนให้เพิ่มอีก 2 ชิ้น รวมมีขนมอยู่กี่ชิ้น
ก.
2 ชิ้น
ข.
7 ชิ้น
ค.
9 ชิ้น
36)
มีรองเท้า 3 คู่ พี่ให้อีก 3 คู่ จากโจทย์ข้อใดถูกต้อง
ก.
3 + 3 = 6
ข.
3 + 4 = 7
ค.
5 + 2 = 7
37)
มีเสื้อ 6 ตัว พ่อให้อีก 2 ตัว จากโจทย์ข้อใดถูกต้อง
ก.
6 + 2 = 8
ข.
6 + 3 = 9
ค.
6 + 1 = 7
38)
ห้า เขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังข้อใด
ก.
ข.
ค.
5
39)
เจ็ด เขียนเป็นตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังข้อใด
ก.
๖ 6
ข.
๗ 6
ค.
๗ 7
40)
5 < ...... ควรใส่ตัวเลขในข้อใด
ก.
6
ข.
5
ค.
4