รหัสข้อสอบ : MAPB608309
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : กราฟเเละเเผนภูมิ ป.6
1)
นักเรียนระดับชั้นดสามารถทำคะเเนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์มากที่สุดเเละน้อยที่สุดตามลำดับ
ก.
ป.3 เเละ ป.4
ข.
ป.6 เเละ ป.5
ค.
ป.4 เเละ ป.5
ง.
ป.3 เเละ ป.5
2)
วิชาใดที่มีคะเเนนเฉลี่ยสูงที่สุด
ก.
ภาษาไทย
ข.
ภาษาอังกฤษ
ค.
คณิตศาสตร์
ง.
วิทยาศาสตร์
3)
คะเเนนเฉลี่ยรวมของระดับชั้นใดมากที่สุดเเละน้อยที่สุดตามลำดับ
ก.
ป.5 เเละ ป.6
ข.
ป.6 เเละ ป.5
ค.
ป.4 เเละ ป.5
ง.
ป.3 เเละ ป.5
4)
วันพฤหัสบดีนักเรียนปลูกต้นได้น้อยกว่าวันอังคารเท่าไหร่
ก.
50 ต้น
ข.
90 ต้น
ค.
150 ต้น
ง.
180 ต้น
5)
วันใดปลูกต้นไม้ได้น้อยที่สุดเเละมากที่สุดตามลำดับ
ก.
วันศุกร์ เเละ วันพุธ
ข.
วันพุธ เเละ วันอังคาร
ค.
วันศุกร์ เเละ วันอังคาร
ง.
วันอังคาร เเละวันศุกร์
6)
รวมนักเรียนสามารถปลูกต้นไม้ได้ทั้งหมดกี่ต้น ตั้งเเต่วันจันทร์ – วันพุธ
ก.
450 ต้น
ข.
480 ต้น
ค.
520 ต้น
ง.
550 ต้น
7)
ถ้าจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 60,000 คน โรคใดมีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด จำนวนกี่คน
ก.
โรคปาก จำนวน 34,000 คน
ข.
โรคคอ จำนวน 40,000 คน
ค.
โรคทางเดินหายใจ 33,000 คน
ง.
โรคตา จำนวน 36,000 คน
8)
ถ้าจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 60,000 คน โรคใดมีจำนวนผู้ป่วยน้อยที่สุด จำนวนกี่คน
ก.
โรคปาก จำนวน 6,000 คน
ข.
โรคคอ จำนวน 4000 คน
ค.
โรคทางเดินหายใจ 3,000 คน
ง.
โรคตา จำนวน 5,000 คน
9)
ถ้าจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 60,000 คน มีผู้ป่วยโรค ทางเดินหายใจ มากกว่า ผู้ป่วยโรคปากจำนวนกี่คน
ก.
27,000 คน
ข.
28,000 คน
ค.
26,000 คน
ง.
29,000 คน
10)
ถ้าจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 60,000 คน ถ้า 15 % ของผู้ป่วยโรคคอเสียชีวิตจะมีคนเสียชีวิตกี่คน
ก.
2,650 คน
ข.
2,500 คน
ค.
2,250 คน
ง.
2,700 คน
11)
นักเรียนระดับชั้นดสามารถทำคะเเนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์มากที่สุดเเละน้อยที่สุดตามลำดับ
ก.
ป.3 เเละ ป.4
ข.
ป.6 เเละ ป.5
ค.
ป.4 เเละ ป.5
ง.
ป.3 เเละ ป.5
12)
วิชาใดที่มีคะเเนนเฉลี่ยสูงที่สุด
ก.
ภาษาไทย
ข.
ภาษาอังกฤษ
ค.
คณิตศาสตร์
ง.
วิทยาศาสตร์
13)
คะเเนนเฉลี่ยรวมของระดับชั้นใดมากที่สุดเเละน้อยที่สุดตามลำดับ
ก.
ป.5 เเละ ป.6
ข.
ป.6 เเละ ป.5
ค.
ป.4 เเละ ป.5
ง.
ป.3 เเละ ป.5
14)
วันพฤหัสบดีนักเรียนปลูกต้นได้น้อยกว่าวันอังคารเท่าไหร่
ก.
50 ต้น
ข.
90 ต้น
ค.
150 ต้น
ง.
180 ต้น
15)
วันใดปลูกต้นไม้ได้น้อยที่สุดเเละมากที่สุดตามลำดับ
ก.
วันศุกร์ เเละ วันพุธ
ข.
วันพุธ เเละ วันอังคาร
ค.
วันศุกร์ เเละ วันอังคาร
ง.
วันอังคาร เเละวันศุกร์
16)
รวมนักเรียนสามารถปลูกต้นไม้ได้ทั้งหมดกี่ต้น ตั้งเเต่วันจันทร์ – วันพุธ
ก.
450 ต้น
ข.
480 ต้น
ค.
520 ต้น
ง.
550 ต้น
17)
ถ้าจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 60,000 คน โรคใดมีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด จำนวนกี่คน
ก.
โรคปาก จำนวน 34,000 คน
ข.
โรคคอ จำนวน 40,000 คน
ค.
โรคทางเดินหายใจ 33,000 คน
ง.
โรคตา จำนวน 36,000 คน
18)
ถ้าจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 60,000 คน โรคใดมีจำนวนผู้ป่วยน้อยที่สุด จำนวนกี่คน
ก.
โรคปาก จำนวน 6,000 คน
ข.
โรคคอ จำนวน 4000 คน
ค.
โรคทางเดินหายใจ 3,000 คน
ง.
โรคตา จำนวน 5,000 คน
19)
ถ้าจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 60,000 คน มีผู้ป่วยโรค ทางเดินหายใจ มากกว่า ผู้ป่วยโรคปากจำนวนกี่คน
ก.
27,000 คน
ข.
28,000 คน
ค.
26,000 คน
ง.
29,000 คน
20)
ถ้าจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 60,000 คน ถ้า 15 % ของผู้ป่วยโรคคอเสียชีวิตจะมีคนเสียชีวิตกี่คน
ก.
2,650 คน
ข.
2,500 คน
ค.
2,250 คน
ง.
2,700 คน