รหัสข้อสอบ : MAPA008304
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : คิดเลข
1)
952-436 = .......
ก.
516
ข.
618
2)
134-128 = .......
ก.
6
ข.
16
3)
300+120 = .......
ก.
320
ข.
420
4)
560+125 = .......
ก.
685
ข.
585
5)
90+1200-20 = .......
ก.
1370
ข.
1270
6)
4300+135 = .......
ก.
4435
ข.
5435
7)
97-87 = .......
ก.
10
ข.
5
8)
80-6+7 = .......
ก.
71
ข.
81
9)
55-45 = .......
ก.
5
ข.
10
10)
988+2 = .......
ก.
990
ข.
970
11)
952-436 = .......
ก.
516
ข.
618
12)
134-128 = .......
ก.
6
ข.
16
13)
300+120 = .......
ก.
320
ข.
420
14)
560+125 = .......
ก.
685
ข.
585
15)
90+1200-20 = .......
ก.
1370
ข.
1270
16)
4300+135 = .......
ก.
4435
ข.
5435
17)
97-87 = .......
ก.
10
ข.
5
18)
80-6+7 = .......
ก.
71
ข.
81
19)
55-45 = .......
ก.
5
ข.
10
20)
988+2 = .......
ก.
990
ข.
970