รหัสข้อสอบ : MAPA208263
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.2
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบแสนรู้
1)
629+596=......
ก.
1226
ข.
1225
ค.
1227
2)
999+999=.....
ก.
1888
ข.
1998
ค.
1999
3)
800-766=......
ก.
54
ข.
43
ค.
34
4)
777-519=.....
ก.
600
ข.
258
ค.
269
5)
(700+356)-213=.......
ก.
853
ข.
843
ค.
833
6)
629+596=......
ก.
1226
ข.
1225
ค.
1227
7)
999+999=.....
ก.
1888
ข.
1998
ค.
1999
8)
800-766=......
ก.
54
ข.
43
ค.
34
9)
777-519=.....
ก.
600
ข.
258
ค.
269
10)
(700+356)-213=.......
ก.
853
ข.
843
ค.
833