รหัสข้อสอบ : SOPB408037
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว
1)
กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมความประพฤติของคนในสังคม ผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษ คือความหมายของสิ่งใด
ก.
กฎหมาย
ข.
จารีตประเพณี
ค.
คำขอร้อง
ง.
ระเบียบของโรงเรียน
2)
คนไทยต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเมื่ออายุเท่าใด
ก.
10 ปี
ข.
15 ปี
ค.
18 ปี
ง.
20 ปี
3)
ป้ายที่บอกว่าข้างหน้าเป็นทางลาดชันให้ระมัดระวัง เป็นป้ายชนิดใด
ก.
ป้ายบังคับ
ข.
ป้ายเตือน
ค.
ป้ายแนะนำ
ง.
ป้ายคำสั่ง
4)
เมื่อมีคนเกิด, คนตาย ในบ้านใครมีหน้าที่ต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียน
ก.
ญาติ
ข.
เจ้าบ้าน
ค.
กำนัน
ง.
พ่อแม่
5)
การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายในกี่วัน
ก.
7 วัน
ข.
10 วัน
ค.
15 วัน
ง.
30 วัน
6)
การแจ้งตายต้องแจ้งตามกำหนดเวลาในข้อใด
ก.
1 ชั่วโมง
ข.
12 ชั่วโมง
ค.
24 ชั่วโมง
ง.
48 ชั่วโมง
7)
หลักฐานที่นายทะเบียนออกให้เมื่อได้รับการแจ้งเกิดคือข้อใด
ก.
สูจิบัตร
ข.
ทะเบียนบ้าน
ค.
ใบสำคัญการสมรส
ง.
ใบมรณบัตร
8)
การแจ้งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านต้องแจ้งตามกำหนดเวลาข้อใด
ก.
30 วัน
ข.
20 วัน
ค.
15 วัน
ง.
7 วัน
9)
ยาเสพติดให้โทษแบ่งเป็นกี่ชนิด
ก.
3 ชนิด
ข.
5 ชนิด
ค.
7 ชนิด
ง.
10 ชนิด
10)
ยาเสพติดประเภทร้ายแรงได้แก่ข้อใด
ก.
มอร์ฟีน
ข.
ยาแก้ไอน้ำเชื่อม
ค.
กัญชา
ง.
ยาบ้า
11)
กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมความประพฤติของคนในสังคม ผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษ คือความหมายของสิ่งใด
ก.
กฎหมาย
ข.
จารีตประเพณี
ค.
คำขอร้อง
ง.
ระเบียบของโรงเรียน
12)
คนไทยต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเมื่ออายุเท่าใด
ก.
10 ปี
ข.
15 ปี
ค.
18 ปี
ง.
20 ปี
13)
ป้ายที่บอกว่าข้างหน้าเป็นทางลาดชันให้ระมัดระวัง เป็นป้ายชนิดใด
ก.
ป้ายบังคับ
ข.
ป้ายเตือน
ค.
ป้ายแนะนำ
ง.
ป้ายคำสั่ง
14)
เมื่อมีคนเกิด, คนตาย ในบ้านใครมีหน้าที่ต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียน
ก.
ญาติ
ข.
เจ้าบ้าน
ค.
กำนัน
ง.
พ่อแม่
15)
การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายในกี่วัน
ก.
7 วัน
ข.
10 วัน
ค.
15 วัน
ง.
30 วัน
16)
การแจ้งตายต้องแจ้งตามกำหนดเวลาในข้อใด
ก.
1 ชั่วโมง
ข.
12 ชั่วโมง
ค.
24 ชั่วโมง
ง.
48 ชั่วโมง
17)
หลักฐานที่นายทะเบียนออกให้เมื่อได้รับการแจ้งเกิดคือข้อใด
ก.
สูจิบัตร
ข.
ทะเบียนบ้าน
ค.
ใบสำคัญการสมรส
ง.
ใบมรณบัตร
18)
การแจ้งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านต้องแจ้งตามกำหนดเวลาข้อใด
ก.
30 วัน
ข.
20 วัน
ค.
15 วัน
ง.
7 วัน
19)
ยาเสพติดให้โทษแบ่งเป็นกี่ชนิด
ก.
3 ชนิด
ข.
5 ชนิด
ค.
7 ชนิด
ง.
10 ชนิด
20)
ยาเสพติดประเภทร้ายแรงได้แก่ข้อใด
ก.
มอร์ฟีน
ข.
ยาแก้ไอน้ำเชื่อม
ค.
กัญชา
ง.
ยาบ้า