รหัสข้อสอบ : MAPA307997
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 14 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เวลา
1)

ข้อใดต่อไปนี้บอกเวลากลางวันของนาฬิกาได้ถูกต้อง

ก.
4 นาฬิกา 50 นาที
ข.
10 นาฬิกา 20 นาที
ค.
16 นาฬิกา 50 นาที
ง.
22 นาฬิกา 20 นาที
2)

ข้อใดต่อไปนี้บอกเวลากลางคืนของนาฬิกาได้ถูกต้อง

ก.
3 นาฬิกา 45 นาที
ข.
9 นาฬิกา 20 นาที
ค.
16 นาฬิกา 45 นาที
ง.
21 นาฬิกา 20 นาที
3)
นาฬิกาในข้อใดต่อไปนี้บอกเวลากลางวัน 16 นาฬิกา 50นาที ได้ถูกต้อง
ก.
ข.
ค.
ง.
4)
ข้อใดเขียนเวลาโดยใช้จุด ตรงกับ 12นาฬิกา 30 นาที
ก.
12.03 น.
ข.
12.30 น.
ค.
21.03 น.
ง.
21.30 น.
5)
ข้อใดเขียนเวลาโดยใช้จุด ตรงกับ 6 นาฬิกา 10 นาที
ก.
18.10 น.
ข.
18.01 น.
ค.
6.10 น.
ง.
6.01 น.
6)
ข้อใดต่อไปนี้เขียน 21.20 น. เป็นคำอ่านได้ถูกต้อง
ก.
ยี่สิบเอ็ดจุดสองศูนย์นอ
ข.
ยี่สิบเอ็ดจุดยี่สิบนาฬิกา
ค.
ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสองศูนย์นาที
ง.
ยี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบนาที
7)
ข้อใดต่อไปนี้เขียน 8.30 น. เป็นคำอ่านได้ถูกต้อง
ก.
แปดจุดสามศูนย์นอ
ข.
แปดจุดสามสิบนาฬิกา
ค.
แปดนาฬิกาสามสิบนาที
ง.
แปดนาฬิกาสามศูนย์นาที
8)

ข้อใดต่อไปนี้บอกเวลากลางวันของนาฬิกาได้ถูกต้อง

ก.
4 นาฬิกา 50 นาที
ข.
10 นาฬิกา 20 นาที
ค.
16 นาฬิกา 50 นาที
ง.
22 นาฬิกา 20 นาที
9)

ข้อใดต่อไปนี้บอกเวลากลางคืนของนาฬิกาได้ถูกต้อง

ก.
3 นาฬิกา 45 นาที
ข.
9 นาฬิกา 20 นาที
ค.
16 นาฬิกา 45 นาที
ง.
21 นาฬิกา 20 นาที
10)
นาฬิกาในข้อใดต่อไปนี้บอกเวลากลางวัน 16 นาฬิกา 50นาที ได้ถูกต้อง
ก.
ข.
ค.
ง.
11)
ข้อใดเขียนเวลาโดยใช้จุด ตรงกับ 12นาฬิกา 30 นาที
ก.
12.03 น.
ข.
12.30 น.
ค.
21.03 น.
ง.
21.30 น.
12)
ข้อใดเขียนเวลาโดยใช้จุด ตรงกับ 6 นาฬิกา 10 นาที
ก.
18.10 น.
ข.
18.01 น.
ค.
6.10 น.
ง.
6.01 น.
13)
ข้อใดต่อไปนี้เขียน 21.20 น. เป็นคำอ่านได้ถูกต้อง
ก.
ยี่สิบเอ็ดจุดสองศูนย์นอ
ข.
ยี่สิบเอ็ดจุดยี่สิบนาฬิกา
ค.
ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสองศูนย์นาที
ง.
ยี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบนาที
14)
ข้อใดต่อไปนี้เขียน 8.30 น. เป็นคำอ่านได้ถูกต้อง
ก.
แปดจุดสามศูนย์นอ
ข.
แปดจุดสามสิบนาฬิกา
ค.
แปดนาฬิกาสามสิบนาที
ง.
แปดนาฬิกาสามศูนย์นาที