รหัสข้อสอบ : SOPB500789
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
1)
การผลิต หมายถึงอะไร
ก.
การแปรสภาพทรัพยากร
ข.
การแปรสภาพผลิตภัณฑ์
2)
ปัจจัยการผลิต มีอะไรบ้าง
ก.
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุน
ข.
ทุน ผลไม้
3)
ทุนนั้นมีอะไรบ้าง
ก.
วัตถุทุน เงินทุน
ข.
เงินทุน เงินตรา
4)
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและการบริการ มีกี่ข้อ
ก.
4 ข้อ
ข.
3 ข้อ
5)
การบริโภค คืออะไร
ก.
การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการ
ข.
การใช้ประโยชน์จากบริการ
6)
การผลิต หมายถึงอะไร
ก.
การแปรสภาพทรัพยากร
ข.
การแปรสภาพผลิตภัณฑ์
7)
ปัจจัยการผลิต มีอะไรบ้าง
ก.
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุน
ข.
ทุน ผลไม้
8)
ทุนนั้นมีอะไรบ้าง
ก.
วัตถุทุน เงินทุน
ข.
เงินทุน เงินตรา
9)
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและการบริการ มีกี่ข้อ
ก.
4 ข้อ
ข.
3 ข้อ
10)
การบริโภค คืออะไร
ก.
การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการ
ข.
การใช้ประโยชน์จากบริการ