รหัสข้อสอบ : SOMB000777
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่1
1)
เวลามีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์อย่างไร
ก.
ใช้หาข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ข.
ใช้กำหนดสมัยทางประวัติศาสตร์
ค.
ใช้ในการลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ง.
ใช้พิจารณาว่าเหตุการณ์นั้นเป็นประวัติศาสตร์หรือไม่
2)
ศักราชแบบใดที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด
ก.
จุลศักราช
ข.
พุทธศักราช
ค.
คริสต์ศักราช
ง.
ฮิจเราะห์ศักราช
3)
ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) เป็นการนับศักราชที่เกี่ยวข้องกับศาสนาใด
ก.
คริสต์ศาสนา
ข.
ศาสนาอิสลาม
ค.
พระพุทธศาสนา
ง.
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
4)
ข้อใดบอกเวลาของคริสต์ศตวรรษที่ 21 ได้ถูกต้อง
ก.
ค.ศ. 2000-2001
ข.
ค.ศ. 2001-2100
ค.
ค.ศ. 2001-2200
ง.
ค.ศ. 2001-2300
5)
การนับระยะเวลาในรอบ 10 ปี เรียกว่าอย่างไร
ก.
ทศวรรษ
ข.
ศตวรรษ
ค.
สหัสวรรษ
ง.
คริสต์ศตวรรษ
6)
สมัยประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกเริ่มที่แหล่งอารยธรรมใด
ก.
อารยธรรมกรีก
ข.
อารยธรรมโรมัน
ค.
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
ง.
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส
7)
การค้นพบสิ่งใดทำให้มนุษย์ก้าวเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์
ก.
มนุษย์ค้นพบไฟและการใช้ภาษาพูด
ข.
มนุษย์ประดิษฐ์ภาษาเขียนและการบันทึก
ค.
มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคมและรู้จักการเพาะปลูก
ง.
มนุษย์รู้จักการถลุงแร่เหล็กแล้วนำมาทำเครื่องมือเครื่องใช้
8)
ข้อใดไม่ใช่ความเจริญของมนุษย์ยุคหินใหม่
ก.
การใช้เครื่องมือหินขัด
ข.
เร่ร่อนเก็บของป่า ล่าสัตว์
ค.
ตั้งถิ่นฐานเป็นสังคมเมือง
ง.
รู้จักทำภาชนะเครื่องปั้นดินเผา
9)
สิ่งใดต่อไปนี้มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์สมัยกลางของยุโรปมากที่สุด
ก.
คริสต์ศาสนา
ข.
ความเจริญทางด้านศิลปะ
ค.
การเดินเรือสำรวจแผ่นดินใหม่
ง.
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาตร์
10)
เริ่มสมัยอาณาจักรอยุธยา พ.ศ. 1893 ตรงกับการเกิดเหตุการณ์ใดในยุโรป
ก.
การสำรวจทางทะเล
ข.
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
ค.
การสิ้นสุดจักวรรดิโรมันตะวันตก
ง.
โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา
11)
ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากวิธีการทางประวัติศาสตร์
ก.
ได้องค์ความรู้ใหม่ที่น่าเชื่อถือกว่าเดิม
ข.
ได้องค์ความรู้ไม่ที่โดดเด่นไม่เหมือนคนอื่น
ค.
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ศึกษาประวัติศาสตร์
ง.
ประเมินคุณค่าของข้อมูลเดิมว่าถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่
12)
ข้อใดคือคุณสมบัติพื้นฐานสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์
ก.
มีความจำเนื้อหาข้อมูลดี
ข.
มีความสงสัยต่อสิ่งต่างๆ
ค.
มีความรู้ทางประวัติศาสตร์
ง.
มีจินตนาการต่อเรื่องราวต่างๆ
13)
เหตุใดการกำหนดหัวเรื่องจึงเป็นขั้นตอนแรกสุดของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ก.
เพราะสามารถทำได้ง่ายที่สุด
ข.
เพราะจะทำให้การศึกษาสะดวกยิ่งขึ้น
ค.
เพื่อบอกให้ทราบว่าจะศึกษาเรื่องอะไร
ง.
เพื่อกำหนดขอบเขตของสิ่งที่จะศึกษา
14)
ข้อใดถือว่าเป็นวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์
ก.
สมศรีไม่เชื่อคำพูดของสมชาย
ข.
สมชายเก็บสะสมแสตมป์เก่าที่หายาก
ค.
ตำรวจนำกำลังเข้าจับกุมเจ้าเจ้าของบริษัทผลิตยาปลอม
ง.
สมหญิงสอบถามสาเหตุของอุบัติเหตุจากผู้เห็นเหตุการณ์
15)
จุดเด่นของหลักฐานชั้นต้นคืออะไร
ก.
มีความเก่าแก่
ข.
มีความน่าเชื่อถือ
ค.
มีความสมบูรณ์
ง.
ไม่มีเจตนาแอบแฝง
16)
หลักฐานชั้นรองมีข้อดีอย่างไร
ก.
หาง่ายเพราะมีการสร้างขึ้นเป็นจำนวนมาก
ข.
เข้าใจง่ายและใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาหลักฐานชั้นต้น
ค.
มีความน่าเชื่อถือเพราะผ่านการศึกษาวิเคราะห์มาแล้ว
ง.
มีเนื้อหาที่สมบูรณ์เนื่องจากได้รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานหลายชิ้น
17)
เหตุใดการตีความข้อมูลจากหลักฐานชิ้นเดียวกันจึงแตกต่างกัน
ก.
ตีความในเวลาที่ต่างกัน
ข.
ใช้ข้อมูลในการตีความที่ต่างกัน
ค.
ความคิดเห็นของผู้ตีความที่ต่างกัน
ง.
การตีความข้อมูลแต่ละส่วนใช้วิธีการ
18)
การวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักฐานชิ้นหนึ่งกับหลักฐานชิ้นอื่นมีประโยชน์อย่างไร
ก.
เพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
ข.
เพื่อพิจารณาว่าเป็นหลักฐานปลอมหรือไม่
ค.
เพื่อพิจารณาว่าหลักฐานใดคือหลักฐานชั้นต้น
ง.
เพื่อจัดหมวดหมู่หลักฐานที่สอดคล้องกันเข้าไว้ด้วยกัน
19)
เราควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของหลักฐานจากสิ่งใด
ก.
จำนวนหลักฐานที่พบ
ข.
ข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐาน
ค.
ความสมบูรณ์ของหลักฐาน
ง.
ความน่าเชื่อถือของผู้สร้างหลักฐาน
20)
เพราะเหตุใดนักประวัติศาสตร์มักตีความข้อมูลจากหลักฐานชิ้นเดียวกันแตกต่างกัน
ก.
มีความเชื่อต่างกัน
ข.
มีความสนใจต่างกัน
ค.
มีจุดประสงค์ที่ต่างกัน
ง.
มีความรู้ความสามารถต่างกัน
21)
เวลามีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์อย่างไร
ก.
ใช้หาข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ข.
ใช้กำหนดสมัยทางประวัติศาสตร์
ค.
ใช้ในการลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ง.
ใช้พิจารณาว่าเหตุการณ์นั้นเป็นประวัติศาสตร์หรือไม่
22)
ศักราชแบบใดที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด
ก.
จุลศักราช
ข.
พุทธศักราช
ค.
คริสต์ศักราช
ง.
ฮิจเราะห์ศักราช
23)
ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) เป็นการนับศักราชที่เกี่ยวข้องกับศาสนาใด
ก.
คริสต์ศาสนา
ข.
ศาสนาอิสลาม
ค.
พระพุทธศาสนา
ง.
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
24)
ข้อใดบอกเวลาของคริสต์ศตวรรษที่ 21 ได้ถูกต้อง
ก.
ค.ศ. 2000-2001
ข.
ค.ศ. 2001-2100
ค.
ค.ศ. 2001-2200
ง.
ค.ศ. 2001-2300
25)
การนับระยะเวลาในรอบ 10 ปี เรียกว่าอย่างไร
ก.
ทศวรรษ
ข.
ศตวรรษ
ค.
สหัสวรรษ
ง.
คริสต์ศตวรรษ
26)
สมัยประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกเริ่มที่แหล่งอารยธรรมใด
ก.
อารยธรรมกรีก
ข.
อารยธรรมโรมัน
ค.
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
ง.
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส
27)
การค้นพบสิ่งใดทำให้มนุษย์ก้าวเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์
ก.
มนุษย์ค้นพบไฟและการใช้ภาษาพูด
ข.
มนุษย์ประดิษฐ์ภาษาเขียนและการบันทึก
ค.
มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคมและรู้จักการเพาะปลูก
ง.
มนุษย์รู้จักการถลุงแร่เหล็กแล้วนำมาทำเครื่องมือเครื่องใช้
28)
ข้อใดไม่ใช่ความเจริญของมนุษย์ยุคหินใหม่
ก.
การใช้เครื่องมือหินขัด
ข.
เร่ร่อนเก็บของป่า ล่าสัตว์
ค.
ตั้งถิ่นฐานเป็นสังคมเมือง
ง.
รู้จักทำภาชนะเครื่องปั้นดินเผา
29)
สิ่งใดต่อไปนี้มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์สมัยกลางของยุโรปมากที่สุด
ก.
คริสต์ศาสนา
ข.
ความเจริญทางด้านศิลปะ
ค.
การเดินเรือสำรวจแผ่นดินใหม่
ง.
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาตร์
30)
เริ่มสมัยอาณาจักรอยุธยา พ.ศ. 1893 ตรงกับการเกิดเหตุการณ์ใดในยุโรป
ก.
การสำรวจทางทะเล
ข.
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
ค.
การสิ้นสุดจักวรรดิโรมันตะวันตก
ง.
โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา
31)
ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากวิธีการทางประวัติศาสตร์
ก.
ได้องค์ความรู้ใหม่ที่น่าเชื่อถือกว่าเดิม
ข.
ได้องค์ความรู้ไม่ที่โดดเด่นไม่เหมือนคนอื่น
ค.
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ศึกษาประวัติศาสตร์
ง.
ประเมินคุณค่าของข้อมูลเดิมว่าถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่
32)
ข้อใดคือคุณสมบัติพื้นฐานสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์
ก.
มีความจำเนื้อหาข้อมูลดี
ข.
มีความสงสัยต่อสิ่งต่างๆ
ค.
มีความรู้ทางประวัติศาสตร์
ง.
มีจินตนาการต่อเรื่องราวต่างๆ
33)
เหตุใดการกำหนดหัวเรื่องจึงเป็นขั้นตอนแรกสุดของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ก.
เพราะสามารถทำได้ง่ายที่สุด
ข.
เพราะจะทำให้การศึกษาสะดวกยิ่งขึ้น
ค.
เพื่อบอกให้ทราบว่าจะศึกษาเรื่องอะไร
ง.
เพื่อกำหนดขอบเขตของสิ่งที่จะศึกษา
34)
ข้อใดถือว่าเป็นวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์
ก.
สมศรีไม่เชื่อคำพูดของสมชาย
ข.
สมชายเก็บสะสมแสตมป์เก่าที่หายาก
ค.
ตำรวจนำกำลังเข้าจับกุมเจ้าเจ้าของบริษัทผลิตยาปลอม
ง.
สมหญิงสอบถามสาเหตุของอุบัติเหตุจากผู้เห็นเหตุการณ์
35)
จุดเด่นของหลักฐานชั้นต้นคืออะไร
ก.
มีความเก่าแก่
ข.
มีความน่าเชื่อถือ
ค.
มีความสมบูรณ์
ง.
ไม่มีเจตนาแอบแฝง
36)
หลักฐานชั้นรองมีข้อดีอย่างไร
ก.
หาง่ายเพราะมีการสร้างขึ้นเป็นจำนวนมาก
ข.
เข้าใจง่ายและใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาหลักฐานชั้นต้น
ค.
มีความน่าเชื่อถือเพราะผ่านการศึกษาวิเคราะห์มาแล้ว
ง.
มีเนื้อหาที่สมบูรณ์เนื่องจากได้รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานหลายชิ้น
37)
เหตุใดการตีความข้อมูลจากหลักฐานชิ้นเดียวกันจึงแตกต่างกัน
ก.
ตีความในเวลาที่ต่างกัน
ข.
ใช้ข้อมูลในการตีความที่ต่างกัน
ค.
ความคิดเห็นของผู้ตีความที่ต่างกัน
ง.
การตีความข้อมูลแต่ละส่วนใช้วิธีการ
38)
การวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักฐานชิ้นหนึ่งกับหลักฐานชิ้นอื่นมีประโยชน์อย่างไร
ก.
เพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
ข.
เพื่อพิจารณาว่าเป็นหลักฐานปลอมหรือไม่
ค.
เพื่อพิจารณาว่าหลักฐานใดคือหลักฐานชั้นต้น
ง.
เพื่อจัดหมวดหมู่หลักฐานที่สอดคล้องกันเข้าไว้ด้วยกัน
39)
เราควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของหลักฐานจากสิ่งใด
ก.
จำนวนหลักฐานที่พบ
ข.
ข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐาน
ค.
ความสมบูรณ์ของหลักฐาน
ง.
ความน่าเชื่อถือของผู้สร้างหลักฐาน
40)
เพราะเหตุใดนักประวัติศาสตร์มักตีความข้อมูลจากหลักฐานชิ้นเดียวกันแตกต่างกัน
ก.
มีความเชื่อต่างกัน
ข.
มีความสนใจต่างกัน
ค.
มีจุดประสงค์ที่ต่างกัน
ง.
มีความรู้ความสามารถต่างกัน