รหัสข้อสอบ : MAPB407747
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 30 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง เรขาคณิต ป.4
1)
ข้อใดเป็นการเขียนสัญลักษณ์แทนรังสี
ก.
ข.
ค.
ง.
ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
2)
ข้อใดเป็นการเขียนสัญลักษณ์แทนเส้นตรง
ก.
ข.
ค.
ง.
3)
จากรูปที่กำหนด มีส่วนของเส้นตรงทั้งหมดกี่เส้น
ก.
10 เส้น
ข.
8 เส้น
ค.
7 เส้น
ง.
5 เส้น
4)
มุมในข้อใดเป็นมุมแหลม
ก.
ข.
ค.
ง.
5)
รูปต่อไปนี้มีมุมแหลมกี่มุม
ก.
3 มุม
ข.
4 มุม
ค.
5 มุม
ง.
6 มุม
6)
รูปต่อไปนี้มีมุมป้านกี่มุม
ก.
1 มุม
ข.
2 มุม
ค.
3 มุม
ง.
4 มุม
7)
จากรูป ส่วนของเส้นตรงใดคู่ขนานกันบ้าง
ก.
ส่วนของเส้นตรง de กับ ส่วนของเส้นตรง bc
ข.
ส่วนของเส้นตรง ef กับ ส่วนของเส้นตรง gh
ค.
ส่วนของเส้นตรง fg กับ ส่วนของเส้นตรง jh
ง.
ส่วนของเส้นตรง ba กับ ส่วนของเส้นตรง ak
8)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีลักษณะอย่างไร
ก.
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างที่เท่ากัน ส่วนด้านยาวจะไม่เท่ากัน
ข.
ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คือ มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน แต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากัน
ค.
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีทุกด้านยาวเท่ากัน
ง.
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุมที่ไม่ใช่มุมฉากด้วย
9)
ส่วนของเส้นตรงใด เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง
ก.
ส่วนของเส้นตรง ac
ข.
ส่วนของเส้นตรง bc
ค.
ส่วนของเส้นตรง bd
ง.
ส่วนของเส้นตรง ef
10)
ส่วนของเส้นตรงใดบ้างที่เป็นรัศมีของรูปวงกลมที่กำหนดให้
ก.
ส่วนของเส้นตรง bd  
ข.
ส่วนของเส้นตรง bc
ค.
ส่วนของเส้นตรง ab
ง.
ถูกทุกข้อ
11)
รูปใดต่อไปนี้ไม่มีแกนสมมาตร
ก.
รูปหกเหลี่ยม
ข.
รูปวงกลม
ค.
รูปสามเหลี่ยม
ง.
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
12)
รัศมีของรูปวงกลมเดียวกันจะมีความยาว ___________
ก.
น้อยกว่าด้านขวา
ข.
น้อยกว่าด้านซ้าย
ค.
มากกว่าเส้นรอบวง
ง.
เท่ากัน
13)
สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตรทั้งหมดกี่แกน
ก.
2 แกน
ข.
3 แกน
ค.
4 แกน
ง.
6 แกน
14)
รูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้ มีเส้นตรงใดบ้าง ที่เป็นเส้นทแยงมุม
ก.
เส้นตรง วก
ข.
เส้นตรง วล
ค.
เส้นตรง งม
ง.
เส้นตรง วง
15)
ส่วนของเส้นตรงต่อไปนี้ ข้อใดไม่คู่ขนานกัน
ก.
ส่วนของเส้นตรง กข และส่วนของเส้นตรง งค
ข.
ส่วนของเส้นตรง งค และส่วนของเส้นตรง ขฟ
ค.
ส่วนของเส้นตรง มน และส่วนของเส้นตรง วป
ง.
ส่วนของเส้นตรง มว และส่วนของเส้นตรง ทป
16)
ข้อใดเป็นการเขียนสัญลักษณ์แทนรังสี
ก.
ข.
ค.
ง.
ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
17)
ข้อใดเป็นการเขียนสัญลักษณ์แทนเส้นตรง
ก.
ข.
ค.
ง.
18)
จากรูปที่กำหนด มีส่วนของเส้นตรงทั้งหมดกี่เส้น
ก.
10 เส้น
ข.
8 เส้น
ค.
7 เส้น
ง.
5 เส้น
19)
มุมในข้อใดเป็นมุมแหลม
ก.
ข.
ค.
ง.
20)
รูปต่อไปนี้มีมุมแหลมกี่มุม
ก.
3 มุม
ข.
4 มุม
ค.
5 มุม
ง.
6 มุม
21)
รูปต่อไปนี้มีมุมป้านกี่มุม
ก.
1 มุม
ข.
2 มุม
ค.
3 มุม
ง.
4 มุม
22)
จากรูป ส่วนของเส้นตรงใดคู่ขนานกันบ้าง
ก.
ส่วนของเส้นตรง de กับ ส่วนของเส้นตรง bc
ข.
ส่วนของเส้นตรง ef กับ ส่วนของเส้นตรง gh
ค.
ส่วนของเส้นตรง fg กับ ส่วนของเส้นตรง jh
ง.
ส่วนของเส้นตรง ba กับ ส่วนของเส้นตรง ak
23)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีลักษณะอย่างไร
ก.
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างที่เท่ากัน ส่วนด้านยาวจะไม่เท่ากัน
ข.
ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คือ มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน แต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากัน
ค.
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีทุกด้านยาวเท่ากัน
ง.
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุมที่ไม่ใช่มุมฉากด้วย
24)
ส่วนของเส้นตรงใด เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง
ก.
ส่วนของเส้นตรง ac
ข.
ส่วนของเส้นตรง bc
ค.
ส่วนของเส้นตรง bd
ง.
ส่วนของเส้นตรง ef
25)
ส่วนของเส้นตรงใดบ้างที่เป็นรัศมีของรูปวงกลมที่กำหนดให้
ก.
ส่วนของเส้นตรง bd  
ข.
ส่วนของเส้นตรง bc
ค.
ส่วนของเส้นตรง ab
ง.
ถูกทุกข้อ
26)
รูปใดต่อไปนี้ไม่มีแกนสมมาตร
ก.
รูปหกเหลี่ยม
ข.
รูปวงกลม
ค.
รูปสามเหลี่ยม
ง.
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
27)
รัศมีของรูปวงกลมเดียวกันจะมีความยาว ___________
ก.
น้อยกว่าด้านขวา
ข.
น้อยกว่าด้านซ้าย
ค.
มากกว่าเส้นรอบวง
ง.
เท่ากัน
28)
สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตรทั้งหมดกี่แกน
ก.
2 แกน
ข.
3 แกน
ค.
4 แกน
ง.
6 แกน
29)
รูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้ มีเส้นตรงใดบ้าง ที่เป็นเส้นทแยงมุม
ก.
เส้นตรง วก
ข.
เส้นตรง วล
ค.
เส้นตรง งม
ง.
เส้นตรง วง
30)
ส่วนของเส้นตรงต่อไปนี้ ข้อใดไม่คู่ขนานกัน
ก.
ส่วนของเส้นตรง กข และส่วนของเส้นตรง งค
ข.
ส่วนของเส้นตรง งค และส่วนของเส้นตรง ขฟ
ค.
ส่วนของเส้นตรง มน และส่วนของเส้นตรง วป
ง.
ส่วนของเส้นตรง มว และส่วนของเส้นตรง ทป