รหัสข้อสอบ : SOMB000773
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่8
1)
เพราะเหตุใดจึงต้องมีการกำหนดช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
ก.
เพื่อแบ่งเวลาออกเป็นช่วงๆ
ข.
กำหนดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ค.
แบ่งเวลาในประวัติศาสตร์ให้เท่าเทียมกัน
ง.
สะดวกในการเข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
2)
การศึกษาประวัติศาสตร์ตามลำดับเวลามีประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด
ก.
เข้าใจประวัติศาสตร์ได้สะดวก
ข.
ทราบลักษณะเด่นของแต่ละสมัย
ค.
เข้าใจพัฒนาการที่ต่อเนื่องของมนุษยชาติ
ง.
สามารถลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
3)
เราจะทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ได้อย่างไรหากไม่มีการระบุเวลาหรือยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
ก.
ไม่สามารถทราบได้
ข.
จำนวนคนในเหตุการณ์
ค.
ชื่อสถานที่ในเหตุการณ์
ง.
บุคคลสำคัญในเหตุการณ์
4)
นอกจากศักราชแล้ว มีสิ่งใดที่ช่วยบอกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ได้อีก
ก.
รัชสมัยของกษัตริย์
ข.
อายุเฉลี่ยของมนุษย์
ค.
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ง.
อายุการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้
5)
เราจะพบการใช้ศักราชเมื่อใด
ก.
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ
ข.
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ยาวนานเกินหนึ่งปี
ค.
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ไม่ต้องระบุเวลาแน่นอน
ง.
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
6)
วัฒนธรรมตะวันออกมีผลต่อสังคมไทยในเรื่องใดมากที่สุด
ก.
ศาสนาและวิถีชีวิต
ข.
การศึกษาและวิถีชีวิต
ค.
ศาสนาและเทคโนโลยี
ง.
การศึกษาและเทคโนโลยี
7)
การส่งเสริมสืบทอดวัฒนธรรมไทยด้วยวิธีใดจึงจะได้ผลดีที่สุด
ก.
จัดอบรมวัฒนธรรมไทยในชุมชน
ข.
จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ค.
จัดตั้งหน่วยงานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ง.
ส่งเสริมการใช้วัฒนธรรมไทยในการดำเนินชีวิต
8)
อุปสรรคสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคือข้อใด
ก.
การไหลบ่าของวัฒนธรรมจากภายนอก
ข.
คนไทยไม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
ค.
ขาดบุคคลที่เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ง.
คนไทยต้องใช้วัฒนธรรมต่างชาติในการติดต่อกับชาวต่างชาติ
9)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้แก่เยาวชนด้วยวิธีใด
ก.
ให้ราษฎรสอนงานฝีมือให้แก่บุตรหลานของตน
ข.
จัดหน่วยอาสาออกเผยแพร่ความรู้ตามสถานศึกษา
ค.
จัดประกวดผลงานทางด้านภูมิปัญญาของเยาวชน
ง.
ให้เยาวชนฝึกหัดงานฝีมือในศูนย์ศิลปาชีพและผลิตสินค้าออกจำหน่าย
10)
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด
ก.
ทำการวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวในไทย
ข.
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชาวเขาเผ่าต่างๆ
ค.
ให้ความช่วยเหลือตำรวจตระเวนชายแดนที่เจ็บป่วย
ง.
บริการด้านสาธารณสุขให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร
11)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงส่งเสริมเกษตรกรรมของราษฎรด้วยวิธีใด
ก.
จัดทำฝนเทียมเพื่อให้พืชได้รับน้ำอย่างพอเพียง
ข.
ส่งเสริมให้ราษฎรทำตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ค.
นำพันธุ์พืชเมืองหนาวมาให้ราษฎรเพาะปลูก
ง.
ส่งเสริมการทำฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง
12)
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระนิพนธ์ประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศในรูปแบบใด
ก.
นิทาน
ข.
บทเพลง
ค.
นิราศ
ง.
สารคดีเชิงท่องเที่ยว
13)
ข้อใดคือบทบาทด้านศาสนาที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ก.
การบูรณะวัดวาอาราม
ข.
การสังคายนาพระไตรปิฎก
ค.
การซ่อมแซมพระพุทธรูป
ง.
การออกกฎควบคุมพระสงฆ์
14)
เพราะเหตุใดในรัชสมัยพระบามสมเด็จพระพุทธเลิศลห้านภาลัยจึงเป็นยุคทองของวรรณกรรมไทย
ก.
ทรงให้รวบรวมวรรณกรรมไทย
ข.
ทรงให้ชำระวรรณกรรมไทย
ค.
ทรงสนับสนุนกวี เช่น สุนทรภู่
ง.
ทรงงานพระราชนิพนธ์จำนวนมาก
15)
บทบาทสำคัญของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัวตรงกับข้อใด
ก.
การค้าขายกับต่างประเทศ
ข.
การทำสนธิสัญญาเบอร์นีย์
ค.
การบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
ง.
การปราบปรามประเทศราชที่ก่อกบฏ
16)
ข้อใดคือผลงานสำคัญทางการปกครองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก.
การจัดตั้งกองเสือป่า
ข.
การสร้างความรู้สึกชาตินิยม
ค.
การจัดตั้งวรรณคดีสโมสร
ง.
การกำหนดวันสำคัญของชาติ
17)
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสมีผลงานสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่พระสงฆ์อย่างไร
ก.
ทรงจัดตั้งโรงเรียนขึ้นตามวัดต่างๆ ในหัวเมือง
ข.
ทรงดำเนินการตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยสงฆ์
ค.
ทรงวางหลักสูตรนักธรรมเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของพระสงฆ์
ง.
ทรงแนะนำให้พระภิกษุในกรุงเทพฯ เดินทางไปเป็นครูตามโรงเรียนหัวเมือง
18)
ข้อใดคือนโยบายการทูตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท
ก.
ใช้การประนีประนอม
ข.
ใช้กฎหมายระหว่างประเทศ
ค.
ใช้หลักศีลธรรมนำการเมือง
ง.
ใช้ชาติตะวันตกคานอำนาจกันเอง
19)
ข้อใดคือบทบาทสำคัญของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทางด้านการปกครอง
ก.
เผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตย
ข.
จัดการเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ค.
จัดการปกครองแบบมณฑลเทสาภิบาล
ง.
ออกตรวจเยี่ยมประชาชนตามหัวเมืองต่างๆ
20)
ข้อใดจัดเป็นผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของหม่อมราโชทัย
ก.
สิงหไกรภพ
ข.
นิราศลอนดอน
ค.
นิราศภูเขาทอง
ง.
จดหมายเหตุความทรงจำ
21)
เพราะเหตุใดจึงต้องมีการกำหนดช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
ก.
เพื่อแบ่งเวลาออกเป็นช่วงๆ
ข.
กำหนดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ค.
แบ่งเวลาในประวัติศาสตร์ให้เท่าเทียมกัน
ง.
สะดวกในการเข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
22)
การศึกษาประวัติศาสตร์ตามลำดับเวลามีประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด
ก.
เข้าใจประวัติศาสตร์ได้สะดวก
ข.
ทราบลักษณะเด่นของแต่ละสมัย
ค.
เข้าใจพัฒนาการที่ต่อเนื่องของมนุษยชาติ
ง.
สามารถลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
23)
เราจะทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ได้อย่างไรหากไม่มีการระบุเวลาหรือยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
ก.
ไม่สามารถทราบได้
ข.
จำนวนคนในเหตุการณ์
ค.
ชื่อสถานที่ในเหตุการณ์
ง.
บุคคลสำคัญในเหตุการณ์
24)
นอกจากศักราชแล้ว มีสิ่งใดที่ช่วยบอกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ได้อีก
ก.
รัชสมัยของกษัตริย์
ข.
อายุเฉลี่ยของมนุษย์
ค.
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ง.
อายุการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้
25)
เราจะพบการใช้ศักราชเมื่อใด
ก.
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ
ข.
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ยาวนานเกินหนึ่งปี
ค.
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ไม่ต้องระบุเวลาแน่นอน
ง.
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
26)
วัฒนธรรมตะวันออกมีผลต่อสังคมไทยในเรื่องใดมากที่สุด
ก.
ศาสนาและวิถีชีวิต
ข.
การศึกษาและวิถีชีวิต
ค.
ศาสนาและเทคโนโลยี
ง.
การศึกษาและเทคโนโลยี
27)
การส่งเสริมสืบทอดวัฒนธรรมไทยด้วยวิธีใดจึงจะได้ผลดีที่สุด
ก.
จัดอบรมวัฒนธรรมไทยในชุมชน
ข.
จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ค.
จัดตั้งหน่วยงานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ง.
ส่งเสริมการใช้วัฒนธรรมไทยในการดำเนินชีวิต
28)
อุปสรรคสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคือข้อใด
ก.
การไหลบ่าของวัฒนธรรมจากภายนอก
ข.
คนไทยไม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
ค.
ขาดบุคคลที่เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ง.
คนไทยต้องใช้วัฒนธรรมต่างชาติในการติดต่อกับชาวต่างชาติ
29)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้แก่เยาวชนด้วยวิธีใด
ก.
ให้ราษฎรสอนงานฝีมือให้แก่บุตรหลานของตน
ข.
จัดหน่วยอาสาออกเผยแพร่ความรู้ตามสถานศึกษา
ค.
จัดประกวดผลงานทางด้านภูมิปัญญาของเยาวชน
ง.
ให้เยาวชนฝึกหัดงานฝีมือในศูนย์ศิลปาชีพและผลิตสินค้าออกจำหน่าย
30)
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด
ก.
ทำการวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวในไทย
ข.
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชาวเขาเผ่าต่างๆ
ค.
ให้ความช่วยเหลือตำรวจตระเวนชายแดนที่เจ็บป่วย
ง.
บริการด้านสาธารณสุขให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร
31)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงส่งเสริมเกษตรกรรมของราษฎรด้วยวิธีใด
ก.
จัดทำฝนเทียมเพื่อให้พืชได้รับน้ำอย่างพอเพียง
ข.
ส่งเสริมให้ราษฎรทำตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ค.
นำพันธุ์พืชเมืองหนาวมาให้ราษฎรเพาะปลูก
ง.
ส่งเสริมการทำฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง
32)
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระนิพนธ์ประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศในรูปแบบใด
ก.
นิทาน
ข.
บทเพลง
ค.
นิราศ
ง.
สารคดีเชิงท่องเที่ยว
33)
ข้อใดคือบทบาทด้านศาสนาที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ก.
การบูรณะวัดวาอาราม
ข.
การสังคายนาพระไตรปิฎก
ค.
การซ่อมแซมพระพุทธรูป
ง.
การออกกฎควบคุมพระสงฆ์
34)
เพราะเหตุใดในรัชสมัยพระบามสมเด็จพระพุทธเลิศลห้านภาลัยจึงเป็นยุคทองของวรรณกรรมไทย
ก.
ทรงให้รวบรวมวรรณกรรมไทย
ข.
ทรงให้ชำระวรรณกรรมไทย
ค.
ทรงสนับสนุนกวี เช่น สุนทรภู่
ง.
ทรงงานพระราชนิพนธ์จำนวนมาก
35)
บทบาทสำคัญของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัวตรงกับข้อใด
ก.
การค้าขายกับต่างประเทศ
ข.
การทำสนธิสัญญาเบอร์นีย์
ค.
การบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
ง.
การปราบปรามประเทศราชที่ก่อกบฏ
36)
ข้อใดคือผลงานสำคัญทางการปกครองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก.
การจัดตั้งกองเสือป่า
ข.
การสร้างความรู้สึกชาตินิยม
ค.
การจัดตั้งวรรณคดีสโมสร
ง.
การกำหนดวันสำคัญของชาติ
37)
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสมีผลงานสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่พระสงฆ์อย่างไร
ก.
ทรงจัดตั้งโรงเรียนขึ้นตามวัดต่างๆ ในหัวเมือง
ข.
ทรงดำเนินการตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยสงฆ์
ค.
ทรงวางหลักสูตรนักธรรมเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของพระสงฆ์
ง.
ทรงแนะนำให้พระภิกษุในกรุงเทพฯ เดินทางไปเป็นครูตามโรงเรียนหัวเมือง
38)
ข้อใดคือนโยบายการทูตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท
ก.
ใช้การประนีประนอม
ข.
ใช้กฎหมายระหว่างประเทศ
ค.
ใช้หลักศีลธรรมนำการเมือง
ง.
ใช้ชาติตะวันตกคานอำนาจกันเอง
39)
ข้อใดคือบทบาทสำคัญของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทางด้านการปกครอง
ก.
เผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตย
ข.
จัดการเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ค.
จัดการปกครองแบบมณฑลเทสาภิบาล
ง.
ออกตรวจเยี่ยมประชาชนตามหัวเมืองต่างๆ
40)
ข้อใดจัดเป็นผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของหม่อมราโชทัย
ก.
สิงหไกรภพ
ข.
นิราศลอนดอน
ค.
นิราศภูเขาทอง
ง.
จดหมายเหตุความทรงจำ