รหัสข้อสอบ : SOMB000771
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่6
1)
ข้อใดที่ส่งผลให้ทาสหมดไปจากสังคมไทย
ก.
ประกาศเลิกทาส
ข.
พระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกทาสไท
ค.
พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสไท
ง.
พระราชบัญญัติทาษรัตนโกสินทร์ศก 124
2)
ข้อใดคือพระราชกรณียกิจสำคัญในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ของรัชกาลที่ 5
ก.
การรักษาพระอาการประชวร
ข.
การทำข้อตกลงปักปันเขตแดน
ค.
การศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ
ง.
การเจรจาเรื่องสนธิสัญญากับชาติในยุโรป
3)
ข้อใดคือลักษณะการเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5
ก.
การเสด็จโดยทางรถไฟ
ข.
การเสด็จไปตรวจราชการหัวเมือง
ค.
การเสด็จโดยทรงปลอมพระองค์เป็นสามัญชน
ง.
การเสด็จเป็นการส่วนพระองค์โดยทางเรือพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์
4)
ข้อใดคือที่มาของคณะราษฎร
ก.
กลุ่มพลเรือนที่ถูกพวกนายกดขี่ข่มเหง
ข.
กลุ่มนายทหารที่ไม่พอใจคณะอภิรัฐมนตรี
ค.
กลุ่มข้าราชการที่ไม่พอใจนโยบายการปลดข้าราชการ
ง.
กลุ่มนักเรียนไทยในยุโรปที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
5)
บทบาทสำคัญของพระสุพรรณกัลยาตรงกับข้อใด
ก.
ทรงช่วยสมเด็จพระนเรศวรหนีกลับไทย
ข.
ทรงเป็นองค์ประกันแทนสมเด็จพระนเรศวร
ค.
ทรงช่วยเหลือสมเด็จพระนเรศวรในการทำยุทธหัตถี
ง.
ทรงรวบรวมไพร่พลให้สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพ
6)
เพราะเหตุใดในภาคกลางจึงนิยมสร้างบ้านใต้ถุนสูง
ก.
ใช้ใต้ถุนบ้านเป็นที่เลี้ยงสัตว์
ข.
ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมบ่อย
ค.
ใช้ใต้ถุนบ้านเป็นที่พบปะสังสรรค์
ง.
ช่วยในการรับลมบรรเทาอากาศร้อน
7)
วัฒนธรรมใดที่ไทยรับมาจากชาติตะวันตกในระยะแรก
ก.
ศาสนา
ข.
การทหาร
ค.
การศึกษา
ง.
การแพทย์
8)
ข้อใดจัดเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย
ก.
เชื่อถือโชคชะตา อาศัยธรรมชาติ
ข.
ทำเกษตรกรรม นับถือพระพุทธศาสนา
ค.
นิยมรับราชการ นับถือพระพุทธศาสนา
ง.
ทำเกษตรกรรม อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่
9)
พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ส่งเสริมให้คนไทยนำหลักธรรมเรื่องใดไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ก.
ความเพียร
ข.
ความสามัคคี
ค.
ความกตัญญู
ง.
ความซื่อสัตย์
10)
ข้อใดคือภูมิปัญญาที่ส่งเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
ก.
การทำฝนเทียม
ข.
เศรษฐกิจพอเพียง
ค.
การใช้กังหันชัยพัฒนา
ง.
การปลูกพืชผักสวนครัว
11)
เหตุใดศูนย์ศิลปาชีพจึงมีความสำคัญต่อการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย
ก.
เป็นสถานที่ผลิตสินค้าของราษฎร
ข.
เป็นสถานที่สอนศิลปศึกษาให้แก่ราษฎร
ค.
เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ทางหัตถกรรม
ง.
เป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย
12)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนกลุ่มใด
ก.
ชาวมุสลิมในภาคใต้
ข.
ชาวเขาเผ่าต่างๆ ในภาคเหนือ
ค.
ราษฎรที่ยากจนในภาคอีสาน
ง.
ชาวต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในไทย
13)
บทบาทของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางด้านศาสนาตรงกับข้อใด
ก.
ทรงแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาโรมัน
ข.
พระราชทานพระไตรปิฎกให้แก่วัดต่างๆ
ค.
ทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดบนภูเขาต่างๆ
ง.
ทรงอุปถัมภ์การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
14)
การฟื้นฟูพระราชพิธีและประเพณีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถือว่ามีประโยชน์อย่างไร
ก.
สร้างความสุขและความสนุกสนาน
ข.
รักษาประเพณีเดิมและเชิดชูกษัตริย์
ค.
รักษาประเพณีเดิมและสร้างขวัญกำลังใจ
ง.
ส่งเสริมพระราชอำนาจของสถาบันกษัตริย์
15)
เหตุใดเศรษฐกิจในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเจริญรุ่งเรืองมาก
ก.
บ้านเมืองสงบสุขไม่มีสงคราม
ข.
ให้ชาวจีนดูแลการค้าแทนคนไทย
ค.
ทำสนธิสัญญาเบอร์นีย์กับอังกฤษ
ง.
มีการส่งเสริมการค้ากับต่างชาติโดยเฉพาะกับจีน
16)
ข้อใดคือพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษา
ก.
ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
ข.
ทรงตั้งโรงเรียนราษฎร์ขึ้นตามหัวเมือง
ค.
ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464
ง.
ทรงตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย
17)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิททรงได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกในสาขาใด
ก.
การศึกษา
ข.
ปราชญ์และกวี
ค.
การแพทย์
ง.
การต่างประเทศ
18)
ผลงานวิชาการของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เน้นให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องใด
ก.
ความรู้ด้านศิลปะและคุณค่าของศิลปะ
ข.
ทฤษฎีทางด้านศิลปะและคุณค่าของศิลปะ
ค.
ความรู้ด้านศิลปะและเทคนิคการสร้างงานศิลปะ
ง.
ทฤษฎีทางด้านศิลปะและเทคนิคการสร้างงานศิลปะ
19)
ข้อใดแสดงถึงความสามารถด้านการต่างประเทศของหม่อมราโชทัย
ก.
การเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ
ข.
การเป็นล่ามให้แก่คณะทูตของไทย
ค.
การเป็นผู้ดูแลชาวต่างชาติในไทย
ง.
การเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลต่างประเทศ
20)
ข้อใดคือบทบาทสำคัญของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ด้านเสรษฐกิจ
ก.
ส่งเสริมการทำเหมืองแร่ดีบุก
ข.
รณรงค์ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่
ค.
นำต้นกล้ายางพารามาปลูกในไทย
ง.
พัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณชายหาด
21)
ข้อใดที่ส่งผลให้ทาสหมดไปจากสังคมไทย
ก.
ประกาศเลิกทาส
ข.
พระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกทาสไท
ค.
พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสไท
ง.
พระราชบัญญัติทาษรัตนโกสินทร์ศก 124
22)
ข้อใดคือพระราชกรณียกิจสำคัญในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ของรัชกาลที่ 5
ก.
การรักษาพระอาการประชวร
ข.
การทำข้อตกลงปักปันเขตแดน
ค.
การศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ
ง.
การเจรจาเรื่องสนธิสัญญากับชาติในยุโรป
23)
ข้อใดคือลักษณะการเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5
ก.
การเสด็จโดยทางรถไฟ
ข.
การเสด็จไปตรวจราชการหัวเมือง
ค.
การเสด็จโดยทรงปลอมพระองค์เป็นสามัญชน
ง.
การเสด็จเป็นการส่วนพระองค์โดยทางเรือพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์
24)
ข้อใดคือที่มาของคณะราษฎร
ก.
กลุ่มพลเรือนที่ถูกพวกนายกดขี่ข่มเหง
ข.
กลุ่มนายทหารที่ไม่พอใจคณะอภิรัฐมนตรี
ค.
กลุ่มข้าราชการที่ไม่พอใจนโยบายการปลดข้าราชการ
ง.
กลุ่มนักเรียนไทยในยุโรปที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
25)
บทบาทสำคัญของพระสุพรรณกัลยาตรงกับข้อใด
ก.
ทรงช่วยสมเด็จพระนเรศวรหนีกลับไทย
ข.
ทรงเป็นองค์ประกันแทนสมเด็จพระนเรศวร
ค.
ทรงช่วยเหลือสมเด็จพระนเรศวรในการทำยุทธหัตถี
ง.
ทรงรวบรวมไพร่พลให้สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพ
26)
เพราะเหตุใดในภาคกลางจึงนิยมสร้างบ้านใต้ถุนสูง
ก.
ใช้ใต้ถุนบ้านเป็นที่เลี้ยงสัตว์
ข.
ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมบ่อย
ค.
ใช้ใต้ถุนบ้านเป็นที่พบปะสังสรรค์
ง.
ช่วยในการรับลมบรรเทาอากาศร้อน
27)
วัฒนธรรมใดที่ไทยรับมาจากชาติตะวันตกในระยะแรก
ก.
ศาสนา
ข.
การทหาร
ค.
การศึกษา
ง.
การแพทย์
28)
ข้อใดจัดเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย
ก.
เชื่อถือโชคชะตา อาศัยธรรมชาติ
ข.
ทำเกษตรกรรม นับถือพระพุทธศาสนา
ค.
นิยมรับราชการ นับถือพระพุทธศาสนา
ง.
ทำเกษตรกรรม อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่
29)
พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ส่งเสริมให้คนไทยนำหลักธรรมเรื่องใดไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ก.
ความเพียร
ข.
ความสามัคคี
ค.
ความกตัญญู
ง.
ความซื่อสัตย์
30)
ข้อใดคือภูมิปัญญาที่ส่งเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
ก.
การทำฝนเทียม
ข.
เศรษฐกิจพอเพียง
ค.
การใช้กังหันชัยพัฒนา
ง.
การปลูกพืชผักสวนครัว
31)
เหตุใดศูนย์ศิลปาชีพจึงมีความสำคัญต่อการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย
ก.
เป็นสถานที่ผลิตสินค้าของราษฎร
ข.
เป็นสถานที่สอนศิลปศึกษาให้แก่ราษฎร
ค.
เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ทางหัตถกรรม
ง.
เป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย
32)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนกลุ่มใด
ก.
ชาวมุสลิมในภาคใต้
ข.
ชาวเขาเผ่าต่างๆ ในภาคเหนือ
ค.
ราษฎรที่ยากจนในภาคอีสาน
ง.
ชาวต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในไทย
33)
บทบาทของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางด้านศาสนาตรงกับข้อใด
ก.
ทรงแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาโรมัน
ข.
พระราชทานพระไตรปิฎกให้แก่วัดต่างๆ
ค.
ทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดบนภูเขาต่างๆ
ง.
ทรงอุปถัมภ์การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
34)
การฟื้นฟูพระราชพิธีและประเพณีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถือว่ามีประโยชน์อย่างไร
ก.
สร้างความสุขและความสนุกสนาน
ข.
รักษาประเพณีเดิมและเชิดชูกษัตริย์
ค.
รักษาประเพณีเดิมและสร้างขวัญกำลังใจ
ง.
ส่งเสริมพระราชอำนาจของสถาบันกษัตริย์
35)
เหตุใดเศรษฐกิจในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเจริญรุ่งเรืองมาก
ก.
บ้านเมืองสงบสุขไม่มีสงคราม
ข.
ให้ชาวจีนดูแลการค้าแทนคนไทย
ค.
ทำสนธิสัญญาเบอร์นีย์กับอังกฤษ
ง.
มีการส่งเสริมการค้ากับต่างชาติโดยเฉพาะกับจีน
36)
ข้อใดคือพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษา
ก.
ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
ข.
ทรงตั้งโรงเรียนราษฎร์ขึ้นตามหัวเมือง
ค.
ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464
ง.
ทรงตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย
37)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิททรงได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกในสาขาใด
ก.
การศึกษา
ข.
ปราชญ์และกวี
ค.
การแพทย์
ง.
การต่างประเทศ
38)
ผลงานวิชาการของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เน้นให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องใด
ก.
ความรู้ด้านศิลปะและคุณค่าของศิลปะ
ข.
ทฤษฎีทางด้านศิลปะและคุณค่าของศิลปะ
ค.
ความรู้ด้านศิลปะและเทคนิคการสร้างงานศิลปะ
ง.
ทฤษฎีทางด้านศิลปะและเทคนิคการสร้างงานศิลปะ
39)
ข้อใดแสดงถึงความสามารถด้านการต่างประเทศของหม่อมราโชทัย
ก.
การเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ
ข.
การเป็นล่ามให้แก่คณะทูตของไทย
ค.
การเป็นผู้ดูแลชาวต่างชาติในไทย
ง.
การเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลต่างประเทศ
40)
ข้อใดคือบทบาทสำคัญของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ด้านเสรษฐกิจ
ก.
ส่งเสริมการทำเหมืองแร่ดีบุก
ข.
รณรงค์ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่
ค.
นำต้นกล้ายางพารามาปลูกในไทย
ง.
พัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณชายหาด