รหัสข้อสอบ : MAPA207663
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.2
จำนวน : 50 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : จำนวนนับไม่เกิน 1,000
1)
เลข 308 เลข 0 อยู่ในหลักใด มีค่าเท่าไร
ก.
อยู่ในหลักสิบ มีค่าเท่ากับสิบ
ข.
อยู่ในหลักหน่วย มีค่าเท่ากับศูนย์
ค.
อยู่ในหลักสิบ มีค่าเท่ากับศูนย์
2)
8 ร้อย กับ 7 สิบ กับ 7 หน่วย เขียนแทนด้วย
ก.
778
ข.
877
ค.
787
3)
สามร้อยห้าสิบ เขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไร
ก.
350
ข.
503
ค.
305
4)
888 เลขแปดตัวแรกมีค่าเท่าไร
ก.
แปดสิบ
ข.
แปดร้อย
ค.
แปดพัน
5)
538 กับ 583 เลขใดมีค่าไม่เปลี่ยนแปลง
ก.
เลข 5
ข.
เลข 8
ค.
เลข 3
6)
678 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร
ก.
700+70+8
ข.
600+80+7
ค.
600+70+8
7)
500+90+0 เขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไร
ก.
905
ข.
590
ค.
509
8)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
507 = 500+10+7
ข.
683 = 600+80+3
ค.
300 = 300+0+10
9)
จงเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
ก.
541, 405, 764
ข.
766, 532, 971
ค.
431, 200, 199
10)
จงเขียนตัวเลขที่มากกว่า 750 แต่น้อยกว่า 800
ก.
780, 789, 899
ข.
799, 900, 780
ค.
765, 790, 788
11)
จำนวนตามข้อใดเพิ่มขึ้นทีละ 10
ก.
420 430 432
ข.
541 641 741
ค.
405 415 425
12)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
567 > 557
ข.
689 < 599
ค.
577 = 500+7+7
13)
125 130 ........ 140 ตัวเลขที่หายไปคือเลขใด
ก.
250
ข.
135
ค.
145
14)
103 + 215 =..........
ก.
235
ข.
318
ค.
270
15)
362 + 184 = ..........
ก.
546
ข.
554
ค.
645
16)
324 + 269 =...........
ก.
538
ข.
593
ค.
631
17)
มีเงินอยู่ 344 บาท ซื้อขนมไป 40 บาท จะเหลือเงินกี่บาท
ก.
304
ข.
340
ค.
403
18)
126 + 417 + 38 =..............
ก.
552
ข.
453
ค.
581
19)
453 - 114 - 45 =...........
ก.
294
ข.
221
ค.
310
20)
123 + 64 - 77 =.............
ก.
101
ข.
110
ค.
211
21)
เรือโดยสารมีที่นั่ง 150 ที่นั่ง มีผู้โดยสารนั่งแล้ว 87 ที่ เหลือที่นั่งกี่ที่
ก.
63
ข.
53
ค.
33
22)
น้องสูง 104 เซนติเมตร พี่สูงกว่าน้อง 35 เซนติเมตร พี่สูงกี่เซนติเมตร
ก.
138
ข.
139
ค.
144
23)
..........+ 321 = 522
ก.
201
ข.
102
ค.
221
24)
ชาวสวนเก็บส้มได้ 423 ผล มีผลที่เน่าเสีย 42 ผล ผลดิบ 112 ผล จะเหลือส้มที่ขายได้กี่ผล
ก.
234
ข.
218
ค.
269
25)
ชาวนาเลี้ยงวัว 346 ตัว ควาย 111 ตัว หมู 231 ตัว รวมชาวนามีสัตว์เลี้ยงกี่ตัว
ก.
688
ข.
678
ค.
655
26)
เลข 308 เลข 0 อยู่ในหลักใด มีค่าเท่าไร
ก.
อยู่ในหลักสิบ มีค่าเท่ากับสิบ
ข.
อยู่ในหลักหน่วย มีค่าเท่ากับศูนย์
ค.
อยู่ในหลักสิบ มีค่าเท่ากับศูนย์
27)
8 ร้อย กับ 7 สิบ กับ 7 หน่วย เขียนแทนด้วย
ก.
778
ข.
877
ค.
787
28)
สามร้อยห้าสิบ เขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไร
ก.
350
ข.
503
ค.
305
29)
888 เลขแปดตัวแรกมีค่าเท่าไร
ก.
แปดสิบ
ข.
แปดร้อย
ค.
แปดพัน
30)
538 กับ 583 เลขใดมีค่าไม่เปลี่ยนแปลง
ก.
เลข 5
ข.
เลข 8
ค.
เลข 3
31)
678 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร
ก.
700+70+8
ข.
600+80+7
ค.
600+70+8
32)
500+90+0 เขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไร
ก.
905
ข.
590
ค.
509
33)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
507 = 500+10+7
ข.
683 = 600+80+3
ค.
300 = 300+0+10
34)
จงเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
ก.
541, 405, 764
ข.
766, 532, 971
ค.
431, 200, 199
35)
จงเขียนตัวเลขที่มากกว่า 750 แต่น้อยกว่า 800
ก.
780, 789, 899
ข.
799, 900, 780
ค.
765, 790, 788
36)
จำนวนตามข้อใดเพิ่มขึ้นทีละ 10
ก.
420 430 432
ข.
541 641 741
ค.
405 415 425
37)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
567 > 557
ข.
689 < 599
ค.
577 = 500+7+7
38)
125 130 ........ 140 ตัวเลขที่หายไปคือเลขใด
ก.
250
ข.
135
ค.
145
39)
103 + 215 =..........
ก.
235
ข.
318
ค.
270
40)
362 + 184 = ..........
ก.
546
ข.
554
ค.
645
41)
324 + 269 =...........
ก.
538
ข.
593
ค.
631
42)
มีเงินอยู่ 344 บาท ซื้อขนมไป 40 บาท จะเหลือเงินกี่บาท
ก.
304
ข.
340
ค.
403
43)
126 + 417 + 38 =..............
ก.
552
ข.
453
ค.
581
44)
453 - 114 - 45 =...........
ก.
294
ข.
221
ค.
310
45)
123 + 64 - 77 =.............
ก.
101
ข.
110
ค.
211
46)
เรือโดยสารมีที่นั่ง 150 ที่นั่ง มีผู้โดยสารนั่งแล้ว 87 ที่ เหลือที่นั่งกี่ที่
ก.
63
ข.
53
ค.
33
47)
น้องสูง 104 เซนติเมตร พี่สูงกว่าน้อง 35 เซนติเมตร พี่สูงกี่เซนติเมตร
ก.
138
ข.
139
ค.
144
48)
..........+ 321 = 522
ก.
201
ข.
102
ค.
221
49)
ชาวสวนเก็บส้มได้ 423 ผล มีผลที่เน่าเสีย 42 ผล ผลดิบ 112 ผล จะเหลือส้มที่ขายได้กี่ผล
ก.
234
ข.
218
ค.
269
50)
ชาวนาเลี้ยงวัว 346 ตัว ควาย 111 ตัว หมู 231 ตัว รวมชาวนามีสัตว์เลี้ยงกี่ตัว
ก.
688
ข.
678
ค.
655