รหัสข้อสอบ : SOMA100704
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.1
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่19
1)
ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานมากที่สุด
ก.
ที่ราบสูง
ข.
แอ่งกระทะ
ค.
ที่ราบหุบเขา
ง.
ที่ราบลุ่มแม่น้ำ
2)
วัฒนธรรมดองซอน เป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในประเทศใด
ก.
ลาว
ข.
สหภาพพม่า
ค.
เวียดนาม
ง.
มาเลเซีย
3)
ข้อใดเป็นเหตุผลที่ช่วยสนับสนุนว่าอาณาจักรอยุธยามีที่ตั้งเหมาะสมกว่าสุโขทัย
ก.
มีแม่น้ำไหลผ่านมากกว่า
ข.
อยู่ห่างจากศัตรูมากกว่า
ค.
ประสบภัยธรรมชาติน้อยกว่า
ง.
มีอาณาเขตพื้นที่มากกว่า
4)
การสร้างสรีดภงส์กับตระพังของสุโขทัยเพื่อใช้แก้ปัญหาใด
ก.
การรุกรานจากภายนอก
ข.
การคมนาคมขนส่งสินค้า
ค.
ขาดแคลนพื้นที่ทำการประมง
ง.
การจัดการระบบชลประทาน
5)
อาณาจักรโบราณใดมีที่ตั้งเหมาะสมในการค้าขายจนเจริญเติบโตเป็นเมืองท่าสำคัญบริเวณชายฝั่งทะเล
ก.
ล้านนา
ข.
ละโว้
ค.
มัชปาหิต
ง.
โคตรบูรณ์
6)
มูลเหตุจูงใจที่ทำให้ชาวยุโรปแสวงหาเส้นทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือข้อใด
ก.
ต้องการผจญภัย
ข.
ต้องการดินแดนเพิ่ม
ค.
ต้องการสินค้าเครื่องเทศ
ง.
ต้องการจะแสดงแสนยานุภาพ
7)
ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากชาติใดมากที่สุด
ก.
จีน
ข.
อินเดีย
ค.
อาหรับ
ง.
ชาติตะวันตก
8)
สินค้าสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นที่ต้องการของต่างชาติคืออะไร
ก.
หนังสัตว์ ทับทิม
ข.
ยางพารา ผลไม้
ค.
ข้าว เครื่องหัตถกรรม
ง.
เครื่องเทศ ของป่า
9)
ระยะแรกในการเข้าครอบครองดินแดนอาณานิคม ฝรั่งเศสใช้วิธีการแบบใด
ก.
ใช้กำลังทหารเข้ายึดครอง
ข.
เข้าช่วยเหลือด้านกำลังทหาร
ค.
ขยายอิทธิพลทางการค้า
ง.
ให้การสนับสนุนทางการเงิน
10)
ในยุคล่าอาณานิคมชาติมหาอำนาจคู่ใดที่ตกลงร่วมกันให้ไทยเป็น "รัฐกันชน"
ก.
อังกฤษ ฝรั่งเศส
ข.
สหรัฐอเมริกา รัสเซีย
ค.
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
ง.
ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา
11)
องค์การความร่วมมือของประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง ๑๐ ประเทศ คือองค์การใด
ก.
องค์การนาซา
ข.
องค์การเอเปก
ค.
องค์การโอเปก
ง.
องค์การอาเซียน
12)
นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้ามีลักษณะอย่างไร
ก.
เปลี่ยนนักรบให้เป็นนักธุรกิจ
ข.
เปลี่ยนจากการสู้รบเป็นการค้าขาย
ค.
เปลี่ยนพื้นที่สู้รบให้เป็นศูนย์การค้า
ง.
เปลี่ยนการต่อสู้เป็นการสร้างสัมพันธไมตรี
13)
เพราะเหตุใดจึงมีคำกล่าวว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของโลก
ก.
เพราะเป็นตลาดข้าวที่ใหญ่ที่สุด
ข.
เพราะมีข้าวเลี้ยงประชากรได้ทั่วทั้งโลก
ค.
เพราะสามารถผลิตข้าวได้เป็นจำนวนมาก
ง.
เพราะนำเข้าข้าวจากทั่วโลกมาเก็บไว้ในภูมิภาค
14)
เวียดมินห์ (Viet Minh) หมายถึงพวกใด
ก.
ผู้นำเวียดนามที่นิยมคอมมิวนิสต์
ข.
ชาวเวียดนามที่รักชาติต่อต้านฝรั่งเศส
ค.
รัฐบาลเวียดนามที่ร่วมมือกับญี่ปุ่น
ง.
ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
15)
ในช่วงสงครามชาวเวียดนามใช้ยุทธวิธีใดในการต่อสู้กับฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา
ก.
แมวจับหนู
ข.
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
ค.
กองโจรดักซุ่มโจมตี
ง.
พลีชีพเข้าสังหารข้าศึก
16)
การทำข้อตกลงในข้อใดที่ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามเวียดนาม
ก.
ข้อตกลงปารีส
ข.
ข้อตกลงเจนีวา
ค.
ข้อตกลงไซ่ง่อน
ง.
ข้อตกลงฮานอย
17)
การสร้างพระพุทธรูปสมัยใดที่ได้รับการยกย่องว่ามีพุทธลักษณะงดงามที่สุด
ก.
เชียงแสน
ข.
สุโขทัย
ค.
อู่ทอง
ง.
ลพบุรี
18)
ปราสาทนครวัดสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ เป็นศาสนสถานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาข้อใด
ก.
ฮินดู - อิสลาม
ข.
พราหมณ์ - ฮินดู
ค.
พระพุทธศาสนา - พราหมณ์
ง.
อิสลาม - พระพุทธศาสนา
19)
ข้อใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ ถูกต้อง
ก.
คนไทยและคนลาวนับถือศาสนาเดียวกัน
ข.
ชนเผ่าทางตอนใต้ของจีนใช้ภาษาตระกูลไต
ค.
ไทยได้รับอิทธิพลทางด้านกฎหมายมาจากจีน
ง.
รามายณะเป็นการแสดงที่นิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
20)
ข้อใดคือการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ก.
จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลโดยตรง
ข.
สกัดกั้นการเผยแพร่วัฒนธรรมต่างชาติ
ค.
รับประทานอาหาร แต่งกาย และพูดภาษาไทย
ง.
รักษาและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
21)
ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานมากที่สุด
ก.
ที่ราบสูง
ข.
แอ่งกระทะ
ค.
ที่ราบหุบเขา
ง.
ที่ราบลุ่มแม่น้ำ
22)
วัฒนธรรมดองซอน เป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในประเทศใด
ก.
ลาว
ข.
สหภาพพม่า
ค.
เวียดนาม
ง.
มาเลเซีย
23)
ข้อใดเป็นเหตุผลที่ช่วยสนับสนุนว่าอาณาจักรอยุธยามีที่ตั้งเหมาะสมกว่าสุโขทัย
ก.
มีแม่น้ำไหลผ่านมากกว่า
ข.
อยู่ห่างจากศัตรูมากกว่า
ค.
ประสบภัยธรรมชาติน้อยกว่า
ง.
มีอาณาเขตพื้นที่มากกว่า
24)
การสร้างสรีดภงส์กับตระพังของสุโขทัยเพื่อใช้แก้ปัญหาใด
ก.
การรุกรานจากภายนอก
ข.
การคมนาคมขนส่งสินค้า
ค.
ขาดแคลนพื้นที่ทำการประมง
ง.
การจัดการระบบชลประทาน
25)
อาณาจักรโบราณใดมีที่ตั้งเหมาะสมในการค้าขายจนเจริญเติบโตเป็นเมืองท่าสำคัญบริเวณชายฝั่งทะเล
ก.
ล้านนา
ข.
ละโว้
ค.
มัชปาหิต
ง.
โคตรบูรณ์
26)
มูลเหตุจูงใจที่ทำให้ชาวยุโรปแสวงหาเส้นทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือข้อใด
ก.
ต้องการผจญภัย
ข.
ต้องการดินแดนเพิ่ม
ค.
ต้องการสินค้าเครื่องเทศ
ง.
ต้องการจะแสดงแสนยานุภาพ
27)
ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากชาติใดมากที่สุด
ก.
จีน
ข.
อินเดีย
ค.
อาหรับ
ง.
ชาติตะวันตก
28)
สินค้าสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นที่ต้องการของต่างชาติคืออะไร
ก.
หนังสัตว์ ทับทิม
ข.
ยางพารา ผลไม้
ค.
ข้าว เครื่องหัตถกรรม
ง.
เครื่องเทศ ของป่า
29)
ระยะแรกในการเข้าครอบครองดินแดนอาณานิคม ฝรั่งเศสใช้วิธีการแบบใด
ก.
ใช้กำลังทหารเข้ายึดครอง
ข.
เข้าช่วยเหลือด้านกำลังทหาร
ค.
ขยายอิทธิพลทางการค้า
ง.
ให้การสนับสนุนทางการเงิน
30)
ในยุคล่าอาณานิคมชาติมหาอำนาจคู่ใดที่ตกลงร่วมกันให้ไทยเป็น "รัฐกันชน"
ก.
อังกฤษ ฝรั่งเศส
ข.
สหรัฐอเมริกา รัสเซีย
ค.
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
ง.
ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา
31)
องค์การความร่วมมือของประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง ๑๐ ประเทศ คือองค์การใด
ก.
องค์การนาซา
ข.
องค์การเอเปก
ค.
องค์การโอเปก
ง.
องค์การอาเซียน
32)
นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้ามีลักษณะอย่างไร
ก.
เปลี่ยนนักรบให้เป็นนักธุรกิจ
ข.
เปลี่ยนจากการสู้รบเป็นการค้าขาย
ค.
เปลี่ยนพื้นที่สู้รบให้เป็นศูนย์การค้า
ง.
เปลี่ยนการต่อสู้เป็นการสร้างสัมพันธไมตรี
33)
เพราะเหตุใดจึงมีคำกล่าวว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของโลก
ก.
เพราะเป็นตลาดข้าวที่ใหญ่ที่สุด
ข.
เพราะมีข้าวเลี้ยงประชากรได้ทั่วทั้งโลก
ค.
เพราะสามารถผลิตข้าวได้เป็นจำนวนมาก
ง.
เพราะนำเข้าข้าวจากทั่วโลกมาเก็บไว้ในภูมิภาค
34)
เวียดมินห์ (Viet Minh) หมายถึงพวกใด
ก.
ผู้นำเวียดนามที่นิยมคอมมิวนิสต์
ข.
ชาวเวียดนามที่รักชาติต่อต้านฝรั่งเศส
ค.
รัฐบาลเวียดนามที่ร่วมมือกับญี่ปุ่น
ง.
ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
35)
ในช่วงสงครามชาวเวียดนามใช้ยุทธวิธีใดในการต่อสู้กับฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา
ก.
แมวจับหนู
ข.
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
ค.
กองโจรดักซุ่มโจมตี
ง.
พลีชีพเข้าสังหารข้าศึก
36)
การทำข้อตกลงในข้อใดที่ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามเวียดนาม
ก.
ข้อตกลงปารีส
ข.
ข้อตกลงเจนีวา
ค.
ข้อตกลงไซ่ง่อน
ง.
ข้อตกลงฮานอย
37)
การสร้างพระพุทธรูปสมัยใดที่ได้รับการยกย่องว่ามีพุทธลักษณะงดงามที่สุด
ก.
เชียงแสน
ข.
สุโขทัย
ค.
อู่ทอง
ง.
ลพบุรี
38)
ปราสาทนครวัดสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ เป็นศาสนสถานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาข้อใด
ก.
ฮินดู - อิสลาม
ข.
พราหมณ์ - ฮินดู
ค.
พระพุทธศาสนา - พราหมณ์
ง.
อิสลาม - พระพุทธศาสนา
39)
ข้อใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ ถูกต้อง
ก.
คนไทยและคนลาวนับถือศาสนาเดียวกัน
ข.
ชนเผ่าทางตอนใต้ของจีนใช้ภาษาตระกูลไต
ค.
ไทยได้รับอิทธิพลทางด้านกฎหมายมาจากจีน
ง.
รามายณะเป็นการแสดงที่นิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
40)
ข้อใดคือการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ก.
จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลโดยตรง
ข.
สกัดกั้นการเผยแพร่วัฒนธรรมต่างชาติ
ค.
รับประทานอาหาร แต่งกาย และพูดภาษาไทย
ง.
รักษาและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย