รหัสข้อสอบ : THPB400069
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 4
1)
ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ
ก.
บรรพชา บันเทา
ข.
บรรได บรรยาย
ค.
อุปสรรค บรรพบุรุษ
ง.
บรรทม บันทุก
2)
"นิดกินข้าวกลางวัน" มีกี่คำและกี่พยางค์
ก.
1 คำ 5 พยางค์
ข.
5 คำ 1 พยางค์
ค.
3 คำ 5 พยางค์
ง.
1 คำ 1 พยางค์
3)
กรกฎาคม มีกี่พยางค์
ก.
1 พยางค์
ข.
3 พยางค์
ค.
4 พยางค์
ง.
5 พยางค์
4)
ข้อใดไม่ใช่ประโยค
ก.
เขาขับรถมาโรงเรียน
ข.
สุดาซักผ้า
ค.
นิรุธวาดภาพสีน้ำ
ง.
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
5)
ข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธ
ก.
ฉันไม่ต้องการของจากเธอ
ข.
ฉันอยากได้ของจากเธอ
ค.
เธออยากได้ของจากฉันใช่ไหม
ง.
อะไรที่เธอไม่อยากได้
6)
ข้อใดประวิสรรชนีย์ได้ถูกต้อง
ก.
สดวกสบาย
ข.
ละเอียดละออ
ค.
ขะมักขะเม้น
ง.
กระฉับกระเฉง
7)
ข้อใดต่างจากพวก
ก.
คมนาคม
ข.
สติ
ค.
อนาคต
ง.
สะพาน
8)
ส.ส. ย่อมาจากคำใด
ก.
สโมสร
ข.
สมาชิกสภาจังหวัด
ค.
สภาวุฒิสมาชิก
ง.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
9)
ข้อใดเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ดี
ก.
พูดตามความรู้สึก
ข.
พูดด้วยความสนุกสนาน
ค.
พูดตามอารมณ์
ง.
พูดอย่างมีเหตุผล
10)
การเขียนจดหมายลาครูควรใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
ก.
เรียนคุณครูสมหญิง
ข.
เรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ค.
กราบเท้าคุณครูที่เคารพ
ง.
กราบสวัสดีคุณครูสมหญิง
11)
ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ
ก.
บรรพชา บันเทา
ข.
บรรได บรรยาย
ค.
อุปสรรค บรรพบุรุษ
ง.
บรรทม บันทุก
12)
"นิดกินข้าวกลางวัน" มีกี่คำและกี่พยางค์
ก.
1 คำ 5 พยางค์
ข.
5 คำ 1 พยางค์
ค.
3 คำ 5 พยางค์
ง.
1 คำ 1 พยางค์
13)
กรกฎาคม มีกี่พยางค์
ก.
1 พยางค์
ข.
3 พยางค์
ค.
4 พยางค์
ง.
5 พยางค์
14)
ข้อใดไม่ใช่ประโยค
ก.
เขาขับรถมาโรงเรียน
ข.
สุดาซักผ้า
ค.
นิรุธวาดภาพสีน้ำ
ง.
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
15)
ข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธ
ก.
ฉันไม่ต้องการของจากเธอ
ข.
ฉันอยากได้ของจากเธอ
ค.
เธออยากได้ของจากฉันใช่ไหม
ง.
อะไรที่เธอไม่อยากได้
16)
ข้อใดประวิสรรชนีย์ได้ถูกต้อง
ก.
สดวกสบาย
ข.
ละเอียดละออ
ค.
ขะมักขะเม้น
ง.
กระฉับกระเฉง
17)
ข้อใดต่างจากพวก
ก.
คมนาคม
ข.
สติ
ค.
อนาคต
ง.
สะพาน
18)
ส.ส. ย่อมาจากคำใด
ก.
สโมสร
ข.
สมาชิกสภาจังหวัด
ค.
สภาวุฒิสมาชิก
ง.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
19)
ข้อใดเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ดี
ก.
พูดตามความรู้สึก
ข.
พูดด้วยความสนุกสนาน
ค.
พูดตามอารมณ์
ง.
พูดอย่างมีเหตุผล
20)
การเขียนจดหมายลาครูควรใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
ก.
เรียนคุณครูสมหญิง
ข.
เรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ค.
กราบเท้าคุณครูที่เคารพ
ง.
กราบสวัสดีคุณครูสมหญิง