รหัสข้อสอบ : SOMA300688
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.3
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14
1)
ข้อใดกล่าวถึงการกรวดน้ำได้ถูกต้อง
ก.
จับภาชนะสำหรับกรวดน้ำด้วยมือซ้าย
ข.
รินน้ำให้ไหลลงไปเป็นสายไม่ขาดตอน
ค.
รินน้ำให้เสร็จพอดีกับที่พระสงฆ์เริ่มสวด “ยะถา วาริวะหา...”
ง.
เมื่อพระสงฆ์สวด “สัพพีติโย...” ให้นำน้ำไปเทในที่เหมาะสม
2)
สภาวะที่จิตเข้าสู่สมาธิจะมีลักษณะอย่างไร
ก.
ว่างเปล่า
ข.
วอกแวก
ค.
หลับลึก
ง.
ไม่ฟุ้งซ่าน
3)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน
ก.
สามารถสำรวมกาย วาจา ใจ
ข.
ทำนายเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ
ค.
ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
ง.
แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
4)
บุคคลในข้อใดแสดงถึงความเป็นผู้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของการฝึกจิตให้เป็นสมาธิ
ก.
ลัดดามีสุขภาพจิตดีอยู่เสมอ
ข.
สมศรีมีความสงบ ระงับกิเลสได้
ค.
มารศรีมีความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม
ง.
สุปราณีมีความกระฉับกระเฉงในการทำงาน
5)
ถ้าจิตเปรียบได้กับม้าพยศ วิธีบริหารจิตแบบอานาปานสติเปรียบได้กับอะไร
ก.
อานม้า
ข.
บังเหียน
ค.
โกลนม้า
ง.
หางม้า
6)
สิทธิโชคเป็นผู้ใช้โยนิโสมนสิการในชีวิตประจำวัน แสดงว่าเขาเป็นคนเช่นไร
ก.
มีความตั้งใจจริง
ข.
มีสุขภาพสมบูรณ์
ค.
มีมนุษยสัมพันธ์
ง.
รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ
7)
การคิดอย่างรู้จักว่าสภาพปัญหาคืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร และวิธีแก้แบบไหนดีที่สุด เป็นวิธีคิดตามข้อใด
ก.
คิดแบบอริยสัจ
ข.
คิดแบบถูกวิธี
ค.
คิดแบบเป็นระเบียบ
ง.
คิดแบบเป็นเหตุเป็นผล
8)
การกระทำของบุคคลใดสอดคล้องกับหลักการเดินสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา
ก.
อัจฉราทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม
ข.
วินัยมักไปกินข้าวตามภัตตาคารหรูๆ
ค.
ไชยาใช้จ่ายเงินซื้อของเท่าที่จำเป็น
ง.
นุสบาอดมื้อกินมื้อเพื่อเก็บเงินให้ได้มากๆ
9)
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ข้อใด
ก.
สมบัติ ๓
ข.
สัปปุริสธรรม ๗
ค.
อุบาสกธรรม ๗
ง.
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
10)
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสอนเรื่องสันโดษในพระพุทธศาสนา
ก.
ยินดีในสิ่งที่ตนหามาได้
ข.
แสวงหาความสุขทางวัตถุได้
ค.
ให้มีความมักน้อย พอใจเท่าที่ตนมีอยู่
ง.
ไม่ปฏิเสธความมั่งคั่งถ้าไม่เบียดเบียนผู้อื่น
11)
ปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปยังดินแดนต่างๆ ในสมัยโบราณได้แก่ข้อใด
ก.
ประชาชน
ข.
อุบาสก
ค.
อุบาสิกา
ง.
พระมหากษัตริย์
12)
สมาคมใดของประเทศอินเดียที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆ
ก.
สมาคมมหาโพธิ์
ข.
สมาคมบาลีปกรณ์
ค.
สมาคมพุทธคยา
ง.
สหพันธ์พระพุทธศาสนา
13)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศจีนในปัจจุบัน
ก.
ชาวจีนนับถือพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับลัทธิขงจื๊อและลัทธิเต๋า
ข.
ลัทธิคอมมิวนิสต์มีความสำคัญต่อจิตใจชาวจีนควบคู่ไปกับพระพุทธศาสนา
ค.
รัฐบาลจีนในปัจจุบันได้ประกาศให้ชาวจีนยกเลิกการนับถือพระพุทธศาสนา
ง.
ชาวจีนนับถือพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม และลัทธิขงจื๊อในจำนวนเท่ากัน
14)
“พระภิกษุสามารถประกอบอาชีพได้ มีครอบครัวได้เช่นเดียวกับฆราวาส” ลักษณะเช่นนี้เป็นพระภิกษุในนิกายใด
ก.
นิกายเซน
ข.
นิกายนิชิเรน
ค.
นิกายสุขาวดี
ง.
นิกายเคลุกปะ
15)
หนังสือประทีปแห่งเอเชียเป็นงานเขียนของบุคคลใด
ก.
ดร.เอ็มเบดการ์
ข.
สเปนเซอร์ อาร์ดี
ค.
อนาคาริก ธรรมปาละ
ง.
เซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์
16)
ข้อใดไม่ใช่วัดไทยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเยอรมนี
ก.
วัดพุทธวิหาร
ข.
วัดไทยมิวนิค
ค.
วัดไทยพุทธประทีป
ง.
วัดพุทธารามเบอร์ลิน
17)
วารสารที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แก่ข้อใด
ก.
นวสูตร
ข.
ธรรมจักร
ค.
พุทธศาสตร์ปริทัศน์
ง.
ศาสนจักรแห่งบูรพทิศ
18)
ทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรมที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใคร
ก.
ทหาร
ข.
ข้าราชการ
ค.
ประชาชน
ง.
พระมหากษัตริย์
19)
การกระทำเช่นใดที่นักเรียนไม่ควรกระทำในฐานะที่เป็นสมาชิกของสถาบันการศึกษา
ก.
ตั้งใจเล่าเรียนหนังสือ
ข.
ประจบเอาใจครูอาจารย์
ค.
แสดงความเคารพอย่างสูง
ง.
ปรนนิบัติรับใช้ตามโอกาส
20)
หากทุกคนต้องการให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสงบสุข สมาชิกของสังคมควรปฏิบัติเช่นไร
ก.
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข.
ปฏิบัติตามความพอใจ
ค.
ดำรงชีวิตด้วยความสันโดษ
ง.
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างหนัก
21)
ข้อใดกล่าวถึงการกรวดน้ำได้ถูกต้อง
ก.
จับภาชนะสำหรับกรวดน้ำด้วยมือซ้าย
ข.
รินน้ำให้ไหลลงไปเป็นสายไม่ขาดตอน
ค.
รินน้ำให้เสร็จพอดีกับที่พระสงฆ์เริ่มสวด “ยะถา วาริวะหา...”
ง.
เมื่อพระสงฆ์สวด “สัพพีติโย...” ให้นำน้ำไปเทในที่เหมาะสม
22)
สภาวะที่จิตเข้าสู่สมาธิจะมีลักษณะอย่างไร
ก.
ว่างเปล่า
ข.
วอกแวก
ค.
หลับลึก
ง.
ไม่ฟุ้งซ่าน
23)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน
ก.
สามารถสำรวมกาย วาจา ใจ
ข.
ทำนายเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ
ค.
ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
ง.
แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
24)
บุคคลในข้อใดแสดงถึงความเป็นผู้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของการฝึกจิตให้เป็นสมาธิ
ก.
ลัดดามีสุขภาพจิตดีอยู่เสมอ
ข.
สมศรีมีความสงบ ระงับกิเลสได้
ค.
มารศรีมีความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม
ง.
สุปราณีมีความกระฉับกระเฉงในการทำงาน
25)
ถ้าจิตเปรียบได้กับม้าพยศ วิธีบริหารจิตแบบอานาปานสติเปรียบได้กับอะไร
ก.
อานม้า
ข.
บังเหียน
ค.
โกลนม้า
ง.
หางม้า
26)
สิทธิโชคเป็นผู้ใช้โยนิโสมนสิการในชีวิตประจำวัน แสดงว่าเขาเป็นคนเช่นไร
ก.
มีความตั้งใจจริง
ข.
มีสุขภาพสมบูรณ์
ค.
มีมนุษยสัมพันธ์
ง.
รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ
27)
การคิดอย่างรู้จักว่าสภาพปัญหาคืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร และวิธีแก้แบบไหนดีที่สุด เป็นวิธีคิดตามข้อใด
ก.
คิดแบบอริยสัจ
ข.
คิดแบบถูกวิธี
ค.
คิดแบบเป็นระเบียบ
ง.
คิดแบบเป็นเหตุเป็นผล
28)
การกระทำของบุคคลใดสอดคล้องกับหลักการเดินสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา
ก.
อัจฉราทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม
ข.
วินัยมักไปกินข้าวตามภัตตาคารหรูๆ
ค.
ไชยาใช้จ่ายเงินซื้อของเท่าที่จำเป็น
ง.
นุสบาอดมื้อกินมื้อเพื่อเก็บเงินให้ได้มากๆ
29)
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ข้อใด
ก.
สมบัติ ๓
ข.
สัปปุริสธรรม ๗
ค.
อุบาสกธรรม ๗
ง.
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
30)
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสอนเรื่องสันโดษในพระพุทธศาสนา
ก.
ยินดีในสิ่งที่ตนหามาได้
ข.
แสวงหาความสุขทางวัตถุได้
ค.
ให้มีความมักน้อย พอใจเท่าที่ตนมีอยู่
ง.
ไม่ปฏิเสธความมั่งคั่งถ้าไม่เบียดเบียนผู้อื่น
31)
ปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปยังดินแดนต่างๆ ในสมัยโบราณได้แก่ข้อใด
ก.
ประชาชน
ข.
อุบาสก
ค.
อุบาสิกา
ง.
พระมหากษัตริย์
32)
สมาคมใดของประเทศอินเดียที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆ
ก.
สมาคมมหาโพธิ์
ข.
สมาคมบาลีปกรณ์
ค.
สมาคมพุทธคยา
ง.
สหพันธ์พระพุทธศาสนา
33)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศจีนในปัจจุบัน
ก.
ชาวจีนนับถือพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับลัทธิขงจื๊อและลัทธิเต๋า
ข.
ลัทธิคอมมิวนิสต์มีความสำคัญต่อจิตใจชาวจีนควบคู่ไปกับพระพุทธศาสนา
ค.
รัฐบาลจีนในปัจจุบันได้ประกาศให้ชาวจีนยกเลิกการนับถือพระพุทธศาสนา
ง.
ชาวจีนนับถือพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม และลัทธิขงจื๊อในจำนวนเท่ากัน
34)
“พระภิกษุสามารถประกอบอาชีพได้ มีครอบครัวได้เช่นเดียวกับฆราวาส” ลักษณะเช่นนี้เป็นพระภิกษุในนิกายใด
ก.
นิกายเซน
ข.
นิกายนิชิเรน
ค.
นิกายสุขาวดี
ง.
นิกายเคลุกปะ
35)
หนังสือประทีปแห่งเอเชียเป็นงานเขียนของบุคคลใด
ก.
ดร.เอ็มเบดการ์
ข.
สเปนเซอร์ อาร์ดี
ค.
อนาคาริก ธรรมปาละ
ง.
เซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์
36)
ข้อใดไม่ใช่วัดไทยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเยอรมนี
ก.
วัดพุทธวิหาร
ข.
วัดไทยมิวนิค
ค.
วัดไทยพุทธประทีป
ง.
วัดพุทธารามเบอร์ลิน
37)
วารสารที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แก่ข้อใด
ก.
นวสูตร
ข.
ธรรมจักร
ค.
พุทธศาสตร์ปริทัศน์
ง.
ศาสนจักรแห่งบูรพทิศ
38)
ทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรมที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใคร
ก.
ทหาร
ข.
ข้าราชการ
ค.
ประชาชน
ง.
พระมหากษัตริย์
39)
การกระทำเช่นใดที่นักเรียนไม่ควรกระทำในฐานะที่เป็นสมาชิกของสถาบันการศึกษา
ก.
ตั้งใจเล่าเรียนหนังสือ
ข.
ประจบเอาใจครูอาจารย์
ค.
แสดงความเคารพอย่างสูง
ง.
ปรนนิบัติรับใช้ตามโอกาส
40)
หากทุกคนต้องการให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสงบสุข สมาชิกของสังคมควรปฏิบัติเช่นไร
ก.
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข.
ปฏิบัติตามความพอใจ
ค.
ดำรงชีวิตด้วยความสันโดษ
ง.
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างหนัก