รหัสข้อสอบ : SOMA300687
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.3
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่13
1)
ส่วนใดของพระอภิธรรมปิฎกที่กล่าวถึงข้อธรรมเป็นหมวดๆ แล้วแยกออกอธิบายเป็นประเภทๆ
ก.
ธัมมสังคณี
ข.
วิภังค์
ค.
ธาตุกถา
ง.
ปุคคลบัญญัติ
2)
พุทธศาสนิกชนที่ปกป้องมิให้มีการลบหลู่พระพุทธศาสนาโดยรวม พึงปฏิบัติเช่นใด
ก.
วางเฉย ไม่ต้องสนใจ
ข.
ชี้แจงผู้กระทำด้วยสันติวิธี
ค.
ใช้กำลังข่มขู่ผู้กระทำอย่างรุนแรง
ง.
แจ้งตำรวจจับโดยทันทีที่พบเห็น
3)
หน้าที่หลักอันสำคัญของพระสงฆ์คือข้อใด
ก.
สั่งสอนประชาชน
ข.
ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
ค.
เป็นผู้นำในการพัฒนาสาธารณประโยชน์
ง.
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
4)
เหตุใดจึงกล่าวว่า “พระสงฆ์เป็นกัลยาณมิตรของสังคม”
ก.
คอยรับฟังคำสารภาพบาป
ข.
เป็นที่ปรับทุกข์ของชาวบ้าน
ค.
บอกทางที่นำไปสู่ความร่ำรวย
ง.
ชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
5)
ข้อใดสัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ในด้านการเป็นผู้ “บอกทางสวรรค์ให้”
ก.
เจ้าอาวาสแจงพระวินัยแก่พระอนุชิต
ข.
หลวงตาสนทนาธรรมกับมรรคทายก
ค.
พระครูปลัดแนะนำธรรมให้แก่ญาติโยม
ง.
พระวิชิตชวนศิษย์วัดไปช่วยกันปลูกต้นไม้
6)
กิจกรรมในข้อใดที่มีส่วนส่งเสริมในการเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนา
ก.
ชวนชาวต่างชาติมาฟังพระธรรมเทศนาในวันพระ
ข.
เชิญชาวต่างชาติมาเที่ยวงานวัดและดูการละเล่นต่างๆ
ค.
เชิญชาวต่างชาติมาร่วมพิธีเวียนเทียนและชมวัดไทยอันสวยงาม
ง.
เชิญชาวต่างชาติมาทอดผ้าป่าและนำเที่ยวสถานที่สำคัญในจังหวัด
7)
วิธีการศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนั้น พุทธศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติตามหลักใด
ก.
หลักพหูสูต
ข.
หลักบริหารจิต
ค.
หลักไตรสิกขา
ง.
หลักวิปัสสนากรรมฐาน
8)
องค์กรชาวพุทธใดที่มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและปกป้องพระพุทธศาสนาในหมู่ชาวพุทธต่างนิกาย
ก.
ชมรม
ข.
สมาคม
ค.
องค์การ
ง.
การเข้าค่าย
9)
หน้าที่ที่แท้จริงของครูที่พึงมีต่อศิษย์ได้แก่ข้อใด
ก.
สอนให้เป็นคนดี
ข.
สอนให้เป็นคนร่ำรวย
ค.
สอนให้เป็นคนมีเกียรติ
ง.
สอนให้เป็นคนมีความอดทน
10)
ข้อใดเป็นเหตุผลที่ชาวพุทธต้องนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบศาสนพิธีที่บ้าน
ก.
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ข.
สะดวกแก่การจัดงาน
ค.
เป็นธรรมเนียมนิยม
ง.
เพื่อความเป็นสิริมงคล
11)
การใช้คำว่า “ฝ่าพระบาท” หรือ “ฝ่าบาท” พึงเลือกกล่าวกับพระสงฆ์ในระดับใด
ก.
พระทั่วไป
ข.
สมเด็จพระสังฆราช
ค.
พระครูสัญญาบัตร
ง.
สมเด็จพระราชาคณะ
12)
“ทรงชัยเดินอย่างสง่า สุภาพ หลังตรง” แสดงว่าทรงชัยอยู่ในสถานการณ์ใด
ก.
เดินตามลำพัง
ข.
เดินกับผู้ใหญ่
ค.
เดินนำเสด็จ
ง.
เดินตามเสด็จ
13)
ท่านั่งในข้อใดที่สตรีไม่ควรปฏิบัติในการนั่งฟังเทศน์
ก.
นั่งคุกเข่า
ข.
นั่งตัวตรง
ค.
นั่งเหยียดขา
ง.
นั่งพับเพียบ
14)
ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการประกอบศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ก.
ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์
ข.
รักษาเอกลักษณ์ของชาติ
ค.
สมาทานศีลและฟังธรรม
ง.
ผ่อนคลายความเครียดในวันหยุดงาน
15)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
ก.
วันจาตุรงคสันนิบาต
ข.
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก
ค.
คล้ายวันเสด็จออกผนวชของพระพุทธเจ้า
ง.
คล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
16)
การบวชของท่านโกณฑัญญะมีผลสำคัญที่สุดต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร
ก.
มีสาวกเพิ่มขึ้น
ข.
มีพระรัตนตรัยครบองค์ ๓
ค.
มีพหูสูตเพิ่มมากขึ้น
ง.
มีกำลังในการเผยแผ่ศาสนามากขึ้น
17)
การถวายเทียนพรรษาแก่พระสงฆ์ แต่เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก.
หาเงินเข้าวัด
ข.
ใช้จุดให้แสงสว่าง
ค.
เป็นการทำบุญวิธีหนึ่ง
ง.
นำไปตกแต่งวัดให้สวยงาม
18)
ใครเป็นผู้เริ่มทูลขอพระบรมพุทธานุญาตจากพระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์ใช้ผ้าอาบน้ำฝน
ก.
นางวิสาขา
ข.
พระอานนท์
ค.
พระเจ้าพิมพิสาร
ง.
พระโมคคัลลานะ
19)
“อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูลจีวะรานิ สะปะริวารานิ...” ใช้ในพิธีการข้อใด
ก.
การทอดผ้าป่า
ข.
การทอดกฐิน
ค.
การถวายผ้าอาบน้ำฝน
ง.
การถวายผ้าจำนำพรรษา
20)
การถวายเครื่องไทยธรรมในงานอวมงคลนิยมกระทำเมื่อใด
ก.
หลังบังสุกุล
ข.
หลังจากพระฉันอาหาร
ค.
ต่อจากถวายข้าวพระพุทธ
ง.
หลังจากกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
21)
ส่วนใดของพระอภิธรรมปิฎกที่กล่าวถึงข้อธรรมเป็นหมวดๆ แล้วแยกออกอธิบายเป็นประเภทๆ
ก.
ธัมมสังคณี
ข.
วิภังค์
ค.
ธาตุกถา
ง.
ปุคคลบัญญัติ
22)
พุทธศาสนิกชนที่ปกป้องมิให้มีการลบหลู่พระพุทธศาสนาโดยรวม พึงปฏิบัติเช่นใด
ก.
วางเฉย ไม่ต้องสนใจ
ข.
ชี้แจงผู้กระทำด้วยสันติวิธี
ค.
ใช้กำลังข่มขู่ผู้กระทำอย่างรุนแรง
ง.
แจ้งตำรวจจับโดยทันทีที่พบเห็น
23)
หน้าที่หลักอันสำคัญของพระสงฆ์คือข้อใด
ก.
สั่งสอนประชาชน
ข.
ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
ค.
เป็นผู้นำในการพัฒนาสาธารณประโยชน์
ง.
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
24)
เหตุใดจึงกล่าวว่า “พระสงฆ์เป็นกัลยาณมิตรของสังคม”
ก.
คอยรับฟังคำสารภาพบาป
ข.
เป็นที่ปรับทุกข์ของชาวบ้าน
ค.
บอกทางที่นำไปสู่ความร่ำรวย
ง.
ชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
25)
ข้อใดสัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ในด้านการเป็นผู้ “บอกทางสวรรค์ให้”
ก.
เจ้าอาวาสแจงพระวินัยแก่พระอนุชิต
ข.
หลวงตาสนทนาธรรมกับมรรคทายก
ค.
พระครูปลัดแนะนำธรรมให้แก่ญาติโยม
ง.
พระวิชิตชวนศิษย์วัดไปช่วยกันปลูกต้นไม้
26)
กิจกรรมในข้อใดที่มีส่วนส่งเสริมในการเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนา
ก.
ชวนชาวต่างชาติมาฟังพระธรรมเทศนาในวันพระ
ข.
เชิญชาวต่างชาติมาเที่ยวงานวัดและดูการละเล่นต่างๆ
ค.
เชิญชาวต่างชาติมาร่วมพิธีเวียนเทียนและชมวัดไทยอันสวยงาม
ง.
เชิญชาวต่างชาติมาทอดผ้าป่าและนำเที่ยวสถานที่สำคัญในจังหวัด
27)
วิธีการศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนั้น พุทธศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติตามหลักใด
ก.
หลักพหูสูต
ข.
หลักบริหารจิต
ค.
หลักไตรสิกขา
ง.
หลักวิปัสสนากรรมฐาน
28)
องค์กรชาวพุทธใดที่มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและปกป้องพระพุทธศาสนาในหมู่ชาวพุทธต่างนิกาย
ก.
ชมรม
ข.
สมาคม
ค.
องค์การ
ง.
การเข้าค่าย
29)
หน้าที่ที่แท้จริงของครูที่พึงมีต่อศิษย์ได้แก่ข้อใด
ก.
สอนให้เป็นคนดี
ข.
สอนให้เป็นคนร่ำรวย
ค.
สอนให้เป็นคนมีเกียรติ
ง.
สอนให้เป็นคนมีความอดทน
30)
ข้อใดเป็นเหตุผลที่ชาวพุทธต้องนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบศาสนพิธีที่บ้าน
ก.
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ข.
สะดวกแก่การจัดงาน
ค.
เป็นธรรมเนียมนิยม
ง.
เพื่อความเป็นสิริมงคล
31)
การใช้คำว่า “ฝ่าพระบาท” หรือ “ฝ่าบาท” พึงเลือกกล่าวกับพระสงฆ์ในระดับใด
ก.
พระทั่วไป
ข.
สมเด็จพระสังฆราช
ค.
พระครูสัญญาบัตร
ง.
สมเด็จพระราชาคณะ
32)
“ทรงชัยเดินอย่างสง่า สุภาพ หลังตรง” แสดงว่าทรงชัยอยู่ในสถานการณ์ใด
ก.
เดินตามลำพัง
ข.
เดินกับผู้ใหญ่
ค.
เดินนำเสด็จ
ง.
เดินตามเสด็จ
33)
ท่านั่งในข้อใดที่สตรีไม่ควรปฏิบัติในการนั่งฟังเทศน์
ก.
นั่งคุกเข่า
ข.
นั่งตัวตรง
ค.
นั่งเหยียดขา
ง.
นั่งพับเพียบ
34)
ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการประกอบศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ก.
ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์
ข.
รักษาเอกลักษณ์ของชาติ
ค.
สมาทานศีลและฟังธรรม
ง.
ผ่อนคลายความเครียดในวันหยุดงาน
35)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
ก.
วันจาตุรงคสันนิบาต
ข.
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก
ค.
คล้ายวันเสด็จออกผนวชของพระพุทธเจ้า
ง.
คล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
36)
การบวชของท่านโกณฑัญญะมีผลสำคัญที่สุดต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร
ก.
มีสาวกเพิ่มขึ้น
ข.
มีพระรัตนตรัยครบองค์ ๓
ค.
มีพหูสูตเพิ่มมากขึ้น
ง.
มีกำลังในการเผยแผ่ศาสนามากขึ้น
37)
การถวายเทียนพรรษาแก่พระสงฆ์ แต่เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก.
หาเงินเข้าวัด
ข.
ใช้จุดให้แสงสว่าง
ค.
เป็นการทำบุญวิธีหนึ่ง
ง.
นำไปตกแต่งวัดให้สวยงาม
38)
ใครเป็นผู้เริ่มทูลขอพระบรมพุทธานุญาตจากพระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์ใช้ผ้าอาบน้ำฝน
ก.
นางวิสาขา
ข.
พระอานนท์
ค.
พระเจ้าพิมพิสาร
ง.
พระโมคคัลลานะ
39)
“อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูลจีวะรานิ สะปะริวารานิ...” ใช้ในพิธีการข้อใด
ก.
การทอดผ้าป่า
ข.
การทอดกฐิน
ค.
การถวายผ้าอาบน้ำฝน
ง.
การถวายผ้าจำนำพรรษา
40)
การถวายเครื่องไทยธรรมในงานอวมงคลนิยมกระทำเมื่อใด
ก.
หลังบังสุกุล
ข.
หลังจากพระฉันอาหาร
ค.
ต่อจากถวายข้าวพระพุทธ
ง.
หลังจากกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล