รหัสข้อสอบ : SOMA300681
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.3
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่7
1)
เพราะเหตุใด สารสนเทศภูมิศาสตร์จึงต้องแปลงข้อมูลแอนะล็อกให้เป็นข้อมูลตัวเลขก่อนการจัดเก็บ
ก.
ข้อมูลแอนะล็อกไม่สามารถอ่านค่าได้
ข.
ข้อมูลแอนะล็อกมีรายละเอียดมากเกินความต้องการ
ค.
ข้อมูลตัวเลขมีความละเอียดน้อยกว่าจึงจัดเก็บได้สะดวก
ง.
สามารถนำข้อมูลตัวเลขมาซ้อนทับกันได้โดยไม่คลาดเคลื่อน
2)
ข้อใดคือประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ก.
ยับยั้งการเกิดภัยธรรมชาติ
ข.
วางแผนการใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสม
ค.
ป้องกันการบุกรุกเข้าตัดไม้ทำลายป่า
ง.
กำหนดสภาพภูมิอากาศในบริเวณต่างๆ
3)
ถ้านักเรียนต้องการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เนื้อที่ของป่าสงวนในประเทศไทยจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นักเรียนควรติดต่อหน่วยงานใด
ก.
กรมป่าไม้
ข.
กรมประมง
ค.
กรมการปกครอง
ง.
กรมทรัพยากรธรณี
4)
ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับโลกได้ถูกต้อง
ก.
โลกมีสัณฐานกลมสมบูรณ์
ข.
ผิวโลกมีส่วนที่เป็นพื้นน้ำมากกว่าพื้นดิน
ค.
แผ่นดินทวีปต่างๆ ของโลกเกิดจากการรวมกันของแผ่นดินในอดีต
ง.
ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดทำให้เปลือกโลกเคลื่อนตัว
5)
ลักษณะภูมิประเทศของโลกในข้อใด เรียงจากระดับสูงไปหาต่ำได้อย่างถูกต้อง
ก.
ทิวเขา ที่ราบสูง ที่ราบ
ข.
ทิวเขา แม่น้ำ ทะเล
ค.
ชายฝั่ง ที่ราบ ทิวเขา
ง.
หมู่เกาะ ทะเลสาบ แม่น้ำ
6)
ภูมิอากาศของโลกมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค เป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
ก.
ตำแหน่งที่ตั้งตามละติจูด
ข.
กระแสน้ำในมหาสมุทร
ค.
ระบบทิศทางของลมประจำถิ่น
ง.
พืชพรรณธรรมชาติประจำถิ่น
7)
ข้อใดคือพืชอาหารที่สำคัญของโลก
ก.
ข้าวเจ้า ถั่วเหลือง งา มะกอก
ข.
มะพร้าว ปาล์ม ถั่วเหลือง กาแฟ
ค.
ข้าวสาลี ข้าวโพด มันฝรั่ง ข้าวเจ้า
ง.
มันสำปะหลัง ข้าวสาลี เผือก มันเทศ
8)
ประเทศใดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
ก.
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี
ข.
สหพันธรัฐรัสเซีย จีน เกาหลีใต้
ค.
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน
ง.
เยอรมนี สหพันธรัฐรัสเซีย สหราชอาณาจักร
9)
ทุกข้อกล่าวถึงทำเลที่ตั้งของยุโรปได้ถูกต้อง ยกเว้น ข้อใด
ก.
ตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร
ข.
ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมด
ค.
ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก
ง.
ทางใต้ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทวีปแอฟริกา
10)
ประเทศกับเมืองหลวงในทวีปยุโรปข้อใดที่ ไม่ สัมพันธ์กัน
ก.
ฝรั่งเศส : ปารีส
ข.
เยอรมนี : เบอร์ลิน
ค.
ออสเตรีย : เวียนนา
ง.
เนเธอร์แลนด์ : รอตเตอร์ดัม
11)
“ฟยอร์ด” ในเขตหินเก่าตอนเหนือของทวีปยุโรป สัมพันธ์กับข้อใด
ก.
ชายฝั่งประเทศนอร์เวย์
ข.
ทิวเขาบนเกาะไอซ์แลนด์
ค.
ป่าไม้ในประเทศฟินแลนด์
ง.
ที่ราบในประเทศเดนมาร์ก
12)
ทิวเขาสูงในทวีปยุโรปซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมคือข้อใด
ก.
ทิวเขาแอลป์
ข.
ทิวเขาร็อกกี
ค.
ทิวเขาแอตลาส
ง.
ทิวเขาคิลิมันจาโร
13)
ประเทศใดต่อไปนี้ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะขนาดใหญ่
ก.
สวีเดน
ข.
สวิตเซอร์แลนด์
ค.
สหราชอาณาจักร
ง.
สหพันธรัฐรัสเซีย
14)
การเดินทางเรือจากชายฝั่งของประเทศอิตาลี เพื่อขนส่งสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาต้องผ่านสถานที่ใดบ้าง
ก.
คลองสุเอซ
ข.
แม่น้ำไทเบอร์
ค.
ทะเลบอลติก
ง.
ช่องแคบยิบรอลตาร์
15)
ภูมิอากาศของภูมิภาคยุโรปตะวันตกระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
ก.
อยู่ใกล้น่านน้ำขนาดใหญ่
ข.
อิทธิพลของลมประจำ
ค.
มีทิวเขาสูงล้อมรอบ
ง.
ภูมิประเทศเป็นคาบสมุทร
16)
สินค้าอุตสาหกรรมของทวีปยุโรปเป็นที่ต้องการของตลาดโลก เนื่องจากคุณสมบัติใด
ก.
ราคาถูก
ข.
การบริการดี
ค.
รูปลักษณ์สวยงาม
ง.
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
17)
ข้อใดคือประเทศในทวีปยุโรปที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ก.
สหราชอาณาจักร สวีเดน สเปน
ข.
สหราชอาณาจักร อิตาลี ฝรั่งเศส
ค.
สเปน สวีเดน สหพันธรัฐรัสเซีย
ง.
ลิทัวเนีย โครเอเชีย โรมาเนีย
18)
ขนาดของทวีปอเมริกาเหนือสอดคล้องกับข้อใด
ก.
เล็กกว่ายุโรปและแอฟริกา
ข.
ใหญ่เท่ายุโรปและเอเชีย
ค.
เล็กกว่าเอเชียใหญ่กว่ายุโรป
ง.
ใหญ่กว่าออสเตรเลียและเอเชีย
19)
ประเทศกับเมืองหลวงในทวีปอเมริกาเหนือข้อใดที่ ไม่สัมพันธ์กัน
ก.
แคนาดา : ออตตาวา
ข.
สหรัฐอเมริกา : นิวยอร์ก
ค.
เม็กซิโก : เม็กซิโกซิตี
ง.
คิวบา : ฮาวานา
20)
สภาพภูมิประเทศเด่นทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นแบบใด
ก.
ทะเลทราย
ข.
ที่ราบลุ่ม
ค.
ทิวเขาสูง
ง.
เนินลูกฟูก
21)
เพราะเหตุใด สารสนเทศภูมิศาสตร์จึงต้องแปลงข้อมูลแอนะล็อกให้เป็นข้อมูลตัวเลขก่อนการจัดเก็บ
ก.
ข้อมูลแอนะล็อกไม่สามารถอ่านค่าได้
ข.
ข้อมูลแอนะล็อกมีรายละเอียดมากเกินความต้องการ
ค.
ข้อมูลตัวเลขมีความละเอียดน้อยกว่าจึงจัดเก็บได้สะดวก
ง.
สามารถนำข้อมูลตัวเลขมาซ้อนทับกันได้โดยไม่คลาดเคลื่อน
22)
ข้อใดคือประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ก.
ยับยั้งการเกิดภัยธรรมชาติ
ข.
วางแผนการใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสม
ค.
ป้องกันการบุกรุกเข้าตัดไม้ทำลายป่า
ง.
กำหนดสภาพภูมิอากาศในบริเวณต่างๆ
23)
ถ้านักเรียนต้องการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เนื้อที่ของป่าสงวนในประเทศไทยจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นักเรียนควรติดต่อหน่วยงานใด
ก.
กรมป่าไม้
ข.
กรมประมง
ค.
กรมการปกครอง
ง.
กรมทรัพยากรธรณี
24)
ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับโลกได้ถูกต้อง
ก.
โลกมีสัณฐานกลมสมบูรณ์
ข.
ผิวโลกมีส่วนที่เป็นพื้นน้ำมากกว่าพื้นดิน
ค.
แผ่นดินทวีปต่างๆ ของโลกเกิดจากการรวมกันของแผ่นดินในอดีต
ง.
ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดทำให้เปลือกโลกเคลื่อนตัว
25)
ลักษณะภูมิประเทศของโลกในข้อใด เรียงจากระดับสูงไปหาต่ำได้อย่างถูกต้อง
ก.
ทิวเขา ที่ราบสูง ที่ราบ
ข.
ทิวเขา แม่น้ำ ทะเล
ค.
ชายฝั่ง ที่ราบ ทิวเขา
ง.
หมู่เกาะ ทะเลสาบ แม่น้ำ
26)
ภูมิอากาศของโลกมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค เป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
ก.
ตำแหน่งที่ตั้งตามละติจูด
ข.
กระแสน้ำในมหาสมุทร
ค.
ระบบทิศทางของลมประจำถิ่น
ง.
พืชพรรณธรรมชาติประจำถิ่น
27)
ข้อใดคือพืชอาหารที่สำคัญของโลก
ก.
ข้าวเจ้า ถั่วเหลือง งา มะกอก
ข.
มะพร้าว ปาล์ม ถั่วเหลือง กาแฟ
ค.
ข้าวสาลี ข้าวโพด มันฝรั่ง ข้าวเจ้า
ง.
มันสำปะหลัง ข้าวสาลี เผือก มันเทศ
28)
ประเทศใดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
ก.
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี
ข.
สหพันธรัฐรัสเซีย จีน เกาหลีใต้
ค.
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน
ง.
เยอรมนี สหพันธรัฐรัสเซีย สหราชอาณาจักร
29)
ทุกข้อกล่าวถึงทำเลที่ตั้งของยุโรปได้ถูกต้อง ยกเว้น ข้อใด
ก.
ตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร
ข.
ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมด
ค.
ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก
ง.
ทางใต้ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทวีปแอฟริกา
30)
ประเทศกับเมืองหลวงในทวีปยุโรปข้อใดที่ ไม่ สัมพันธ์กัน
ก.
ฝรั่งเศส : ปารีส
ข.
เยอรมนี : เบอร์ลิน
ค.
ออสเตรีย : เวียนนา
ง.
เนเธอร์แลนด์ : รอตเตอร์ดัม
31)
“ฟยอร์ด” ในเขตหินเก่าตอนเหนือของทวีปยุโรป สัมพันธ์กับข้อใด
ก.
ชายฝั่งประเทศนอร์เวย์
ข.
ทิวเขาบนเกาะไอซ์แลนด์
ค.
ป่าไม้ในประเทศฟินแลนด์
ง.
ที่ราบในประเทศเดนมาร์ก
32)
ทิวเขาสูงในทวีปยุโรปซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมคือข้อใด
ก.
ทิวเขาแอลป์
ข.
ทิวเขาร็อกกี
ค.
ทิวเขาแอตลาส
ง.
ทิวเขาคิลิมันจาโร
33)
ประเทศใดต่อไปนี้ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะขนาดใหญ่
ก.
สวีเดน
ข.
สวิตเซอร์แลนด์
ค.
สหราชอาณาจักร
ง.
สหพันธรัฐรัสเซีย
34)
การเดินทางเรือจากชายฝั่งของประเทศอิตาลี เพื่อขนส่งสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาต้องผ่านสถานที่ใดบ้าง
ก.
คลองสุเอซ
ข.
แม่น้ำไทเบอร์
ค.
ทะเลบอลติก
ง.
ช่องแคบยิบรอลตาร์
35)
ภูมิอากาศของภูมิภาคยุโรปตะวันตกระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
ก.
อยู่ใกล้น่านน้ำขนาดใหญ่
ข.
อิทธิพลของลมประจำ
ค.
มีทิวเขาสูงล้อมรอบ
ง.
ภูมิประเทศเป็นคาบสมุทร
36)
สินค้าอุตสาหกรรมของทวีปยุโรปเป็นที่ต้องการของตลาดโลก เนื่องจากคุณสมบัติใด
ก.
ราคาถูก
ข.
การบริการดี
ค.
รูปลักษณ์สวยงาม
ง.
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
37)
ข้อใดคือประเทศในทวีปยุโรปที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ก.
สหราชอาณาจักร สวีเดน สเปน
ข.
สหราชอาณาจักร อิตาลี ฝรั่งเศส
ค.
สเปน สวีเดน สหพันธรัฐรัสเซีย
ง.
ลิทัวเนีย โครเอเชีย โรมาเนีย
38)
ขนาดของทวีปอเมริกาเหนือสอดคล้องกับข้อใด
ก.
เล็กกว่ายุโรปและแอฟริกา
ข.
ใหญ่เท่ายุโรปและเอเชีย
ค.
เล็กกว่าเอเชียใหญ่กว่ายุโรป
ง.
ใหญ่กว่าออสเตรเลียและเอเชีย
39)
ประเทศกับเมืองหลวงในทวีปอเมริกาเหนือข้อใดที่ ไม่สัมพันธ์กัน
ก.
แคนาดา : ออตตาวา
ข.
สหรัฐอเมริกา : นิวยอร์ก
ค.
เม็กซิโก : เม็กซิโกซิตี
ง.
คิวบา : ฮาวานา
40)
สภาพภูมิประเทศเด่นทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นแบบใด
ก.
ทะเลทราย
ข.
ที่ราบลุ่ม
ค.
ทิวเขาสูง
ง.
เนินลูกฟูก