รหัสข้อสอบ : SOPB506599
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การผลิตและการบริโภค
1)
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยการผลิต
ก.
เป็นสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานที่ผู้ผลิตนำมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้เป็นสินค้าและบริการ
ข.
ในทางเศรษฐศาสตร์แบ่งเป็น 3 ประการ
ค.
ประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน เครื่องจักร และทุน
ง.
ผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตประเภททุน คือ กำไร
2)
ที่ดินอันเป็นปัจจัยการผลิตหมายถึงข้อใด
ก.
เฉพาะพื้นดิน
ข.
เฉพาะที่ดินที่มีโฉนด
ค.
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัด
ง.
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด
3)
ทุนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก.
2 ประเภท คือ วัตถุทุนและเงินทุน
ข.
2 ประเภท คือ วัตถุทุนและแรงทุน
ค.
3 ประเภท คือ วัตถุทุน เงินทุนและแรงทุน
ง.
3 ประเภท คือ วัตถุทุน เงินทุนและแรงงาน
4)
ข้อใดไม่ถือเป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
ก.
ผลิตเพื่อใคร
ข.
ผลิตอย่างไร
ค.
ผลิตอะไร
ง.
ผลิตที่ไหน
5)
ข้อใดที่ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ก.
หลักความประหยัด
ข.
หลักตามความชอบ
ค.
หลักความคุ้มค่า
ง.
หลักความจำเป็น
6)
ข้อใดมิใช่ลักษณะเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร
ก.
ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถการผลิต
ข.
ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต
ค.
ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ผลผลิตมีต้นทุนต่ำ
ง.
ใช้เทคโนโลยีให้ราคาสินค้าต่ำลง
7)
การจะใช้เทคโนโลยีในการผลิตไม่จำต้องพิจารณาในข้อใด
ก.
ต้นทุนของเทคโนโลยี
ข.
สอดคล้องกับทรัพยากร
ค.
พิจารณาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ง.
ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
8)
นอกเหนือปัจจัยการผลิต 4 ประเภท ยังมีปัจจัยใดที่มีความสำคัญต่อการผลิตสินค้าและบริการ
ก.
ราคาน้ำมัน
ข.
วัตถุดิบ
ค.
ราคาน้ำมันและวัตถุดิบ
ง.
ผิดทุกข้อ
9)
ข้อใดเป็นตัวอย่างของการบริโภคที่ดี
ก.
เปิ้ลบริโภคสินค้าที่ตนเองชอบก่อนเสมอ
ข.
ลำไยชอบกินขนม
ค.
มะม่วงอ่านฉลากสินค้าอย่างครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อ
ง.
กีวีซื้อเสื้อผ้ามาใส่เพียงครั้งเดียวแล้วเบื่อ
10)
ข้อใดเป็นปัจจัยที่น่าจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคมากที่สุด
ก.
รายได้ของตนเอง
ข.
รสนิยมในการบริโภค
ค.
เลียนแบบการบริโภค
ง.
การรู้เท่าทันข้อมูลการบริโภค
11)
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยการผลิต
ก.
เป็นสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานที่ผู้ผลิตนำมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้เป็นสินค้าและบริการ
ข.
ในทางเศรษฐศาสตร์แบ่งเป็น 3 ประการ
ค.
ประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน เครื่องจักร และทุน
ง.
ผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตประเภททุน คือ กำไร
12)
ที่ดินอันเป็นปัจจัยการผลิตหมายถึงข้อใด
ก.
เฉพาะพื้นดิน
ข.
เฉพาะที่ดินที่มีโฉนด
ค.
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัด
ง.
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด
13)
ทุนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก.
2 ประเภท คือ วัตถุทุนและเงินทุน
ข.
2 ประเภท คือ วัตถุทุนและแรงทุน
ค.
3 ประเภท คือ วัตถุทุน เงินทุนและแรงทุน
ง.
3 ประเภท คือ วัตถุทุน เงินทุนและแรงงาน
14)
ข้อใดไม่ถือเป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
ก.
ผลิตเพื่อใคร
ข.
ผลิตอย่างไร
ค.
ผลิตอะไร
ง.
ผลิตที่ไหน
15)
ข้อใดที่ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ก.
หลักความประหยัด
ข.
หลักตามความชอบ
ค.
หลักความคุ้มค่า
ง.
หลักความจำเป็น
16)
ข้อใดมิใช่ลักษณะเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร
ก.
ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถการผลิต
ข.
ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต
ค.
ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ผลผลิตมีต้นทุนต่ำ
ง.
ใช้เทคโนโลยีให้ราคาสินค้าต่ำลง
17)
การจะใช้เทคโนโลยีในการผลิตไม่จำต้องพิจารณาในข้อใด
ก.
ต้นทุนของเทคโนโลยี
ข.
สอดคล้องกับทรัพยากร
ค.
พิจารณาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ง.
ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
18)
นอกเหนือปัจจัยการผลิต 4 ประเภท ยังมีปัจจัยใดที่มีความสำคัญต่อการผลิตสินค้าและบริการ
ก.
ราคาน้ำมัน
ข.
วัตถุดิบ
ค.
ราคาน้ำมันและวัตถุดิบ
ง.
ผิดทุกข้อ
19)
ข้อใดเป็นตัวอย่างของการบริโภคที่ดี
ก.
เปิ้ลบริโภคสินค้าที่ตนเองชอบก่อนเสมอ
ข.
ลำไยชอบกินขนม
ค.
มะม่วงอ่านฉลากสินค้าอย่างครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อ
ง.
กีวีซื้อเสื้อผ้ามาใส่เพียงครั้งเดียวแล้วเบื่อ
20)
ข้อใดเป็นปัจจัยที่น่าจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคมากที่สุด
ก.
รายได้ของตนเอง
ข.
รสนิยมในการบริโภค
ค.
เลียนแบบการบริโภค
ง.
การรู้เท่าทันข้อมูลการบริโภค