รหัสข้อสอบ : SOPB506598
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิภาคของเรา
1)
ประเทศไทยแบ่งเป็นกี่ภูมิภาค
ก.
2 ภูมิภาค
ข.
3 ภูมิภาค
ค.
6 ภูมิภาค
ง.
10 ภูมิภาค
2)
ภูมิภาคใดไม่มีพื้นที่ติดทะเล
ก.
ภาคกลาง
ข.
ภาคเหนือ
ค.
ภาคตะวันออก
ง.
ภาคใต้
3)
ตำแหน่งที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยอยู่ในจังหวัดใด
ก.
สตูล
ข.
ยะลา
ค.
ปัตตานี
ง.
นราธิวาส
4)
ภูมิภาคใดไม่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศอื่น
ก.
ภาคเหนือ
ข.
ภาคตะวันวออกเฉียงเหนือ
ค.
ภาคใต้
ง.
ภาคกลาง
5)
ภูมิภาคใดไม่ติดกับภาคเหนือ
ก.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข.
ภาคตะวันออก
ค.
ภาคตะวันตก
ง.
ภาคกลาง
6)
ตำแหน่งที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยอยู่ในจังหวัดใด
ก.
เชียงราย
ข.
เชียงใหม่
ค.
น่าน
ง.
เลย
7)
จังหวัดใดมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย
ก.
เชียงราย
ข.
เชียงใหม่
ค.
กรุงเทพมหานคร
ง.
นครราชสีมา
8)
ส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยอยู่ในจังหวัดใด
ก.
ตรัง
ข.
ประจวบคีรีขันธ์
ค.
ระนอง
ง.
สมุทรสาคร
9)
“แม่น้ำนานาชาติ” หมายถึงแม่น้ำสายใด
ก.
แม่น้ำเจ้าพระยา
ข.
แม่น้ำชี
ค.
แม่น้ำโขง
ง.
แม่น้ำมูล
10)
แม่น้ำสายหลักของประเทศไทยคือแม่น้ำใด
ก.
แม่น้ำโขง
ข.
แม่น้ำมูล
ค.
แม่น้ำชี
ง.
แม่น้ำเจ้าพระยา
11)
ประเทศไทยแบ่งเป็นกี่ภูมิภาค
ก.
2 ภูมิภาค
ข.
3 ภูมิภาค
ค.
6 ภูมิภาค
ง.
10 ภูมิภาค
12)
ภูมิภาคใดไม่มีพื้นที่ติดทะเล
ก.
ภาคกลาง
ข.
ภาคเหนือ
ค.
ภาคตะวันออก
ง.
ภาคใต้
13)
ตำแหน่งที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยอยู่ในจังหวัดใด
ก.
สตูล
ข.
ยะลา
ค.
ปัตตานี
ง.
นราธิวาส
14)
ภูมิภาคใดไม่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศอื่น
ก.
ภาคเหนือ
ข.
ภาคตะวันวออกเฉียงเหนือ
ค.
ภาคใต้
ง.
ภาคกลาง
15)
ภูมิภาคใดไม่ติดกับภาคเหนือ
ก.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข.
ภาคตะวันออก
ค.
ภาคตะวันตก
ง.
ภาคกลาง
16)
ตำแหน่งที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยอยู่ในจังหวัดใด
ก.
เชียงราย
ข.
เชียงใหม่
ค.
น่าน
ง.
เลย
17)
จังหวัดใดมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย
ก.
เชียงราย
ข.
เชียงใหม่
ค.
กรุงเทพมหานคร
ง.
นครราชสีมา
18)
ส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยอยู่ในจังหวัดใด
ก.
ตรัง
ข.
ประจวบคีรีขันธ์
ค.
ระนอง
ง.
สมุทรสาคร
19)
“แม่น้ำนานาชาติ” หมายถึงแม่น้ำสายใด
ก.
แม่น้ำเจ้าพระยา
ข.
แม่น้ำชี
ค.
แม่น้ำโขง
ง.
แม่น้ำมูล
20)
แม่น้ำสายหลักของประเทศไทยคือแม่น้ำใด
ก.
แม่น้ำโขง
ข.
แม่น้ำมูล
ค.
แม่น้ำชี
ง.
แม่น้ำเจ้าพระยา