รหัสข้อสอบ : SCMA300659
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ม.3
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 10
1)
ป่าไม้นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมาก นักเรียนคิดว่า สิ่งที่มีผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพมากที่สุดคืออะไร
ก.
ไฟ
ข.
มนุษย์
ค.
แมลงศัตรูพืช
ง.
ภัยธรรมชาติ
2)
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีบทบาทอย่างไรในห่วงโซ่อาหารของป่าชายเลน
ก.
เป็นปรสิตของปลากินพืช
ข.
เป็นอาหารของปลากินเนื้อ
ค.
เป็นอาหารของตัวอ่อนสัตว์น้ำ
ง.
เป็นผู้บริโภคใบไม้และสาหร่าย
3)
ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบในระบบนิเวศป่าชายเลน
ก.
หอยนางรม แสม ปลากระเบน
ข.
ยางพารา ปูม้า มะม่วงหิมพานต์
ค.
ตะแบก กุ้งก้ามกราม ปลาสวาย
ง.
โกงกาง หอยแครง ปลากระบอก
4)
นอกจาก กุ้ง หอย ปู ปลา แล้วแมงกะพรุนทะเลจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยชนิดหนึ่ง แมงกะพรุนมีความสำคัญคล้ายกับสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ก.
ฟองน้ำ
ข.
ปะการัง
ค.
หอยทับทิม
ง.
สาหร่ายทะเล
5)
ในขณะนี้ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตกได้เก็บเกี่ยวผลิตผลอะไรเพื่อใช้ในการผลิตยา อาหาร สารผสมอาหาร พลาสติก ใยสังเคราะห์ และน้ำมันหล่อลื่น
ก.
เห็ดหอม
ข.
ข้าวสาลี
ค.
ไลเคน
ง.
สาหร่ายทะเล
6)
รัฐบาลได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยได้อนุมัติจัดตั้งระบบใดขึ้นเป็นอันดับแรกในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ก.
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ข.
ระบบบำบัดดินเสีย
ค.
ระบบบำบัดอากาศเป็นพิษ
ง.
ระบบบำบัดมลภาวะทางทัศนาการ
7)
ผีเสื้อบางชนิดมีลักษณะเหมือนใบไม้แห้ง ลักษณะดังกล่าวเป็นการปรับตัวเพื่อประโยชน์ในแง่ใด
ก.
หาอาหาร
ข.
หลบซ่อนตัว
ค.
หาคู่ผสมพันธุ์ได้สะดวก
ง.
เลี้ยงดูตัวอ่อนให้ปลอดภัย
8)
ผีเสื้อวางไข่บนใบผักกาด ไข่ฟักเป็นหนอนกินใบผักกาด นกกระจอกมาจิกกินหนอน แมวตะครุบนกกระจอกเป็นอาหาร ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารได้ถูกต้อง
ก.
ผักกาด → ผีเสื้อ → แมว → นก
ข.
ผักกาด → ผีเสื้อ → นก → แมว
ค.
ผีเสื้อ → ผักกาด → แมว → นก
ง.
แมว → นก → ผีเสื้อ → ผักกาด
9)
จากข้อ 8. ผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ก.
นก
ข.
แมว
ค.
ผีเสื้อ
ง.
ผักกาด
10)
จากข้อ 8. ผู้บริโภคสัตว์ คือสิ่งมีชีวิตใด
ก.
ผีเสื้อและแมว
ข.
นกและแมว
ค.
ผีเสื้อและนก
ง.
นก แมว ผีเสื้อ
11)
ข้อใดแสดงการปรับตัวให้เหมาะแก่การพรางตาจากศัตรู
ก.
ตั๊กแตนกิ่งไม้ชอบเกาะตามลำต้นพืช
ข.
กบจำศีลในรูเมื่อย่างเข้าฤดูร้อนและฤดูหนาว
ค.
ผักตบชวามีก้านใบพองเป็นกระเปาะทำให้ลอยน้ำได้ดี
ง.
ผีเสื้อมีปากเป็นงวงยาว ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ดูดน้ำหวานจากดอกไม้
12)
สาหร่ายที่เลี้ยงไว้กับปลาหางนกยูงในกล่องพลาสติก จะมีชีวิตอยู่ได้หลายวัน สาหร่ายได้รับประโยชน์จากปลาหางนกยูงในด้านใด
ก.
ได้รับน้ำจากปลาหางนกยูง
ข.
ได้รับเกลือแร่จากปลาหางนกยูง
ค.
ได้รับแก๊สออกซิเจนจากปลาหางนกยูง
ง.
ได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากปลาหางนกยูง
13)
นักเรียนคนหนึ่งสังเกตขอนไม้จามจุรีที่อยู่ริมสระน้ำพบว่า มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ขอนไม้ คือ ปลวก ตัวทาก ตะไคร่น้ำ คางคก เห็ดรา ผู้ผลิตในระบบนิเวศนี้คือสิ่งใด
ก.
ตะไคร่น้ำ
ข.
ตะไคร่น้ำ, เห็ดรา
ค.
ตะไคร่น้ำ, จามจุรี
ง.
สระน้ำ, ขอนไม้
14)
จากข้อ 13. คางคกควรจะกินอะไรเป็นอาหาร
ก.
เห็ดรา
ข.
ปลวก
ค.
ตะไคร่น้ำ
ง.
ตัวทาก
15)
ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้าน มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น มดดำ คางคก หญ้า เห็ดรา ปลวก อยู่มากมาย สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมนอกจากนี้ สิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยด้วย เราเรียกความสัมพันธ์ดังกล่าวว่าอะไร
ก.
ระบบนิเวศ
ข.
สายใยอาหาร
ค.
ห่วงโซ่อาหาร
ง.
กลุ่มสิ่งมีชีวิต
16)
ตัวอย่างพืชในข้อใดไม่พบในบริเวณป่าชายเลน
ก.
แสม จาก ลำแพน
ข.
เสม็ด โกงกาง ลำพู
ค.
ลำพู ตะปูน โกงกาง
ง.
จาก ผักบุ้งทะเล ตะปูน
17)
การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีที่ใช้ในปัจจุบันที่มีแนวโน้มสามารถลดปริมาณของผักตบชวาได้คือข้อใด
ก.
ใช้แรงงานคน
ข.
การใช้ด้วงงวง
ค.
ใช้สารพิษฉีดพ่น
ง.
การใช้แบคทีเรียทำให้ต้นเน่า
18)
ระบบนิเวศที่อยู่ในภาวะสมดุลมากๆ ควรมีลักษณะตรงตามข้อใด
ก.
มีห่วงโซ่อาหารยาวๆ
ข.
มีห่วงโซ่อาหารสั้นๆ
ค.
มีสายใยอาหารซับซ้อนมาก
ง.
มีสารใยอาหารซับซ้อนน้อย
19)
ระบบนิเวศในทะเลประกอบด้วย ไดอะตอม ลูกกุ้ง ลูกปลา สาหร่ายสีน้ำตาล ปลาขนาดใหญ่ ถ้านำมาเขียนพีระมิดจำนวน สิ่งมีชีวิตชนิดใดควรอยู่ล่างสุดของพีระมิด
ก.
ไดอะตอม
ข.
ปลาขนาดใหญ่
ค.
ลูกกุ้ง ลูกปลา
ง.
สาหร่ายสีน้ำตาล
20)
ข้อใดมีทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย
ก.
แหนแดง สน กิ้งกือ
ข.
เฟิน มด แร้ง
ค.
เห็ด ปลวก เทาน้ำ
ง.
มอส ไรแดง ตะไคร่น้ำ
21)
ป่าไม้นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมาก นักเรียนคิดว่า สิ่งที่มีผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพมากที่สุดคืออะไร
ก.
ไฟ
ข.
มนุษย์
ค.
แมลงศัตรูพืช
ง.
ภัยธรรมชาติ
22)
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีบทบาทอย่างไรในห่วงโซ่อาหารของป่าชายเลน
ก.
เป็นปรสิตของปลากินพืช
ข.
เป็นอาหารของปลากินเนื้อ
ค.
เป็นอาหารของตัวอ่อนสัตว์น้ำ
ง.
เป็นผู้บริโภคใบไม้และสาหร่าย
23)
ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบในระบบนิเวศป่าชายเลน
ก.
หอยนางรม แสม ปลากระเบน
ข.
ยางพารา ปูม้า มะม่วงหิมพานต์
ค.
ตะแบก กุ้งก้ามกราม ปลาสวาย
ง.
โกงกาง หอยแครง ปลากระบอก
24)
นอกจาก กุ้ง หอย ปู ปลา แล้วแมงกะพรุนทะเลจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยชนิดหนึ่ง แมงกะพรุนมีความสำคัญคล้ายกับสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ก.
ฟองน้ำ
ข.
ปะการัง
ค.
หอยทับทิม
ง.
สาหร่ายทะเล
25)
ในขณะนี้ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตกได้เก็บเกี่ยวผลิตผลอะไรเพื่อใช้ในการผลิตยา อาหาร สารผสมอาหาร พลาสติก ใยสังเคราะห์ และน้ำมันหล่อลื่น
ก.
เห็ดหอม
ข.
ข้าวสาลี
ค.
ไลเคน
ง.
สาหร่ายทะเล
26)
รัฐบาลได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยได้อนุมัติจัดตั้งระบบใดขึ้นเป็นอันดับแรกในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ก.
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ข.
ระบบบำบัดดินเสีย
ค.
ระบบบำบัดอากาศเป็นพิษ
ง.
ระบบบำบัดมลภาวะทางทัศนาการ
27)
ผีเสื้อบางชนิดมีลักษณะเหมือนใบไม้แห้ง ลักษณะดังกล่าวเป็นการปรับตัวเพื่อประโยชน์ในแง่ใด
ก.
หาอาหาร
ข.
หลบซ่อนตัว
ค.
หาคู่ผสมพันธุ์ได้สะดวก
ง.
เลี้ยงดูตัวอ่อนให้ปลอดภัย
28)
ผีเสื้อวางไข่บนใบผักกาด ไข่ฟักเป็นหนอนกินใบผักกาด นกกระจอกมาจิกกินหนอน แมวตะครุบนกกระจอกเป็นอาหาร ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารได้ถูกต้อง
ก.
ผักกาด → ผีเสื้อ → แมว → นก
ข.
ผักกาด → ผีเสื้อ → นก → แมว
ค.
ผีเสื้อ → ผักกาด → แมว → นก
ง.
แมว → นก → ผีเสื้อ → ผักกาด
29)
จากข้อ 8. ผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ก.
นก
ข.
แมว
ค.
ผีเสื้อ
ง.
ผักกาด
30)
จากข้อ 8. ผู้บริโภคสัตว์ คือสิ่งมีชีวิตใด
ก.
ผีเสื้อและแมว
ข.
นกและแมว
ค.
ผีเสื้อและนก
ง.
นก แมว ผีเสื้อ
31)
ข้อใดแสดงการปรับตัวให้เหมาะแก่การพรางตาจากศัตรู
ก.
ตั๊กแตนกิ่งไม้ชอบเกาะตามลำต้นพืช
ข.
กบจำศีลในรูเมื่อย่างเข้าฤดูร้อนและฤดูหนาว
ค.
ผักตบชวามีก้านใบพองเป็นกระเปาะทำให้ลอยน้ำได้ดี
ง.
ผีเสื้อมีปากเป็นงวงยาว ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ดูดน้ำหวานจากดอกไม้
32)
สาหร่ายที่เลี้ยงไว้กับปลาหางนกยูงในกล่องพลาสติก จะมีชีวิตอยู่ได้หลายวัน สาหร่ายได้รับประโยชน์จากปลาหางนกยูงในด้านใด
ก.
ได้รับน้ำจากปลาหางนกยูง
ข.
ได้รับเกลือแร่จากปลาหางนกยูง
ค.
ได้รับแก๊สออกซิเจนจากปลาหางนกยูง
ง.
ได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากปลาหางนกยูง
33)
นักเรียนคนหนึ่งสังเกตขอนไม้จามจุรีที่อยู่ริมสระน้ำพบว่า มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ขอนไม้ คือ ปลวก ตัวทาก ตะไคร่น้ำ คางคก เห็ดรา ผู้ผลิตในระบบนิเวศนี้คือสิ่งใด
ก.
ตะไคร่น้ำ
ข.
ตะไคร่น้ำ, เห็ดรา
ค.
ตะไคร่น้ำ, จามจุรี
ง.
สระน้ำ, ขอนไม้
34)
จากข้อ 13. คางคกควรจะกินอะไรเป็นอาหาร
ก.
เห็ดรา
ข.
ปลวก
ค.
ตะไคร่น้ำ
ง.
ตัวทาก
35)
ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้าน มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น มดดำ คางคก หญ้า เห็ดรา ปลวก อยู่มากมาย สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมนอกจากนี้ สิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยด้วย เราเรียกความสัมพันธ์ดังกล่าวว่าอะไร
ก.
ระบบนิเวศ
ข.
สายใยอาหาร
ค.
ห่วงโซ่อาหาร
ง.
กลุ่มสิ่งมีชีวิต
36)
ตัวอย่างพืชในข้อใดไม่พบในบริเวณป่าชายเลน
ก.
แสม จาก ลำแพน
ข.
เสม็ด โกงกาง ลำพู
ค.
ลำพู ตะปูน โกงกาง
ง.
จาก ผักบุ้งทะเล ตะปูน
37)
การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีที่ใช้ในปัจจุบันที่มีแนวโน้มสามารถลดปริมาณของผักตบชวาได้คือข้อใด
ก.
ใช้แรงงานคน
ข.
การใช้ด้วงงวง
ค.
ใช้สารพิษฉีดพ่น
ง.
การใช้แบคทีเรียทำให้ต้นเน่า
38)
ระบบนิเวศที่อยู่ในภาวะสมดุลมากๆ ควรมีลักษณะตรงตามข้อใด
ก.
มีห่วงโซ่อาหารยาวๆ
ข.
มีห่วงโซ่อาหารสั้นๆ
ค.
มีสายใยอาหารซับซ้อนมาก
ง.
มีสารใยอาหารซับซ้อนน้อย
39)
ระบบนิเวศในทะเลประกอบด้วย ไดอะตอม ลูกกุ้ง ลูกปลา สาหร่ายสีน้ำตาล ปลาขนาดใหญ่ ถ้านำมาเขียนพีระมิดจำนวน สิ่งมีชีวิตชนิดใดควรอยู่ล่างสุดของพีระมิด
ก.
ไดอะตอม
ข.
ปลาขนาดใหญ่
ค.
ลูกกุ้ง ลูกปลา
ง.
สาหร่ายสีน้ำตาล
40)
ข้อใดมีทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย
ก.
แหนแดง สน กิ้งกือ
ข.
เฟิน มด แร้ง
ค.
เห็ด ปลวก เทาน้ำ
ง.
มอส ไรแดง ตะไคร่น้ำ