รหัสข้อสอบ : SOPB506578
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย
1)
การสร้างภูมิปัญญานั้นมีอิทธิพลจากปัจจัยใด ก. การรับอิทธิพลจากภายนอก ข. การปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิต ค. การผสมผสานวัฒนธรรม
ก.
ข้อ ก. ถูกต้อง
ข.
ข้อ ข. ถูกต้อง
ค.
ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง
ง.
ข้อก. , ข. และ ค. ถูกต้อง
2)
ประโยชน์ของการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไร
ก.
เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น
ข.
เพื่อความต้องการของผู้สร้างสรรค์เท่านั้น
ค.
เพื่อหันไปใช้เทคโนโลยีสมัยเก่า
ง.
เพื่อการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย
3)
ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก.
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
ข.
ทรัพยากรธรรมชาติ
ค.
รูปแบบการปกครอง
ง.
ศาสนา
4)
เหตุใดคนในพื้นที่ภาคกลางของไทยจึงสร้างเรือนยกพื้นสูง
ก.
ป้องกันน้ำท่วม
ข.
ป้องกันขโมย
ค.
ป้องกันแผ่นดินไหว
ง.
ป้องกันไฟไหม้
5)
คนภาคใต้นิยมปลูกเรือนที่มีลักษณะอย่างไร
ก.
เรือนหลังคาทรงเตี้ย และยกตัวเรือให้สูง
ข.
เรือนหลังคาทรงเตี้ยและลาดชัน
ค.
เรือนหลังคาทรงสูงและยกพื้นสูง
ง.
เรือนหลังคาทรงสูงและยกพื้นเตี้ย
6)
ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
ก.
ปัจจัยทางสภาพภูมิศาสตร์ – บ้านเรือน
ข.
ปัจจัยทางสภาพภูมิศาสตร์ – ภาชนะจักสาน
ค.
ปัจจัยทางสภาพทรัพยากรธรรมชาติ – สมุนไพรรักษาโรค
ง.
ปัจจัยทางสภาพทรัพยากรธรรมชาติ – เครื่องปั้นดินเผา
7)
ข้อใดไม่ใช่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
ก.
ประเพณีแห่นางแมว
ข.
ประเพณีเกี่ยวกับพระแม่โพสพ
ค.
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ง.
ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว
8)
หากนายมาโนชต้องการซื้อผ้ามัดหมี่จะหาซื้อได้จากที่ใด
ก.
นครศรีธรรมราช
ข.
เชียงใหม่
ค.
ขอนแก่น
ง.
จันทบุรี
9)
สมุนไพรใดรักษาโรคท้องผูก
ก.
มะรุม
ข.
มะขามแขก
ค.
ฟ้าทะลายโจร
ง.
ขมิ้นชัน
10)
เครื่องจักรสานย่านลิเภามีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดใด
ก.
กาญจนบุรี
ข.
นครศรีธรรมราช
ค.
กรุงเทพมหานคร
ง.
อุตรดิตถ์
11)
การสร้างภูมิปัญญานั้นมีอิทธิพลจากปัจจัยใด ก. การรับอิทธิพลจากภายนอก ข. การปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิต ค. การผสมผสานวัฒนธรรม
ก.
ข้อ ก. ถูกต้อง
ข.
ข้อ ข. ถูกต้อง
ค.
ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง
ง.
ข้อก. , ข. และ ค. ถูกต้อง
12)
ประโยชน์ของการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไร
ก.
เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น
ข.
เพื่อความต้องการของผู้สร้างสรรค์เท่านั้น
ค.
เพื่อหันไปใช้เทคโนโลยีสมัยเก่า
ง.
เพื่อการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย
13)
ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก.
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
ข.
ทรัพยากรธรรมชาติ
ค.
รูปแบบการปกครอง
ง.
ศาสนา
14)
เหตุใดคนในพื้นที่ภาคกลางของไทยจึงสร้างเรือนยกพื้นสูง
ก.
ป้องกันน้ำท่วม
ข.
ป้องกันขโมย
ค.
ป้องกันแผ่นดินไหว
ง.
ป้องกันไฟไหม้
15)
คนภาคใต้นิยมปลูกเรือนที่มีลักษณะอย่างไร
ก.
เรือนหลังคาทรงเตี้ย และยกตัวเรือให้สูง
ข.
เรือนหลังคาทรงเตี้ยและลาดชัน
ค.
เรือนหลังคาทรงสูงและยกพื้นสูง
ง.
เรือนหลังคาทรงสูงและยกพื้นเตี้ย
16)
ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
ก.
ปัจจัยทางสภาพภูมิศาสตร์ – บ้านเรือน
ข.
ปัจจัยทางสภาพภูมิศาสตร์ – ภาชนะจักสาน
ค.
ปัจจัยทางสภาพทรัพยากรธรรมชาติ – สมุนไพรรักษาโรค
ง.
ปัจจัยทางสภาพทรัพยากรธรรมชาติ – เครื่องปั้นดินเผา
17)
ข้อใดไม่ใช่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
ก.
ประเพณีแห่นางแมว
ข.
ประเพณีเกี่ยวกับพระแม่โพสพ
ค.
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ง.
ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว
18)
หากนายมาโนชต้องการซื้อผ้ามัดหมี่จะหาซื้อได้จากที่ใด
ก.
นครศรีธรรมราช
ข.
เชียงใหม่
ค.
ขอนแก่น
ง.
จันทบุรี
19)
สมุนไพรใดรักษาโรคท้องผูก
ก.
มะรุม
ข.
มะขามแขก
ค.
ฟ้าทะลายโจร
ง.
ขมิ้นชัน
20)
เครื่องจักรสานย่านลิเภามีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดใด
ก.
กาญจนบุรี
ข.
นครศรีธรรมราช
ค.
กรุงเทพมหานคร
ง.
อุตรดิตถ์