รหัสข้อสอบ : SOPB506522
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย
1)
เหตุใดเราควรปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองดี
ก.
เพราะเราได้รับสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติกฏหมาย
ข.
เพราะเราเป็นคนดี
ค.
เพื่อเป็นการตอบแทนการที่เป็นคนไทย
ง.
เพราะได้รับค่าตอบแทน
2)
การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยต้องมีคุณธรรมด้านใด
ก.
ด้านคารวธรรม
ข.
ด้านสามัคคีธรรม
ค.
ด้านปัญญาธรรม
ง.
ถูกทุกข้อ
3)
ข้อใดกล่าวถึงการปฏิบัติของพลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตยได้ดีที่สุด
ก.
กรปฏิบัติตามคำสอนของพ่อแม่
ข.
ก้อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ค.
เก่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ง.
กิ๊ฟทำบุญตักบาตรทุกวัน
4)
ข้อใดคือลักษณะการเป็นพลเมืองดีที่สำคัญที่สุด
ก.
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ข.
เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
ค.
รักษาประโยชน์ของพวกพ้องมากที่สุด
ง.
เห็นประโยชน์เป็นของส่วนรวม
5)
บุคคลใดต้องมีส่วนรวมรับผิดชอบต่อสังคม
ก.
ครูอาจารย์
ข.
นักการเมือง
ค.
คนที่มีงานทำ
ง.
ประชาชนทุกคน
6)
ใครไม่ใช่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ก.
บีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ข.
เบนซ์อนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในหมู่บ้าน
ค.
บอยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ง.
แบงค์หลีกเลี่ยงการเสียภาษี
7)
พลเมืองดีมีหน้าที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับใด
ก.
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ข.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ง.
ปริญญาตรี
8)
ชายไทยเมื่อมีอายุเท่าใดต้องรับการเกณฑ์ทหาร
ก.
อายุย่างเข้าปีที่ 18
ข.
อายุย่างเข้าปีที่ 19
ค.
อายุย่างเข้าปีที่ 20
ง.
อายุย่างเข้าปีที่ 21
9)
ข้อใดเป็นพลเมืองที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ก.
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
ข.
ใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
ค.
ใช้ทรัพยากรให้ถูกชนิด
ง.
ใช้ทรัพยากรตามความต้องการของประชาชน
10)
การมีส่วนร่วมในสังคมของพลเมืองดีสามารถทำได้ตามข้อใดจึงเหมาะสมที่สุด
ก.
การเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมโดยความเต็มใจ
ข.
การเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมโดยหวังสิ่งตอบแทน
ค.
ติดตามการมีส่วนรวมในสังคมของผู้อื่น
ง.
การร่วมกิจกรรมของสังคมเป็นบางครั้ง
11)
เหตุใดเราควรปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองดี
ก.
เพราะเราได้รับสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติกฏหมาย
ข.
เพราะเราเป็นคนดี
ค.
เพื่อเป็นการตอบแทนการที่เป็นคนไทย
ง.
เพราะได้รับค่าตอบแทน
12)
การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยต้องมีคุณธรรมด้านใด
ก.
ด้านคารวธรรม
ข.
ด้านสามัคคีธรรม
ค.
ด้านปัญญาธรรม
ง.
ถูกทุกข้อ
13)
ข้อใดกล่าวถึงการปฏิบัติของพลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตยได้ดีที่สุด
ก.
กรปฏิบัติตามคำสอนของพ่อแม่
ข.
ก้อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ค.
เก่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ง.
กิ๊ฟทำบุญตักบาตรทุกวัน
14)
ข้อใดคือลักษณะการเป็นพลเมืองดีที่สำคัญที่สุด
ก.
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ข.
เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
ค.
รักษาประโยชน์ของพวกพ้องมากที่สุด
ง.
เห็นประโยชน์เป็นของส่วนรวม
15)
บุคคลใดต้องมีส่วนรวมรับผิดชอบต่อสังคม
ก.
ครูอาจารย์
ข.
นักการเมือง
ค.
คนที่มีงานทำ
ง.
ประชาชนทุกคน
16)
ใครไม่ใช่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ก.
บีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ข.
เบนซ์อนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในหมู่บ้าน
ค.
บอยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ง.
แบงค์หลีกเลี่ยงการเสียภาษี
17)
พลเมืองดีมีหน้าที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับใด
ก.
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ข.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ง.
ปริญญาตรี
18)
ชายไทยเมื่อมีอายุเท่าใดต้องรับการเกณฑ์ทหาร
ก.
อายุย่างเข้าปีที่ 18
ข.
อายุย่างเข้าปีที่ 19
ค.
อายุย่างเข้าปีที่ 20
ง.
อายุย่างเข้าปีที่ 21
19)
ข้อใดเป็นพลเมืองที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ก.
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
ข.
ใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
ค.
ใช้ทรัพยากรให้ถูกชนิด
ง.
ใช้ทรัพยากรตามความต้องการของประชาชน
20)
การมีส่วนร่วมในสังคมของพลเมืองดีสามารถทำได้ตามข้อใดจึงเหมาะสมที่สุด
ก.
การเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมโดยความเต็มใจ
ข.
การเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมโดยหวังสิ่งตอบแทน
ค.
ติดตามการมีส่วนรวมในสังคมของผู้อื่น
ง.
การร่วมกิจกรรมของสังคมเป็นบางครั้ง