รหัสข้อสอบ : THPA300065
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 22
1)
ใช้บทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 1-7 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย กลอนดอกสร้อยสุภาษิต คำในข้อใดมีความหมายไม่เข้าพวก
ก.
ต่ำ
ข.
ด้อย
ค.
ถอย
ง.
น้อย
2)
ใช้บทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 1-7 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย กลอนดอกสร้อยสุภาษิต จากกลอนบทนี้ วรรคใดที่แสดงความอ่อนโยนของผู้แต่งมากที่สุด
ก.
เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
ข.
ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา
ค.
เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา
ง.
เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน
3)
ใช้บทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 1-7 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย กลอนดอกสร้อยสุภาษิต “ความรู้เรายังด้อย” คำว่า "เรา" หมายถึงใคร
ก.
นักเรียน
ข.
ลูกหลาน
ค.
เด็กตัวเล็กๆ
ง.
เด็กทุกๆ คน
4)
ใช้บทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 1-7 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย กลอนดอกสร้อยสุภาษิต “จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล” คำว่า "เกิดผล" หมายถึงอะไร
ก.
ความดี
ข.
ความสุข
ค.
ได้คะแนนดี
ง.
ได้ประกอบอาชีพที่ดี
5)
ใช้บทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 1-7 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย กลอนดอกสร้อยสุภาษิต บุคคลใดที่ต้อง ลำบากตรากตรำ
ก.
ครู
ข.
หมอ
ค.
นักเรียน
ง.
พนักงานธนาคาร
6)
ใช้บทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 1-7 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย กลอนดอกสร้อยสุภาษิต กลอนบทนี้เน้นให้เห็นความสำคัญของสิ่งใดมากที่สุด
ก.
เด็ก
ข.
การเรียน
ค.
ความขยัน
ง.
การประกอบอาชีพ
7)
ใช้บทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 1-7 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย กลอนดอกสร้อยสุภาษิต กลอนบทนี้มีวัตถุประสงค์ใด
ก.
ปลุกใจ
ข.
แนะนำ
ค.
เชิญชวน
ง.
เตือนสติ
8)
อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8-10 พืชหนึ่งม้ากินเป็นอาหาร ยวดยานมีล้อไว้เคลื่อน ทำให้ตายทำลายให้ลืมเลือน เค็มเฝื่อนแค่ไหนใช้ลิ้น เทราดให้ฉ่ำชุ่มชื่น ระรื่นเล่าลือไม่หมดสิ้น แม่ของพ่ออายุยืนหลายแผ่นดิน ยินผู้กล่าวหาว่าไป คำถามวิชาคณิตศาสตร์ ความคาดหมายว่าเป็นได้ ฝั่งน้ำขึ้นลงทั่วไป ช่วยไขหาคำคล้องพ้องเสียงเอย รุจี ตันติอัศวโยธี กลอนวรรคใด มีความหมายถึง คำพ้องเสียงที่ต่างไปจากพวก
ก.
ยวดยานมีล้อไว้เคลื่อน
ข.
เค็มเฝื่อนแค่ไหนใช้ลิ้น
ค.
เทราดให้ฉ่ำชุ่มชื่น
ง.
ทำให้ตายทำลายให้ลืมเลือน
9)
อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8-10 พืชหนึ่งม้ากินเป็นอาหาร ยวดยานมีล้อไว้เคลื่อน ทำให้ตายทำลายให้ลืมเลือน เค็มเฝื่อนแค่ไหนใช้ลิ้น เทราดให้ฉ่ำชุ่มชื่น ระรื่นเล่าลือไม่หมดสิ้น แม่ของพ่ออายุยืนหลายแผ่นดิน ยินผู้กล่าวหาว่าไป คำถามวิชาคณิตศาสตร์ ความคาดหมายว่าเป็นได้ ฝั่งน้ำขึ้นลงทั่วไป ช่วยไขหาคำคล้องพ้องเสียงเอย รุจี ตันติอัศวโยธี กลอนวรรคใด มีความหมายถึงคำพ้องเสียงที่ต่างไปจากพวก
ก.
ยินผู้กล่าวหาว่าไป
ข.
คำถามวิชาคณิตศาสตร์
ค.
ระรื่นเล่าลือไม่หมดสิ้น
ง.
ความคาดหมายว่าเป็นได้
10)
อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8-10 พืชหนึ่งม้ากินเป็นอาหาร ยวดยานมีล้อไว้เคลื่อน ทำให้ตายทำลายให้ลืมเลือน เค็มเฝื่อนแค่ไหนใช้ลิ้น เทราดให้ฉ่ำชุ่มชื่น ระรื่นเล่าลือไม่หมดสิ้น แม่ของพ่ออายุยืนหลายแผ่นดิน ยินผู้กล่าวหาว่าไป คำถามวิชาคณิตศาสตร์ ความคาดหมายว่าเป็นได้ ฝั่งน้ำขึ้นลงทั่วไป ช่วยไขหาคำคล้องพ้องเสียงเอย รุจี ตันติอัศวโยธี กลอนวรรคใดน่าจะมีความหมายถึงคำที่พ้องเสียงกับกลอนวรรคที่ว่า “พืชหนึ่งม้ากินเป็นอาหาร”
ก.
ยวดยานมีล้อไว้เคลื่อน
ข.
ทำให้ตายทำลายให้ลืมเลือน
ค.
ระรื่นเล่าลือไม่หมดสิ้น
ง.
แม่ของพ่ออายุยืนหลายแผ่นดิน
11)
ใช้บทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 1-7 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย กลอนดอกสร้อยสุภาษิต คำในข้อใดมีความหมายไม่เข้าพวก
ก.
ต่ำ
ข.
ด้อย
ค.
ถอย
ง.
น้อย
12)
ใช้บทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 1-7 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย กลอนดอกสร้อยสุภาษิต จากกลอนบทนี้ วรรคใดที่แสดงความอ่อนโยนของผู้แต่งมากที่สุด
ก.
เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
ข.
ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา
ค.
เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา
ง.
เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน
13)
ใช้บทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 1-7 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย กลอนดอกสร้อยสุภาษิต “ความรู้เรายังด้อย” คำว่า "เรา" หมายถึงใคร
ก.
นักเรียน
ข.
ลูกหลาน
ค.
เด็กตัวเล็กๆ
ง.
เด็กทุกๆ คน
14)
ใช้บทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 1-7 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย กลอนดอกสร้อยสุภาษิต “จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล” คำว่า "เกิดผล" หมายถึงอะไร
ก.
ความดี
ข.
ความสุข
ค.
ได้คะแนนดี
ง.
ได้ประกอบอาชีพที่ดี
15)
ใช้บทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 1-7 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย กลอนดอกสร้อยสุภาษิต บุคคลใดที่ต้อง ลำบากตรากตรำ
ก.
ครู
ข.
หมอ
ค.
นักเรียน
ง.
พนักงานธนาคาร
16)
ใช้บทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 1-7 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย กลอนดอกสร้อยสุภาษิต กลอนบทนี้เน้นให้เห็นความสำคัญของสิ่งใดมากที่สุด
ก.
เด็ก
ข.
การเรียน
ค.
ความขยัน
ง.
การประกอบอาชีพ
17)
ใช้บทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 1-7 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย กลอนดอกสร้อยสุภาษิต กลอนบทนี้มีวัตถุประสงค์ใด
ก.
ปลุกใจ
ข.
แนะนำ
ค.
เชิญชวน
ง.
เตือนสติ
18)
อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8-10 พืชหนึ่งม้ากินเป็นอาหาร ยวดยานมีล้อไว้เคลื่อน ทำให้ตายทำลายให้ลืมเลือน เค็มเฝื่อนแค่ไหนใช้ลิ้น เทราดให้ฉ่ำชุ่มชื่น ระรื่นเล่าลือไม่หมดสิ้น แม่ของพ่ออายุยืนหลายแผ่นดิน ยินผู้กล่าวหาว่าไป คำถามวิชาคณิตศาสตร์ ความคาดหมายว่าเป็นได้ ฝั่งน้ำขึ้นลงทั่วไป ช่วยไขหาคำคล้องพ้องเสียงเอย รุจี ตันติอัศวโยธี กลอนวรรคใด มีความหมายถึง คำพ้องเสียงที่ต่างไปจากพวก
ก.
ยวดยานมีล้อไว้เคลื่อน
ข.
เค็มเฝื่อนแค่ไหนใช้ลิ้น
ค.
เทราดให้ฉ่ำชุ่มชื่น
ง.
ทำให้ตายทำลายให้ลืมเลือน
19)
อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8-10 พืชหนึ่งม้ากินเป็นอาหาร ยวดยานมีล้อไว้เคลื่อน ทำให้ตายทำลายให้ลืมเลือน เค็มเฝื่อนแค่ไหนใช้ลิ้น เทราดให้ฉ่ำชุ่มชื่น ระรื่นเล่าลือไม่หมดสิ้น แม่ของพ่ออายุยืนหลายแผ่นดิน ยินผู้กล่าวหาว่าไป คำถามวิชาคณิตศาสตร์ ความคาดหมายว่าเป็นได้ ฝั่งน้ำขึ้นลงทั่วไป ช่วยไขหาคำคล้องพ้องเสียงเอย รุจี ตันติอัศวโยธี กลอนวรรคใด มีความหมายถึงคำพ้องเสียงที่ต่างไปจากพวก
ก.
ยินผู้กล่าวหาว่าไป
ข.
คำถามวิชาคณิตศาสตร์
ค.
ระรื่นเล่าลือไม่หมดสิ้น
ง.
ความคาดหมายว่าเป็นได้
20)
อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8-10 พืชหนึ่งม้ากินเป็นอาหาร ยวดยานมีล้อไว้เคลื่อน ทำให้ตายทำลายให้ลืมเลือน เค็มเฝื่อนแค่ไหนใช้ลิ้น เทราดให้ฉ่ำชุ่มชื่น ระรื่นเล่าลือไม่หมดสิ้น แม่ของพ่ออายุยืนหลายแผ่นดิน ยินผู้กล่าวหาว่าไป คำถามวิชาคณิตศาสตร์ ความคาดหมายว่าเป็นได้ ฝั่งน้ำขึ้นลงทั่วไป ช่วยไขหาคำคล้องพ้องเสียงเอย รุจี ตันติอัศวโยธี กลอนวรรคใดน่าจะมีความหมายถึงคำที่พ้องเสียงกับกลอนวรรคที่ว่า “พืชหนึ่งม้ากินเป็นอาหาร”
ก.
ยวดยานมีล้อไว้เคลื่อน
ข.
ทำให้ตายทำลายให้ลืมเลือน
ค.
ระรื่นเล่าลือไม่หมดสิ้น
ง.
แม่ของพ่ออายุยืนหลายแผ่นดิน