รหัสข้อสอบ : THPA300064
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 24
1)
“ทักษิณ” กังขาโพลมั่ว ตอนแรกคะแนนสูสีอยู่ดีๆ ก่อนวันหย่อนบัตร “อภิรักษ์” กลับโผล่พรวด มติชน วันพุธที่ 1 กันยายน 2547 “โพล” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
ขั้ว
ข.
ผลสำเร็จ
ค.
ความนิยม
ง.
การวัดระดับ
2)
“ทักษิณ” กังขาโพลมั่ว ตอนแรกคะแนนสูสีอยู่ดีๆ ก่อนวันหย่อนบัตร “อภิรักษ์” กลับโผล่พรวด มติชน วันพุธที่ 1 กันยายน 2547 “มั่ว” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
รวมกัน
ข.
สุมๆ กัน
ค.
ทำกันเอง
ง.
ไม่ตรงความจริง
3)
“ทักษิณ” กังขาโพลมั่ว ตอนแรกคะแนนสูสีอยู่ดีๆ ก่อนวันหย่อนบัตร “อภิรักษ์” กลับโผล่พรวด มติชน วันพุธที่ 1 กันยายน 2547 “สูสี” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
ไล่เลี่ย
ข.
เกี่ยวพัน
ค.
ถูกต้องกัน
ง.
มีความสัมพันธ์กัน
4)
“ทักษิณ” กังขาโพลมั่ว ตอนแรกคะแนนสูสีอยู่ดีๆ ก่อนวันหย่อนบัตร “อภิรักษ์” กลับโผล่พรวด มติชน วันพุธที่ 1 กันยายน 2547 “อยู่ดีๆ” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
ต่อมา
ข.
อยู่สบาย
ค.
อยู่ตามปกติ
ง.
เกิดสิ่งผิดปกติ
5)
“ทักษิณ” กังขาโพลมั่ว ตอนแรกคะแนนสูสีอยู่ดีๆ ก่อนวันหย่อนบัตร “อภิรักษ์” กลับโผล่พรวด มติชน วันพุธที่ 1 กันยายน 2547 “หย่อนบัตร” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
ทิ้งบัตร
ข.
กาบัตร
ค.
ตัดสินใจ
ง.
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
6)
“ทักษิณ” กังขาโพลมั่ว ตอนแรกคะแนนสูสีอยู่ดีๆ ก่อนวันหย่อนบัตร “อภิรักษ์” กลับโผล่พรวด มติชน วันพุธที่ 1 กันยายน 2547 “โผล่พรวด” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
แสดงตัว
ข.
ปรากฏตัว
ค.
คะแนนนำลิ่ว
ง.
ปรากฏตัวอย่างเร็ว
7)
ใช้บทประพันธ์ ตอบคำถามข้อ 7-11 ห้องเอ๋ยห้องสมุด นำมนุษย์โบยบินถิ่นสถาน มีหนังสือเป็นมิตรจิตเบิกบาน ก่อเกิดจินตนาการรื่นรมย์ใจ ได้ท่องเที่ยวถิ่นไกลในพิภพ ได้ประสบบุคคลพ้นสมัย ได้รับทราบเหตุการณ์ที่ผ่านไป เพียงนั่งในห้องสมุดสุดเพลินเอย ฐะปะนีย์ นาครทรรพ “ได้ประสบบุคคลพ้นสมัย” คำที่ว่า"บุคคลพ้นสมัย"ตรงกับบุคคลในข้อใดมากที่สุด
ก.
พระอภัยมณี
ข.
พ่อขุนรามคำแหง
ค.
นายชวน หลีกภัย
ง.
เบิร์ด ธงไชย
8)
ใช้บทประพันธ์ ตอบคำถามข้อ 7-11 ห้องเอ๋ยห้องสมุด นำมนุษย์โบยบินถิ่นสถาน มีหนังสือเป็นมิตรจิตเบิกบาน ก่อเกิดจินตนาการรื่นรมย์ใจ ได้ท่องเที่ยวถิ่นไกลในพิภพ ได้ประสบบุคคลพ้นสมัย ได้รับทราบเหตุการณ์ที่ผ่านไป เพียงนั่งในห้องสมุดสุดเพลินเอย ฐะปะนีย์ นาครทรรพ “พิภพ” ในบทกลอนที่อ่าน มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก.
โลก
ข.
แผ่นดิน
ค.
ต่างแดน
ง.
จักรวาล
9)
ใช้บทประพันธ์ ตอบคำถามข้อ 7-11 ห้องเอ๋ยห้องสมุด นำมนุษย์โบยบินถิ่นสถาน มีหนังสือเป็นมิตรจิตเบิกบาน ก่อเกิดจินตนาการรื่นรมย์ใจ ได้ท่องเที่ยวถิ่นไกลในพิภพ ได้ประสบบุคคลพ้นสมัย ได้รับทราบเหตุการณ์ที่ผ่านไป เพียงนั่งในห้องสมุดสุดเพลินเอย ฐะปะนีย์ นาครทรรพ จากกลอนบทนี้ สิ่งใดเปรียบได้กับ “เครื่องบิน”
ก.
มนุษย์
ข.
หนังสือ
ค.
ห้องสมุด
ง.
การอ่าน
10)
ใช้บทประพันธ์ ตอบคำถามข้อ 7-11 ห้องเอ๋ยห้องสมุด นำมนุษย์โบยบินถิ่นสถาน มีหนังสือเป็นมิตรจิตเบิกบาน ก่อเกิดจินตนาการรื่นรมย์ใจ ได้ท่องเที่ยวถิ่นไกลในพิภพ ได้ประสบบุคคลพ้นสมัย ได้รับทราบเหตุการณ์ที่ผ่านไป เพียงนั่งในห้องสมุดสุดเพลินเอย ฐะปะนีย์ นาครทรรพ กลอนบทนี้เน้นความสำคัญของสิ่งใดมากที่สุด
ก.
หนังสือ
ข.
ห้องสมุด
ค.
การท่องเที่ยว
ง.
จินตนาการ
11)
“ทักษิณ” กังขาโพลมั่ว ตอนแรกคะแนนสูสีอยู่ดีๆ ก่อนวันหย่อนบัตร “อภิรักษ์” กลับโผล่พรวด มติชน วันพุธที่ 1 กันยายน 2547 “โพล” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
ขั้ว
ข.
ผลสำเร็จ
ค.
ความนิยม
ง.
การวัดระดับ
12)
“ทักษิณ” กังขาโพลมั่ว ตอนแรกคะแนนสูสีอยู่ดีๆ ก่อนวันหย่อนบัตร “อภิรักษ์” กลับโผล่พรวด มติชน วันพุธที่ 1 กันยายน 2547 “มั่ว” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
รวมกัน
ข.
สุมๆ กัน
ค.
ทำกันเอง
ง.
ไม่ตรงความจริง
13)
“ทักษิณ” กังขาโพลมั่ว ตอนแรกคะแนนสูสีอยู่ดีๆ ก่อนวันหย่อนบัตร “อภิรักษ์” กลับโผล่พรวด มติชน วันพุธที่ 1 กันยายน 2547 “สูสี” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
ไล่เลี่ย
ข.
เกี่ยวพัน
ค.
ถูกต้องกัน
ง.
มีความสัมพันธ์กัน
14)
“ทักษิณ” กังขาโพลมั่ว ตอนแรกคะแนนสูสีอยู่ดีๆ ก่อนวันหย่อนบัตร “อภิรักษ์” กลับโผล่พรวด มติชน วันพุธที่ 1 กันยายน 2547 “อยู่ดีๆ” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
ต่อมา
ข.
อยู่สบาย
ค.
อยู่ตามปกติ
ง.
เกิดสิ่งผิดปกติ
15)
“ทักษิณ” กังขาโพลมั่ว ตอนแรกคะแนนสูสีอยู่ดีๆ ก่อนวันหย่อนบัตร “อภิรักษ์” กลับโผล่พรวด มติชน วันพุธที่ 1 กันยายน 2547 “หย่อนบัตร” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
ทิ้งบัตร
ข.
กาบัตร
ค.
ตัดสินใจ
ง.
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
16)
“ทักษิณ” กังขาโพลมั่ว ตอนแรกคะแนนสูสีอยู่ดีๆ ก่อนวันหย่อนบัตร “อภิรักษ์” กลับโผล่พรวด มติชน วันพุธที่ 1 กันยายน 2547 “โผล่พรวด” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
แสดงตัว
ข.
ปรากฏตัว
ค.
คะแนนนำลิ่ว
ง.
ปรากฏตัวอย่างเร็ว
17)
ใช้บทประพันธ์ ตอบคำถามข้อ 7-11 ห้องเอ๋ยห้องสมุด นำมนุษย์โบยบินถิ่นสถาน มีหนังสือเป็นมิตรจิตเบิกบาน ก่อเกิดจินตนาการรื่นรมย์ใจ ได้ท่องเที่ยวถิ่นไกลในพิภพ ได้ประสบบุคคลพ้นสมัย ได้รับทราบเหตุการณ์ที่ผ่านไป เพียงนั่งในห้องสมุดสุดเพลินเอย ฐะปะนีย์ นาครทรรพ “ได้ประสบบุคคลพ้นสมัย” คำที่ว่า"บุคคลพ้นสมัย"ตรงกับบุคคลในข้อใดมากที่สุด
ก.
พระอภัยมณี
ข.
พ่อขุนรามคำแหง
ค.
นายชวน หลีกภัย
ง.
เบิร์ด ธงไชย
18)
ใช้บทประพันธ์ ตอบคำถามข้อ 7-11 ห้องเอ๋ยห้องสมุด นำมนุษย์โบยบินถิ่นสถาน มีหนังสือเป็นมิตรจิตเบิกบาน ก่อเกิดจินตนาการรื่นรมย์ใจ ได้ท่องเที่ยวถิ่นไกลในพิภพ ได้ประสบบุคคลพ้นสมัย ได้รับทราบเหตุการณ์ที่ผ่านไป เพียงนั่งในห้องสมุดสุดเพลินเอย ฐะปะนีย์ นาครทรรพ “พิภพ” ในบทกลอนที่อ่าน มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก.
โลก
ข.
แผ่นดิน
ค.
ต่างแดน
ง.
จักรวาล
19)
ใช้บทประพันธ์ ตอบคำถามข้อ 7-11 ห้องเอ๋ยห้องสมุด นำมนุษย์โบยบินถิ่นสถาน มีหนังสือเป็นมิตรจิตเบิกบาน ก่อเกิดจินตนาการรื่นรมย์ใจ ได้ท่องเที่ยวถิ่นไกลในพิภพ ได้ประสบบุคคลพ้นสมัย ได้รับทราบเหตุการณ์ที่ผ่านไป เพียงนั่งในห้องสมุดสุดเพลินเอย ฐะปะนีย์ นาครทรรพ จากกลอนบทนี้ สิ่งใดเปรียบได้กับ “เครื่องบิน”
ก.
มนุษย์
ข.
หนังสือ
ค.
ห้องสมุด
ง.
การอ่าน
20)
ใช้บทประพันธ์ ตอบคำถามข้อ 7-11 ห้องเอ๋ยห้องสมุด นำมนุษย์โบยบินถิ่นสถาน มีหนังสือเป็นมิตรจิตเบิกบาน ก่อเกิดจินตนาการรื่นรมย์ใจ ได้ท่องเที่ยวถิ่นไกลในพิภพ ได้ประสบบุคคลพ้นสมัย ได้รับทราบเหตุการณ์ที่ผ่านไป เพียงนั่งในห้องสมุดสุดเพลินเอย ฐะปะนีย์ นาครทรรพ กลอนบทนี้เน้นความสำคัญของสิ่งใดมากที่สุด
ก.
หนังสือ
ข.
ห้องสมุด
ค.
การท่องเที่ยว
ง.
จินตนาการ