รหัสข้อสอบ : THPA106364
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 25
1)
ข้อใดมีสระตรงกับคำว่า "มือเธอ"
ก.
ซื้อเลย
ข.
เสื้อบาง
ค.
อำเภอ
2)
ข้อใดมีตัวสะกดตรงกับคำว่า "เขียว"
ก.
วัว
ข.
ดาว
ค.
ตัว
3)
ข้อใดเขียนผิด
ก.
ไข่เจียว
ข.
แก่วน้ำ
ค.
เรียวยาว
4)
บทร้องเล่น ใช้ร้องประกอบอะไร
ก.
การละเล่น
ข.
การรำเล่น
ค.
การเดินเล่น
5)
สระ -อ อ่านอย่างไร
ก.
จอ
ข.
ยอ
ค.
ออ
6)
ข้อใดออกเสียงสระตรงกับคำว่า "พ่อ"
ก.
งอ
ข.
เธอ
ค.
ลือ
7)
คางคกขึ้นว_ ควรเติมสระข้อใด
ก.
-ัว
ข.
-า
ค.
-อ
8)
ข้อใดมีสระตรงกับคำว่า "เสือ"
ก.
มือ
ข.
เรื่อง
ค.
ปี
9)
คำว่า "เรือ" อ่านอย่างไร
ก.
ลอ - เอือ - เลือ
ข.
รอ - เอือ - เรือ
ค.
รอ - เออ - เรือ
10)
ข้อใดเขียนผิด
ก.
เรือไบ
ข.
เชื่อถือ
ค.
ซื้อเสื้อ
11)
ข้อใดมีสระตรงกับคำว่า "มือเธอ"
ก.
ซื้อเลย
ข.
เสื้อบาง
ค.
อำเภอ
12)
ข้อใดมีตัวสะกดตรงกับคำว่า "เขียว"
ก.
วัว
ข.
ดาว
ค.
ตัว
13)
ข้อใดเขียนผิด
ก.
ไข่เจียว
ข.
แก่วน้ำ
ค.
เรียวยาว
14)
บทร้องเล่น ใช้ร้องประกอบอะไร
ก.
การละเล่น
ข.
การรำเล่น
ค.
การเดินเล่น
15)
สระ -อ อ่านอย่างไร
ก.
จอ
ข.
ยอ
ค.
ออ
16)
ข้อใดออกเสียงสระตรงกับคำว่า "พ่อ"
ก.
งอ
ข.
เธอ
ค.
ลือ
17)
คางคกขึ้นว_ ควรเติมสระข้อใด
ก.
-ัว
ข.
-า
ค.
-อ
18)
ข้อใดมีสระตรงกับคำว่า "เสือ"
ก.
มือ
ข.
เรื่อง
ค.
ปี
19)
คำว่า "เรือ" อ่านอย่างไร
ก.
ลอ - เอือ - เลือ
ข.
รอ - เอือ - เรือ
ค.
รอ - เออ - เรือ
20)
ข้อใดเขียนผิด
ก.
เรือไบ
ข.
เชื่อถือ
ค.
ซื้อเสื้อ