รหัสข้อสอบ : THPA106363
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 24
1)
ข้อใดมีตัวสะกดตรงกับคำว่า "บินผ่าน"
ก.
ดินเลน
ข.
เตียงนอน
ค.
วิ่งเล่น
2)
ข้อใดเขียนผิด
ก.
ปูนใส
ข.
ปันหา
ค.
ที่นอน
3)
คำว่า "โรงเรียน" มีกี่พยางค์
ก.
1 พยางค์
ข.
2 พยางค์
ค.
3 พยางค์
4)
ประโยค "ฉันกินข้าว" มีกี่คำ
ก.
1 คำ
ข.
2 คำ
ค.
3 คำ
5)
......บ้าน ควรเติมข้อใด
ก.
ลาน
ข.
อาน
ค.
วาน
6)
ข้อใดไม่ใช่ข้อปฏิบัติในการเขียน
ก.
นั่งตัวตรง
ข.
จับดินสอแน่นมากๆ
ค.
วางสมุดห่างจากสายตาประมาณ 15 นิ้ว
7)
ข้อใดมีสระตรงกับคำว่า "ลือ"
ก.
ดี
ข.
เสือ
ค.
มือ
8)
นิด......จานข้าว ควรเติมข้อใด
ก.
ถือ
ข.
เบา
ค.
มือ
9)
ข้อใดประสมด้วย สระ เ-อ
ก.
เข
ข.
เรือ
ค.
เจอ
10)
ข้อใดอ่านถูกต้อง
ก.
เอ - รอ - ออ - เรอ
ข.
รอ - เออ - เรอ
ค.
เออ - รอ - เรอ
11)
ข้อใดมีตัวสะกดตรงกับคำว่า "บินผ่าน"
ก.
ดินเลน
ข.
เตียงนอน
ค.
วิ่งเล่น
12)
ข้อใดเขียนผิด
ก.
ปูนใส
ข.
ปันหา
ค.
ที่นอน
13)
คำว่า "โรงเรียน" มีกี่พยางค์
ก.
1 พยางค์
ข.
2 พยางค์
ค.
3 พยางค์
14)
ประโยค "ฉันกินข้าว" มีกี่คำ
ก.
1 คำ
ข.
2 คำ
ค.
3 คำ
15)
......บ้าน ควรเติมข้อใด
ก.
ลาน
ข.
อาน
ค.
วาน
16)
ข้อใดไม่ใช่ข้อปฏิบัติในการเขียน
ก.
นั่งตัวตรง
ข.
จับดินสอแน่นมากๆ
ค.
วางสมุดห่างจากสายตาประมาณ 15 นิ้ว
17)
ข้อใดมีสระตรงกับคำว่า "ลือ"
ก.
ดี
ข.
เสือ
ค.
มือ
18)
นิด......จานข้าว ควรเติมข้อใด
ก.
ถือ
ข.
เบา
ค.
มือ
19)
ข้อใดประสมด้วย สระ เ-อ
ก.
เข
ข.
เรือ
ค.
เจอ
20)
ข้อใดอ่านถูกต้อง
ก.
เอ - รอ - ออ - เรอ
ข.
รอ - เออ - เรอ
ค.
เออ - รอ - เรอ