รหัสข้อสอบ : THPA106359
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 21
1)
สระ -ะ อ่านอย่างไร
ก.
อา
ข.
อะ
ค.
ไอ
2)
คำว่า "ทะ" อ่านอย่างไร
ก.
ทอ - อา - ทะ
ข.
ทอ - อะ - ทะ
ค.
ทอ - ออ - ทะ
3)
ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า "มะระ"
ก.
ปะทะ
ข.
ทะเล
ค.
ตะปู
4)
ข้อใดมีสระต่างจากพวก
ก.
กะทิ
ข.
มะลิ
ค.
มะระ
5)
สระ -ึ อ่านอย่างไร
ก.
อึ
ข.
อา
ค.
อู
6)
คำว่า "รึ" อ่านอย่างไร
ก.
รอ - อึ - ริ
ข.
รอ - อิ - รึ
ค.
รอ - อึ - รึ
7)
ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า "อึกทึก"
ก.
บ่อปลา
ข.
กางเกง
ค.
บึ้งตึง
8)
ข้อใดมีพยัญชนะต้นหมดเดียวกับคำว่า "ผู้"
ก.
ข่า
ข.
พา
ค.
ฟ้า
9)
ข้อใดมีรูปวรรณยุกต์ตรงกับคำว่า "ขึงผ้า"
ก.
ผึ้งบิน
ข.
อึ่งอ่าง
ค.
สิบห้า
10)
ตัว น อ่านอย่างไร
ก.
ออ
ข.
นอ
ค.
มอ
11)
สระ -ะ อ่านอย่างไร
ก.
อา
ข.
อะ
ค.
ไอ
12)
คำว่า "ทะ" อ่านอย่างไร
ก.
ทอ - อา - ทะ
ข.
ทอ - อะ - ทะ
ค.
ทอ - ออ - ทะ
13)
ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า "มะระ"
ก.
ปะทะ
ข.
ทะเล
ค.
ตะปู
14)
ข้อใดมีสระต่างจากพวก
ก.
กะทิ
ข.
มะลิ
ค.
มะระ
15)
สระ -ึ อ่านอย่างไร
ก.
อึ
ข.
อา
ค.
อู
16)
คำว่า "รึ" อ่านอย่างไร
ก.
รอ - อึ - ริ
ข.
รอ - อิ - รึ
ค.
รอ - อึ - รึ
17)
ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า "อึกทึก"
ก.
บ่อปลา
ข.
กางเกง
ค.
บึ้งตึง
18)
ข้อใดมีพยัญชนะต้นหมดเดียวกับคำว่า "ผู้"
ก.
ข่า
ข.
พา
ค.
ฟ้า
19)
ข้อใดมีรูปวรรณยุกต์ตรงกับคำว่า "ขึงผ้า"
ก.
ผึ้งบิน
ข.
อึ่งอ่าง
ค.
สิบห้า
20)
ตัว น อ่านอย่างไร
ก.
ออ
ข.
นอ
ค.
มอ