รหัสข้อสอบ : THPA106358
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 20
1)
สระ โ- อ่านอย่างไร
ก.
โอ
ข.
โบ
ค.
โน
2)
ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า "เทโพ"
ก.
เทพี
ข.
ธิดา
ค.
เฮโล
3)
ถ้าเพื่อนให้ยืมยางลบ เราควรพูดอย่างไร
ก.
ขอโทษจ้ะ
ข.
ขอบใจจ้ะ
ค.
สวัสดีค่ะ
4)
สระ -ิ อ่านอย่างไร
ก.
จิ
ข.
วิ
ค.
อิ
5)
ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า "กะทิ"
ก.
เวลา
ข.
ทะเล
ค.
มะลิ
6)
ข้อใดมีสระต่างจากคำอื่น
ก.
ธิดา
ข.
มานี
ค.
วิชา
7)
ข้อใดมีสระเหมือนกันทั้ง 2 คำ
ก.
สิริ - ชีวา
ข.
มะลิ - ธานี
ค.
ดีใจ - สีใส
8)
สระ ใ- อ่านอย่างไร
ก.
ไอ
ข.
ไก
ค.
ไว
9)
ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า "ใบชา"
ก.
ในนา
ข.
ดูลา
ค.
ตาดี
10)
ข้อใดผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง
ก.
กา - ก่า - ก๊า - ก้า - ก๋า
ข.
กา - ก๋า - ก๊า - ก้า - ก่า
ค.
กา - ก่า - ก้า - ก๊า - ก๋า
11)
สระ โ- อ่านอย่างไร
ก.
โอ
ข.
โบ
ค.
โน
12)
ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า "เทโพ"
ก.
เทพี
ข.
ธิดา
ค.
เฮโล
13)
ถ้าเพื่อนให้ยืมยางลบ เราควรพูดอย่างไร
ก.
ขอโทษจ้ะ
ข.
ขอบใจจ้ะ
ค.
สวัสดีค่ะ
14)
สระ -ิ อ่านอย่างไร
ก.
จิ
ข.
วิ
ค.
อิ
15)
ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า "กะทิ"
ก.
เวลา
ข.
ทะเล
ค.
มะลิ
16)
ข้อใดมีสระต่างจากคำอื่น
ก.
ธิดา
ข.
มานี
ค.
วิชา
17)
ข้อใดมีสระเหมือนกันทั้ง 2 คำ
ก.
สิริ - ชีวา
ข.
มะลิ - ธานี
ค.
ดีใจ - สีใส
18)
สระ ใ- อ่านอย่างไร
ก.
ไอ
ข.
ไก
ค.
ไว
19)
ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า "ใบชา"
ก.
ในนา
ข.
ดูลา
ค.
ตาดี
20)
ข้อใดผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง
ก.
กา - ก่า - ก๊า - ก้า - ก๋า
ข.
กา - ก๋า - ก๊า - ก้า - ก่า
ค.
กา - ก่า - ก้า - ก๊า - ก๋า