รหัสข้อสอบ : THPA106357
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 19
1)
อ + -ี + ก + -า เขียนอย่างไร
ก.
อากี
ข.
กาอี
ค.
อีกา
2)
สระ แ- อ่านอย่างไร
ก.
แก
ข.
แจ
ค.
แอ
3)
คำว่า "แข" อ่านอย่างไร
ก.
ขอ - แอ - แข
ข.
คอ - แอ - แข
ค.
แข - แอ - แข
4)
ต + -า + แ- + พ เขียนอย่างไร
ก.
แพตา
ข.
พาแต
ค.
ตาแพ
5)
เมื่อผู้พูดพูดจบ ผู้ฟังควรปฏิบัติอย่างไร
ก.
โห่ร้อง
ข.
ปรบมือ
ค.
นั่งเฉยๆ
6)
อะไรเอ่ย ต้นเท่าครก ใบปรกดิน
ก.
ตะไคร้
ข.
มะนาว
ค.
มะเขือ
7)
สระ เ- อ่านอย่างไร
ก.
เก
ข.
เอ
ค.
เด
8)
ข้อใดมีสระต่างจากคำอื่น
ก.
เข
ข.
โข
ค.
เซ
9)
ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า "เกเร"
ก.
เทเป
ข.
เฉมา
ค.
ตาเท
10)
ข้อใดมีความหมายว่า "โกหก"
ก.
ขี้จุ๊
ข.
ขี้เหนียว
ค.
ขี้เกียจ
11)
อ + -ี + ก + -า เขียนอย่างไร
ก.
อากี
ข.
กาอี
ค.
อีกา
12)
สระ แ- อ่านอย่างไร
ก.
แก
ข.
แจ
ค.
แอ
13)
คำว่า "แข" อ่านอย่างไร
ก.
ขอ - แอ - แข
ข.
คอ - แอ - แข
ค.
แข - แอ - แข
14)
ต + -า + แ- + พ เขียนอย่างไร
ก.
แพตา
ข.
พาแต
ค.
ตาแพ
15)
เมื่อผู้พูดพูดจบ ผู้ฟังควรปฏิบัติอย่างไร
ก.
โห่ร้อง
ข.
ปรบมือ
ค.
นั่งเฉยๆ
16)
อะไรเอ่ย ต้นเท่าครก ใบปรกดิน
ก.
ตะไคร้
ข.
มะนาว
ค.
มะเขือ
17)
สระ เ- อ่านอย่างไร
ก.
เก
ข.
เอ
ค.
เด
18)
ข้อใดมีสระต่างจากคำอื่น
ก.
เข
ข.
โข
ค.
เซ
19)
ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า "เกเร"
ก.
เทเป
ข.
เฉมา
ค.
ตาเท
20)
ข้อใดมีความหมายว่า "โกหก"
ก.
ขี้จุ๊
ข.
ขี้เหนียว
ค.
ขี้เกียจ