รหัสข้อสอบ : SOMA300603
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.3
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : สังคมศึกษาม.3 ชุดที่5
1)
ข้อใด ไม่ใช่ ประเพณีหนึ่งในฮีตสิบสอง
ก.
บุญคูนลาน
ข.
บุญบั้งไฟ
ค.
บุญผะเหวด
ง.
บุญส่างลอง
2)
พระพุทธรูปที่คนในภาคกลางเคารพนับถือและจัดเทศกาลเพื่อทำพิธีนมัสการขึ้นทุกปี คือองค์ใด
ก.
พระเจ้าตนหลวง
ข.
พระพุทธโสธร
ค.
พระแก้วดอนเต้า
ง.
พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
3)
การละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ คืออะไร
ก.
รำกลองยาว เซิ้งกระติบ
ข.
เซิ้งกระติบ ฟ้อนเทียน
ค.
ฟ้อนเทียน โนรา
ง.
โนรา หนังตะลุง
4)
การที่ประเพณีไทยมีความเกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกตั้งแต่ประเพณีระดับท้องถิ่นถึงพระราชพิธี สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก.
สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม
ข.
สังคมแห่งศาสนาและพิธีกรรม
ค.
เชื่อถือในเรื่องฤกษ์ยามและไสยศาสตร์
ง.
คนไทยมีอุปนิสัยขาดความมั่นใจในตนเอง
5)
ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาหารในแต่ละภูมิภาคของไทย
ก.
รสนิยม
ข.
พืชผักท้องถิ่น
ค.
สัตว์ที่เลี้ยง
ง.
การผลิตเพื่อส่งออก
6)
ลักษณะนิสัยเด่นของของไทยมีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
ก.
กตัญญูรู้คุณ
ข.
หนักเอาเบาสู้
ค.
ผ่อนหนักผ่อนเบา
ง.
ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ
7)
บุคลใดอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม
ก.
นิ่มประกาศขายโบราณวัตถุของไทยทางอินเทอร์เน็ต
ข.
นุ่มเก็บรวบรวมผ้าทอโบราณจากท้องถิ่นต่างๆ มาเป็นของตน
ค.
น้ำแอบเอาพระเครื่องที่คุณพ่อเก็บไว้ไปขาย เวลาขัดสนเงินทอง
ง.
น้อมเป็นมัคคุเทศก์ซึ่งสามารถอธิบายประเพณีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
8)
การเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติควรยึดหลักใด
ก.
คุณภาพดี ราคาถูก
ข.
คุณภาพดี ต้นทุนต่ำ
ค.
ความน่าสนใจ ราคาถูก
ง.
เอกลักษณ์ไทย ความน่าสนใจ
9)
การกระทำในข้อใดที่แสดงถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันในครอบครัว
ก.
บิดาปฏิบัติต่อบุตรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
ข.
บิดา มารดา รับฟังความคิดเห็นของลูกทุกคน
ค.
น้องมีความเคารพและปฏิบัติตามคำแนะนำของพี่ๆ ตามลำดับอาวุโส
ง.
ลูกให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานภายในครอบครัวตามกำลังความสามารถ
10)
จุดเริ่มต้นของพลเมืองดีสามารถเกิดขึ้นได้ที่ใด
ก.
วัด
ข.
บ้าน
ค.
ชุมชน
ง.
โรงเรียน
11)
ข้อใดเป็นแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ก.
การเคารพกฎหมาย
ข.
การประหยัดอดออม
ค.
การพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า
ง.
การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
12)
สมชัยพยายามพัฒนาศักยภาพของตน โดยสามารถเรียนจบปริญญาตรีและรับราชการที่กรมการปกครอง การกระทำของสมชัย จัดว่าเป็นพลเมืองดีด้านใด
ก.
ด้านเศรษฐกิจ
ข.
ด้านการเมือง
ค.
ด้านการปกครอง
ง.
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
13)
การกระทำใด สอดคล้องกับหลักเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ก.
เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.
ชาวโคกสูงร่วมใจกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ค.
คนในชุมชนบ้านทุ่งต่างประกอบอาชีพตามความสามารถของตน
ง.
คนกรุงเทพฯ ไปออกเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ ฯ กันเป็นจำนวนมาก
14)
“ตำรวจสงสัยว่าปรีดาจะมีของผิดกฎหมายไว้ในบ้าน แต่ปรีดาไม่ยอมให้ตำรวจค้นบ้านของเขาเพราะไม่มีหมายค้น” การกระทำของปรีดาสอดคล้องกับข้อใด
ก.
สิทธิ
ข.
เสรีภาพ
ค.
หน้าที่
ง.
ความเสมอภาค
15)
ข้อใด ไม่ใช่ ฐานะของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ก.
ทรงเป็นจอมทัพไทย
ข.
ทรงเป็นกลางทางการเมือง
ค.
ทรงใช้อำนาจอธิปไตยด้วยพระองค์เอง
ง.
ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดล่วงละเมิดมิได้
16)
ผลเสียของการปกครองแบบรวมอำนาจคืออะไร
ก.
สิ้นเปลืองงบประมาณ
ข.
การบริหารราชการแผ่นดินล่าช้า
ค.
การจัดเก็บภาษีไม่มีประสิทธิภาพ
ง.
ไม่สามารถวางแผนการพัฒนาประเทศได้
17)
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคของไทยที่แบ่งเป็นจังหวัด อำเภอ เป็นหลักการใช้อำนาจในรูปแบบใด
ก.
การแบ่งอำนาจ
ข.
การรวมอำนาจ
ค.
การกระจายอำนาจ
ง.
การควบคุมอำนาจ
18)
ผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือใคร
ก.
รัฐบาล
ข.
ประชาชน
ค.
พรรคการเมือง
ง.
นายกรัฐมนตรี
19)
หลักสำคัญของการปกครองแบบเผด็จการคือความเชื่อเรื่องใด
ก.
รัฐสำคัญที่สุด
ข.
มนุษย์ไม่มีเหตุผล
ค.
ผู้นำต้องเป็นทหาร
ง.
ประชาชนต้องถูกควบคุมด้วยกฎหมาย
20)
ข้อใด ไม่ใช่ ผลเสียของการปกครองแบบเผด็จการ
ก.
การใช้อำนาจกดขี่ประชาชน
ข.
การแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
ค.
ประชาชนต่อต้านนโยบายของรัฐบาล
ง.
การปกครองโดยกลุ่มคนเพียงคนเดียว
21)
ข้อใด ไม่ใช่ ประเพณีหนึ่งในฮีตสิบสอง
ก.
บุญคูนลาน
ข.
บุญบั้งไฟ
ค.
บุญผะเหวด
ง.
บุญส่างลอง
22)
พระพุทธรูปที่คนในภาคกลางเคารพนับถือและจัดเทศกาลเพื่อทำพิธีนมัสการขึ้นทุกปี คือองค์ใด
ก.
พระเจ้าตนหลวง
ข.
พระพุทธโสธร
ค.
พระแก้วดอนเต้า
ง.
พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
23)
การละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ คืออะไร
ก.
รำกลองยาว เซิ้งกระติบ
ข.
เซิ้งกระติบ ฟ้อนเทียน
ค.
ฟ้อนเทียน โนรา
ง.
โนรา หนังตะลุง
24)
การที่ประเพณีไทยมีความเกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกตั้งแต่ประเพณีระดับท้องถิ่นถึงพระราชพิธี สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก.
สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม
ข.
สังคมแห่งศาสนาและพิธีกรรม
ค.
เชื่อถือในเรื่องฤกษ์ยามและไสยศาสตร์
ง.
คนไทยมีอุปนิสัยขาดความมั่นใจในตนเอง
25)
ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาหารในแต่ละภูมิภาคของไทย
ก.
รสนิยม
ข.
พืชผักท้องถิ่น
ค.
สัตว์ที่เลี้ยง
ง.
การผลิตเพื่อส่งออก
26)
ลักษณะนิสัยเด่นของของไทยมีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
ก.
กตัญญูรู้คุณ
ข.
หนักเอาเบาสู้
ค.
ผ่อนหนักผ่อนเบา
ง.
ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ
27)
บุคลใดอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม
ก.
นิ่มประกาศขายโบราณวัตถุของไทยทางอินเทอร์เน็ต
ข.
นุ่มเก็บรวบรวมผ้าทอโบราณจากท้องถิ่นต่างๆ มาเป็นของตน
ค.
น้ำแอบเอาพระเครื่องที่คุณพ่อเก็บไว้ไปขาย เวลาขัดสนเงินทอง
ง.
น้อมเป็นมัคคุเทศก์ซึ่งสามารถอธิบายประเพณีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
28)
การเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติควรยึดหลักใด
ก.
คุณภาพดี ราคาถูก
ข.
คุณภาพดี ต้นทุนต่ำ
ค.
ความน่าสนใจ ราคาถูก
ง.
เอกลักษณ์ไทย ความน่าสนใจ
29)
การกระทำในข้อใดที่แสดงถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันในครอบครัว
ก.
บิดาปฏิบัติต่อบุตรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
ข.
บิดา มารดา รับฟังความคิดเห็นของลูกทุกคน
ค.
น้องมีความเคารพและปฏิบัติตามคำแนะนำของพี่ๆ ตามลำดับอาวุโส
ง.
ลูกให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานภายในครอบครัวตามกำลังความสามารถ
30)
จุดเริ่มต้นของพลเมืองดีสามารถเกิดขึ้นได้ที่ใด
ก.
วัด
ข.
บ้าน
ค.
ชุมชน
ง.
โรงเรียน
31)
ข้อใดเป็นแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ก.
การเคารพกฎหมาย
ข.
การประหยัดอดออม
ค.
การพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า
ง.
การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
32)
สมชัยพยายามพัฒนาศักยภาพของตน โดยสามารถเรียนจบปริญญาตรีและรับราชการที่กรมการปกครอง การกระทำของสมชัย จัดว่าเป็นพลเมืองดีด้านใด
ก.
ด้านเศรษฐกิจ
ข.
ด้านการเมือง
ค.
ด้านการปกครอง
ง.
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
33)
การกระทำใด สอดคล้องกับหลักเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ก.
เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.
ชาวโคกสูงร่วมใจกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ค.
คนในชุมชนบ้านทุ่งต่างประกอบอาชีพตามความสามารถของตน
ง.
คนกรุงเทพฯ ไปออกเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ ฯ กันเป็นจำนวนมาก
34)
“ตำรวจสงสัยว่าปรีดาจะมีของผิดกฎหมายไว้ในบ้าน แต่ปรีดาไม่ยอมให้ตำรวจค้นบ้านของเขาเพราะไม่มีหมายค้น” การกระทำของปรีดาสอดคล้องกับข้อใด
ก.
สิทธิ
ข.
เสรีภาพ
ค.
หน้าที่
ง.
ความเสมอภาค
35)
ข้อใด ไม่ใช่ ฐานะของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ก.
ทรงเป็นจอมทัพไทย
ข.
ทรงเป็นกลางทางการเมือง
ค.
ทรงใช้อำนาจอธิปไตยด้วยพระองค์เอง
ง.
ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดล่วงละเมิดมิได้
36)
ผลเสียของการปกครองแบบรวมอำนาจคืออะไร
ก.
สิ้นเปลืองงบประมาณ
ข.
การบริหารราชการแผ่นดินล่าช้า
ค.
การจัดเก็บภาษีไม่มีประสิทธิภาพ
ง.
ไม่สามารถวางแผนการพัฒนาประเทศได้
37)
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคของไทยที่แบ่งเป็นจังหวัด อำเภอ เป็นหลักการใช้อำนาจในรูปแบบใด
ก.
การแบ่งอำนาจ
ข.
การรวมอำนาจ
ค.
การกระจายอำนาจ
ง.
การควบคุมอำนาจ
38)
ผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือใคร
ก.
รัฐบาล
ข.
ประชาชน
ค.
พรรคการเมือง
ง.
นายกรัฐมนตรี
39)
หลักสำคัญของการปกครองแบบเผด็จการคือความเชื่อเรื่องใด
ก.
รัฐสำคัญที่สุด
ข.
มนุษย์ไม่มีเหตุผล
ค.
ผู้นำต้องเป็นทหาร
ง.
ประชาชนต้องถูกควบคุมด้วยกฎหมาย
40)
ข้อใด ไม่ใช่ ผลเสียของการปกครองแบบเผด็จการ
ก.
การใช้อำนาจกดขี่ประชาชน
ข.
การแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
ค.
ประชาชนต่อต้านนโยบายของรัฐบาล
ง.
การปกครองโดยกลุ่มคนเพียงคนเดียว