รหัสข้อสอบ : SOMA200580
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.2
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่6
1)
การลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัตินั้นก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใด
ก.
เกิดความเรียบร้อย ไม่ผิดพลาด
ข.
ความเป็นระเบียบตามรัฐธรรมนูญ
ค.
เป็นการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร
ง.
การใช้อำนาจการปกครองมีความชอบธรรมมากขึ้น
2)
อำนาจหน้าที่หลักของศาลรัฐธรรมนูญคืออะไร
ก.
พิพากษาอรรถคดีต่างๆ
ข.
ศาลสูงสุดในการพิจารณาคดีทั่วไป
ค.
กำกับดูแลการทำงานของรัฐสภาและศาล
ง.
พิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
3)
ในระบอบประชาธิปไตยการชุมนุมประท้วงรัฐบาลต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ใด
ก.
ชุมนุมกันได้ไม่เกิน ๑๐๐ คน
ข.
ชุมนุมอย่างสงบ ปราศจากอาวุธ
ค.
ขออนุญาตจากทางราชการก่อนชุมนุม
ง.
ต้องสลายการชุมนุมภายใน ๒๔ ชั่วโมง
4)
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศได้อย่างไร
ก.
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ข.
การร่วมประชุมในรัฐสภา
ค.
การลงมติเห็นชอบในนโยบายต่างๆ
ง.
การขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี
5)
การทำสัญญาว่าชาย - หญิงจะทำการสมรสกัน คือข้อใด
ก.
การสู่ขอ
ข.
การหมั้น
ค.
การแต่งงาน
ง.
การจดทะเบียนสมรส
6)
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการสมรส
ก.
ฝ่ายหญิงจะมีอายุมากกว่าฝ่ายชายมิได้
ข.
หญิงที่สามีตายสามารถสมรสใหม่ได้ทันที
ค.
ชายหรือหญิงจะสมรส ในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่มิได้
ง.
ชายและหญิง ซึ่งเป็นพี่น้องต่างมารดาสามารถสมรสกันได้
7)
ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีคุณสมบัติในข้อใด
ก.
อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์
ข.
อายุไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปีบริบูรณ์
ค.
อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์
ง.
อายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปีบริบูรณ์
8)
ผู้ใด ไม่มี สิทธิรับมรดกของเจ้าของทรัพย์ที่เสียชีวิตโดยมิได้ทำพินัยกรรม
ก.
พ่อแม่
ข.
บุตร
ค.
ภรรยา
ง.
บุคคลใกล้ชิด
9)
ทายาทในข้อใด มีสิทธิได้รับมรดกเป็นลำดับแรก
ก.
ลุงป้าน้าอา
ข.
ปู่ย่าตายาย
ค.
ผู้สืบสันดาน
ง.
พี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน
10)
เมื่อมีคนเกิดในบ้านต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก.
๕ วัน
ข.
๑๐ วัน
ค.
๑๕ วัน
ง.
๒๐ วัน
11)
หลักฐานเอกสารเมื่อมีการแจ้งตายคืออะไร
ก.
ใบฎีกา
ข.
ใบสูติบัตร
ค.
ใบมรณบัตร
ง.
ใบประกาศนียบัตร
12)
ข้อใดคือยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงตามที่กฎหมายกำหนด
ก.
กัญชา
ข.
มอร์ฟีน
ค.
เฮโรอีน
ง.
ใบกระท่อม
13)
บุคคลใดมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ก.
ปุ๋ยปลูกพืชกระท่อมไว้ที่สวนหลังบ้าน
ข.
แป๋วพบกัญชาตกอยู่โดยบังเอิญ จึงเก็บไปทิ้ง
ค.
ป๋องแอบเห็นคนซื้อขายยาบ้า แต่ไม่กล้าไปแจ้งตำรวจ
ง.
ปิ๋มซื้อภาพยาเสพติดต่างๆ มาจัดนิทรรศการในโรงเรียน
14)
บุคคลใดมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร
ก.
แจ๋วไม่มีบ้านอยู่อาศัย
ข.
ทัศน์อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี
ค.
จุ้นไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
ง.
คำหล้าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
15)
การเลือกตั้งมีหลักเกณฑ์อย่างไร
ก.
ผู้เลือกตั้งต้องรู้ภาษาไทย อ่านออกเขียนได้เท่านั้น
ข.
สิทธิในการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของบุคคล
ค.
ประชาชนต้องเลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง จะงดออกเสียงมิได้
ง.
การลงคะแนนต้องเป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยของผู้เลือกตั้ง
16)
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐสภา
ก.
รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
ข.
วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรต้องประชุมร่วมกันทุกครั้ง
ค.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในตำแหน่งวาระละ ๖ ปี
ง.
มติของสภาต้องมีจำนวนเสียงเกินหนึ่งในห้าของสมาชิกที่มาประชุม
17)
พระราชพิธีใดมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของชาวไทย
ก.
พระราชพิธีฉัตรมงคล
ข.
พระราชพิธีตรียัมปวาย
ค.
พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน
ง.
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
18)
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
ก.
พิธีล้างบาป
ข.
พิธีเวียนเทียน
ค.
ประเพณีตักบาตรเทโว
ง.
ประเพณีการทำขวัญข้าว
19)
ข้อใด ไม่ จัดว่าเป็นภูมิปัญญาไทย
ก.
การฝังเข็ม
ข.
การนวดแผนโบราณ
ค.
ตำหรับยาสมุนไพร
ง.
การทอผ้าไหมมัดหมี่
20)
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อการค้นคว้าและเก็บข้อมูลมากที่สุดคือข้อใด
ก.
หนังสือ
ข.
พิพิธภัณฑ์
ค.
ปราชญ์ท้องถิ่น
ง.
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
21)
การลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัตินั้นก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใด
ก.
เกิดความเรียบร้อย ไม่ผิดพลาด
ข.
ความเป็นระเบียบตามรัฐธรรมนูญ
ค.
เป็นการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร
ง.
การใช้อำนาจการปกครองมีความชอบธรรมมากขึ้น
22)
อำนาจหน้าที่หลักของศาลรัฐธรรมนูญคืออะไร
ก.
พิพากษาอรรถคดีต่างๆ
ข.
ศาลสูงสุดในการพิจารณาคดีทั่วไป
ค.
กำกับดูแลการทำงานของรัฐสภาและศาล
ง.
พิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
23)
ในระบอบประชาธิปไตยการชุมนุมประท้วงรัฐบาลต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ใด
ก.
ชุมนุมกันได้ไม่เกิน ๑๐๐ คน
ข.
ชุมนุมอย่างสงบ ปราศจากอาวุธ
ค.
ขออนุญาตจากทางราชการก่อนชุมนุม
ง.
ต้องสลายการชุมนุมภายใน ๒๔ ชั่วโมง
24)
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศได้อย่างไร
ก.
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ข.
การร่วมประชุมในรัฐสภา
ค.
การลงมติเห็นชอบในนโยบายต่างๆ
ง.
การขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี
25)
การทำสัญญาว่าชาย - หญิงจะทำการสมรสกัน คือข้อใด
ก.
การสู่ขอ
ข.
การหมั้น
ค.
การแต่งงาน
ง.
การจดทะเบียนสมรส
26)
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการสมรส
ก.
ฝ่ายหญิงจะมีอายุมากกว่าฝ่ายชายมิได้
ข.
หญิงที่สามีตายสามารถสมรสใหม่ได้ทันที
ค.
ชายหรือหญิงจะสมรส ในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่มิได้
ง.
ชายและหญิง ซึ่งเป็นพี่น้องต่างมารดาสามารถสมรสกันได้
27)
ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีคุณสมบัติในข้อใด
ก.
อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์
ข.
อายุไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปีบริบูรณ์
ค.
อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์
ง.
อายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปีบริบูรณ์
28)
ผู้ใด ไม่มี สิทธิรับมรดกของเจ้าของทรัพย์ที่เสียชีวิตโดยมิได้ทำพินัยกรรม
ก.
พ่อแม่
ข.
บุตร
ค.
ภรรยา
ง.
บุคคลใกล้ชิด
29)
ทายาทในข้อใด มีสิทธิได้รับมรดกเป็นลำดับแรก
ก.
ลุงป้าน้าอา
ข.
ปู่ย่าตายาย
ค.
ผู้สืบสันดาน
ง.
พี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน
30)
เมื่อมีคนเกิดในบ้านต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก.
๕ วัน
ข.
๑๐ วัน
ค.
๑๕ วัน
ง.
๒๐ วัน
31)
หลักฐานเอกสารเมื่อมีการแจ้งตายคืออะไร
ก.
ใบฎีกา
ข.
ใบสูติบัตร
ค.
ใบมรณบัตร
ง.
ใบประกาศนียบัตร
32)
ข้อใดคือยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงตามที่กฎหมายกำหนด
ก.
กัญชา
ข.
มอร์ฟีน
ค.
เฮโรอีน
ง.
ใบกระท่อม
33)
บุคคลใดมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ก.
ปุ๋ยปลูกพืชกระท่อมไว้ที่สวนหลังบ้าน
ข.
แป๋วพบกัญชาตกอยู่โดยบังเอิญ จึงเก็บไปทิ้ง
ค.
ป๋องแอบเห็นคนซื้อขายยาบ้า แต่ไม่กล้าไปแจ้งตำรวจ
ง.
ปิ๋มซื้อภาพยาเสพติดต่างๆ มาจัดนิทรรศการในโรงเรียน
34)
บุคคลใดมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร
ก.
แจ๋วไม่มีบ้านอยู่อาศัย
ข.
ทัศน์อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี
ค.
จุ้นไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
ง.
คำหล้าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
35)
การเลือกตั้งมีหลักเกณฑ์อย่างไร
ก.
ผู้เลือกตั้งต้องรู้ภาษาไทย อ่านออกเขียนได้เท่านั้น
ข.
สิทธิในการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของบุคคล
ค.
ประชาชนต้องเลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง จะงดออกเสียงมิได้
ง.
การลงคะแนนต้องเป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยของผู้เลือกตั้ง
36)
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐสภา
ก.
รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
ข.
วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรต้องประชุมร่วมกันทุกครั้ง
ค.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในตำแหน่งวาระละ ๖ ปี
ง.
มติของสภาต้องมีจำนวนเสียงเกินหนึ่งในห้าของสมาชิกที่มาประชุม
37)
พระราชพิธีใดมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของชาวไทย
ก.
พระราชพิธีฉัตรมงคล
ข.
พระราชพิธีตรียัมปวาย
ค.
พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน
ง.
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
38)
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
ก.
พิธีล้างบาป
ข.
พิธีเวียนเทียน
ค.
ประเพณีตักบาตรเทโว
ง.
ประเพณีการทำขวัญข้าว
39)
ข้อใด ไม่ จัดว่าเป็นภูมิปัญญาไทย
ก.
การฝังเข็ม
ข.
การนวดแผนโบราณ
ค.
ตำหรับยาสมุนไพร
ง.
การทอผ้าไหมมัดหมี่
40)
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อการค้นคว้าและเก็บข้อมูลมากที่สุดคือข้อใด
ก.
หนังสือ
ข.
พิพิธภัณฑ์
ค.
ปราชญ์ท้องถิ่น
ง.
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม